Diecézní charita zahájila projekt financovaný z ESF

ESF EU OP-LZZ www.esfcr.cz

Diecézní charita Litoměřice je poskytovatelem sociálních služeb v azylovém domě pro handicapované matky s dětmi v Jiřetíně pod Jedlovou. Díky projektu „Sociální služby v Ústeckém kraji“, který je financován z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost ESF Charita získala finanční zajištění poskytovaných soc. služeb na období 2009 – 2011.

V Domově sv. Máří Magdalény mohou najít azyl handicapované matky s dětmi v tísni z celé České republiky. Jedná se o jediné zařízení, které se zaměřuje na tuto cílovou skupinu v ČR. Domov poskytuje ubytování, sociální, výchovné a poradenské služby osamělým tělesně, či jinak postiženým matkám s dětmi nebo těhotným ženám, které se ocitly v mimořádně náročné či krizové situaci, kterou nemohou nebo neumějí samy řešit. Tyto matky nemohou být v běžném domově pro matky s dětmi, vzhledem ke svému mentálnímu či zdravotnímu postižení. Za pomoci personálu (každodenní asistence) dokáží matky zvládat péči o děti i se svým handicapem.

„Cílem projektu je, aby matky po opuštění domova byly schopny vést běžný samostatný život, samostatně pečovat o své děti a začlenit se do společnosti. Děti tak mohou vyrůstat s rodinou, byť neúplnou. Matky mohou pobývat v zařízení tak dlouho, jak je potřeba. Každá matka potřebuje individuální přístup a některé trvá i více let, než zvládne samostatně se starat o sebe i dítě a žít běžným způsobem života i mimo zařízení,“ dodává k projektu vedoucí Domova Hana Venturová.

Kontakt:
Ing. Martina Hrabáčová
Diecézní koordinátor projektů a TS
Diecézní charita Litoměřice
tel.:416 731 452, mobil: 603 175 785
e-mail: dchltm@dchltm.cz