Nový projekt Diecézní charity Litoměřice – Poradenství pro osoby v zadluženosti

LITOMĚŘICE – V polovině loňského roku činila zadluženost domácností v České republice 502,23 mld. Kč. Zadluženost domácností tak meziročně vzrostla o 32 %. Její absolutní výše zatím nedosahuje průměrné úrovně v EU, ovšem tempo růstu zadlužení je v porovnání s ostatními členskými státy mnohem vyšší.

„Souběžně narůstá i počet dlužníků, kteří nejsou schopni své závazky splácet – v roce 2004 bylo v České republice nově nařízeno 155 156 soudních exekucí a v roce 2005 již byl tento počet 270 480, což činí meziroční nárůst o 74%“ doplňuje informace o dlužnících Marie Haufová, vedoucí poradenské kanceláře.

Dle statistických informací Odboru Sociálních věcí a zdravotnictví Městského úřadu Litoměřice je v současnosti evidováno 70 osob v hmotné nouzi, kteří mají problém s prohlubujícím se zadlužením. K této nelichotivé informaci Marie Haufová dodává: „Jako velmi rizikové se z tohoto hlediska jeví zejména zadlužení v rámci spotřebitelských úvěrů.“

Dopad neřešitelného zadlužení do sociální situace zadlužené domácnosti je vždy záporný, protože snižuje životní úroveň, zvyšuje míru chudoby a rodina se ocitá na okraji společnosti.

„Snahou Diecézní charity Litoměřice je snížit počet sociálně záporných jevů ve správním obvodu Městského úřadu Litoměřice, zvýšit obecné povědomí o rizicích spojených se zadlužením a výrazně zvýšit znalosti v oblasti životního plánování,“ vysvětluje cíle nového projektu, ředitelka Diecézní charity Litoměřice, Růžena Kavková.

Projekt poradny, Diecézní charita Litoměřice, realizuje v plném rozsahu od 5. března 2008. Poradna poskytuje bezplatné služby telefonicky, elektronicky, poštou nebo osobně. Konzultační služby pro veřejnost jsou poskytovány každou středu v době od 8.00 do 15.00 hod., právní služby potom každou středu v době od 14.00 do 15.00 hod.. Služby jsou poskytovány v prostorách Diecézní charity Litoměřice, Dómské náměstí 10, Litoměřice.

Důležitou součástí nového projektu Diecézní charity Litoměřice je také poskytovat informace o rizicích spojených se zadlužením. Charita hodlá školám nabídnout hodinový interaktivní blok, v jehož rámci budou žákům zprostředkovány informace preventivně působící proti budoucímu neřešitelnému zadlužení.

Otázky a odpovědi
Propagační plakát ke stažení

Zdroj: Diecézní charita Litoměřice, Mgr. Milan Čigáš