Sociální práce se musí rozvíjet i přes hranice

Místo: Litoměřice, datum: 30.září 2009
Autor: Růžena Kavková, ředitelka DCH Litoměřice
Kontakt: Edith Kroupová, pracovník pro PR a vzdělávání, 731 534 100, administrativa@dchltm.cz

Prohlášením z Marienthalu byla 25.září ukončena pilotní konference v klášteře St. Marienthal v Ostritz „Uprostřed a přece mimo – Charita se angažuje proti sociálnímu vyloučení“. Okolo 60 účastníků z Charit biskupství Dresden-Meissen, Görlitz (Německo), Litoměřice (ČR) a Legnice (Polsko) se vyslovilo pro větší politickou pozornost sociálním problémům v Evropě.
Nevládní organizace jako Charita jsou kompetentními partnery sociálního jednání a také blízko člověku. Kompetence občanů by tedy měly být při vytváření evropské budoucnosti více zohledněny. K tomu je rovněž nutná dlouhodobá podpora Evropské Unie.
Pilotní konference sjednotila profesionální a dobrovolné aktéry sociální práce v příhraničních regionech Německa, Polska a Česka. Cílem akce byla vzájemná výměna zkušeností ze sociálních projektů v biskupstvích a budoucí uspořádání přeshraniční sociální práce. „Sociální problémy jsou evropské problémy. Doufáme, že budeme s našimi záležitostmi bráni politickými zástupci v Bruselu vážně a práci ještě více společně propojíme. Tyto dny mně daly především naději, že zmíněná práce nezůstane ohraničena pouze na naše organizace, tzn.národní, ale bude se vyvíjet dále přes hranice,“ řekl zastupující ředitel Charity z biskupství Legnice, Andrzej Ziombra.

Zvláštní pozornost Romům

Zástupci DCH Litoměřice, FCH Lovosice a OCH Most hovořili během konference o jednom z aktuálních sociálních problémů současnosti, o problému sociálního vyloučení. „Jednou ze skupin, která je v České republice ohrožena sociálním vyloučením, jsou příslušníci romské komunity. Vedle sociálních problémů jako nezaměstnanost, bydlení nebo například zadluženost se v praxi setkáváme také s nerovnými šancemi a přístupem, které vedou k vyloučení těchto osob“, uvádí Petra Bímonová, ředitelka FCH Lovosice. Zástupci těchto Charit popsali situaci osob, žijících v sociálně vyloučených lokalitách a představili sociální služby, prostřednictvím kterých doprovázejí sociálním vyloučením ohrožené Romy v Mostě, Litvínově, Janově a Lovosicích, ať v zařízeních pro děti a mládež, sociálních poradnách nebo přímo v jejich domácnostech. Během konference rovněž vystoupila paní Lenka Balogová (romská koordinátorka Ústeckého kraje), která hovořila o integraci příslušníků romské komunity, jejích úskalích a zároveň popsala situaci sociálně vyloučených Romů v Ústeckém kraji. „Jako na jednom z řešení současné sociální situace ve vyloučených romských lokalitách se zástupci litoměřické charity shodli – je to změna ve společenském přístupu k Romům, zejména vyrovnávání šancí a rovných příležitostí, ale také včasné efektivní integrační opatření“, doplnila Petra Bímonová z Farní charity Lovosice.

„Ať je naléhavým úkolem práce Charity, chránit lidi, kteří mezi námi žijí a nejsou akceptováni. Ať láska podporuje připravenost ke smíření a přispívá tím k soudržnosti celé lidské společnosti. Záleží na tom, jak reaguje srdce, jak rozhodne a jedná. Pro profesionální i dobrovolné pracovníky Charity má platit, více se dívat než ostatní, aby mohli pomoci a uzdravovat,“ zdůraznil ve svém kázání při závěrečné bohoslužbě biskup z Görlitz Konrad Zdarsa.
Pilotní konference v Ostritz byla podpořena v rámci evropského programu zaměstnanosti a sociální solidarity (Progress). Tento program v celkové výši okolo 700 milionů Eur byl zřízen proto, aby finančně podpořil realizaci cílů Evropské Unie v oblastech zaměstnanosti a sociálních věcí. Na jednání pozvala Caritas Europa jak Charity z biskupství Dresden-Meissen a Görlitz, tak Charity z biskupství Litoměřice a Legnice.

Prohlášení z Marienthalu

Na závěr Mezinárodní pilotní konference „Uprostřed a přece mimo – Charita se angažuje proti sociálnímu vyloučení“ vydalo okolo 60 účastníků z Česka, Polska, Itálie a Německa následující prohlášení:
 – Evropská politika není jen hospodářská a finanční politika. Sociální témata se musí posunout do centra politické pozornosti.
 – Nevládní organizace jako Charita jsou kompetentními partnery sociálního jednání a blízko problémům lidí.
 – Jimi poskytované dobrovolné a profesionální sociální angažmá musí být podporováno.
 – Kompetence občanů musí být při utváření evropské budoucnosti brány vážně. Obyvatelé Evropské Unie tvoří svůj sociální prostor, např. uvnitř euroregionů. Pro tento úkol utváření je nutná dlouhodobá podpora.
 – Zaměstnanci Charity biskupství Dresden-Meissen, Görlitz, Litoměřice a Legnice hledají kontakt s poslanci EU-parlamentu, aby předali své kompetence.
St. Marienthal, 25.září 2009

Účastníci Mezinárodní pilotní konference
„Uprostřed a přece mimo – Charita se angažuje proti sociálnímu vyloučení“

Přiložená fotografie (zleva): Růžena Kavková, ředitelka DCH Litoměřice; Petra Bimonová, ředitelka FCH Lovosice; Eva Čenkovičová, ředitelka OCH Most; Tatiana Drahošová, koordinátorka terénních programů OCH Most; Jarmila Kuchárová, členka rady vlády pro záležitosti romské komunity; Kristián Drapák, koordinátor terénních programů OCH Most