Tříkrálová sbírka se stane velkou pomocí pro kněze na Severu

Tříkrálové koledování roku 2008 je na „Severu“ vedeno společnou snahou vedení Diecéze a Charity. Ředitelka Diecézní charity Litoměřice Růžena Kavková, generální vikář Litoměřické diecéze Mons. Karel Havelka a biskup litoměřický Mons. Pavel Posád oslovili všechny kněze a pastorační asistenty v Litoměřické diecézi s prosbou o pomoc při organizování již osmé Tříkrálové sbírky v litoměřické diecézi.

V úvodu dopisu připomněli, že Tříkrálová sbírka je v plném souladu s životem církve a vychází z usnesení České biskupské konference a Charita Česká republika byla organizací této sbírky pověřena.

Každá sbírka má své poslání a cíl. „Obecným záměrem Tříkrálové sbírky roku 2008 je pomoc rodinám a lidem v nouzi u nás i v zahraničí a podpora charitního díla,“ připomíná koordinátora sbírky Martina Hrabáčová. A konstatuje: “V loňském roce se do sbírky aktivně zapojilo v naší Litoměřické diecézi 17 profesionálních a dobrovolných charit a 7 našich farností.“

Na Charitě by si moc přáli, aby koledování a prostředky, které z této sbírky přicházejí pomáhali potřebným lidem v  Diecézi. Proto je tato myšlenka v dopise zdůrazněna: "Tříkrálová sbírka kněžím a pastoračním asistentům v jejich nelehké pastorační práci nabízí pomoc, jak zapojit farníky do konkrétní pomoci někomu ve svém nejbližším okolí. Jak zajít za starosty, řediteli škol a jak je možné do života farnosti oslovit i obyvatele, kteří stojí opodál. Je to šance, kdy se celé společenství farní rodiny, které se za šíření Božího království modlí, přináší různé oběti a viditelně pomáhá. Je to zároveň velká možnost podílet se na výchově farních společenství, na vnitřním růstu osobností. Je na Vás – kněžích a pastoračních asistentech, jestli tuto nabídku využijete a připojíte se k Tříkrálové sbírce.“

„Sbírkou mohou kněží a pastorační asistenti podpořit charitní projekt nebo pomoct lidem v nouzi ve svém okolí,“ připomíná ředitelka Diecézní charity Litoměřice Růžena Kavková. Hned dodává pár příkladů z posledního koledování: „Příklady z naší diecéze se mohou stát vodítkem či inspirací: farnost Podbořany z výtěžku sbírky poskytla přímou finanční pomoc sociálně slabým rodinám ve farnosti a nakoupila vánoční dárky dětem z dětského domova, farnost Semily přispěla ze sbírky na asistenta pro zdravotně postiženého žáka z místní školy, farnost Jablonec nad Nisou přispěla na počítač pro nevidomé atd.“ „A těch příkladů je opravdu mnoho a všem kněžím patří náš velký dík,“ konstatuje na závěr.

Zdroj: Mgr. Milan Čigáš, Lidské zdroje a PR
Diecézní charita Litoměřice