Pokračování projektu Kojatice – Slovensko

Kojatice – činnost dětíDiecézní charita Litoměřice zaměřuje svou činnost do mnoha oblastí a jednou z nich je také práce s Romy v romské osadě Kojatice na Slovensku.

Již od roku 2002 jezdí každým rokem do zmíněné osady dobrovolníci či pracovníci Diecézní charity Litoměřice a aktivně pracují s místními dětmi jak předškolního tak školního věku.

Do roku 2008 jsme zde trávili téměř celé prázdniny a připravovali nejrůznější aktivity především pro děti. Od roku 2009 se však náš projekt posunul o krok dál. Vzhledem k tomu, že žádné dítě ze zdejší romské komunity nenavštěvuje mateřskou školu, nastupovaly děti do školy bez základních znalostí a dovedností a především bez znalosti slovenského jazyka, což vedlo k velkým rozdílům v porovnání s dětmi majoritní populace. Domníváme se, že v průběhu základní školní docházky není toto počáteční znevýhodnění nikdy zcela překonáno a potenciál dětí není tedy plně rozvinut, což se v dospělosti stává jednou z příčin sociálního vyloučení. Prostřednictvím našeho projektu vytváříme systém intenzivní předškolní pedagogické práce s dětmi, která je zaměřena na redukci výše popsaného znevýhodnění a vede k vyrovnávání šancí romských dětí při vstupu do základní školy.

Kojatice – výletProjekt připravuje děti předškolního věku na vstup do školy, ale zároveň se soustředí i na děti dospívající, které buď dokončují nebo již dokončily povinnou školní docházku. Snažíme se tyto děti vést k dalšímu vzdělávání a ukázat jim možnou cestu, nebo alespoň poskytnout či ukázat jak smysluplně využívat volný čas. Vzdělávací aktivity probíhají denně po dobu čtyř hodin v zařízení klubového typu (Komunitního centra) za využití základního nástroje pro práci s dětmi, a sice individuálních vzdělávacích plánů. Vlastní aktivity realizuje sociálně-pedagogická pracovnice – zaměstnankyně Obecního úřadu Kojatice, jejíž mzdové náklady jsou hrazeny z prostředků projektu a odbornou úroveň pedagogických aktivit garantuje pracovnice DCH Litoměřice s pedagogickým vzděláním.

Prostřednictvím tohoto projektu bychom rádi dosáhli vyšší úrovně vzdělanosti dětí, pomohli jim při začleňování do majoritní společnosti a při překonávání mezikulturních bariér. Naším cílem není dosáhnou asimilace romské komunity, ale integrace Romů a především pak spokojenosti dětí.

Kojatice – osadaTaké letos proběhl týdenní monitorovací pobyt v místní komunitě, kterého se účastnila pracovnice DCH Litoměřice, jenž má na starosti zmiňovaný projekt, společně s kolegyní, ředitelkou FCH Lovosice, Petrou Szaffnerovou Bímonovou.

Během pobytu mezi místními Romy a především dětmi jsme nabyli dojmu, že práce s předškolními dětmi bezpochyby přináší výsledky. Vědomosti a dovednosti současných „předškoláků“ jsou nesrovnatelné s jejich vrstevníky v předchozích letech před zahájením projektu. I přes ne příliš vyhovující prostory, ve kterých se děti do školy připravují, odvádí místní sociálně-pedagogická pracovnice paní Beata Miženková obdivuhodnou práci a svým trpělivým přístupem učí děti všemu potřebnému pro úspěšný vstup do školy.

Věříme, že projekt, který realizujeme v místní osadě přinese pozitiva do života těchto dětí a pomůže jim lépe se integrovat do majoritní společnosti, což bylo naším záměrem od samého počátku projektu.

Kojatice – olympiádaAutor: DCH Litoměřice