Oblastní charita Česká Kamenice

Adresa: Tyršova 350, 407 21 Česká Kamenice
Telefon:412 582 602
Fax:412 582 602
E-mail:kamenice@dchltm.cz
Webové stránky:www.charita-ceska-kamenice.cz
Ředitel:Štěpánka Kecková
Zástupce ředitele:Drahomíra Hartmanová
IČ:70818134
Číslo účtu:152154332/0600
Provozní doba: Non-stop
Služby: Pomoc lidem bez domova Domy na půl cesty Charitní šatník Ostatní střediska pomoci

Poslání a cíle Charity, základní zásady a hodnoty, kterými se charitní služba řídí

Poslání Charity pramení z pověření katolické církve šířit ve světě dobro, spravedlnost a naději. V tomto svém úkolu následuje příkladu Ježíše Krista, který během svého života sloužil mnoha lidem v nouzi, pomáhal druhým, aby měli život v plnosti, a svým učedníkům uložil přikázání lásky k Bohu a bližnímu jako nejvyšší přikázání.

V souladu s pověřením katolické církve chce Charita být viditelným znamením Boží lásky (caritas) ke světu a člověku, zejména k chudým, slabým, trpícím a jakkoliv jinak ohroženým lidem v naší zemi i v zahraničí, ve smyslu evangelia (srov. Mt 25, 40).

Své poslání uskutečňuje Charita zejména prostřednictvím materiální, sociální, humanitární, rozvojové, psychické a duchovní pomoci potřebným lidem a rovněž prostřednictvím úsilí o spravedlivější podmínky ve společnosti.

Charitní služba je založena na respektování, ochraně a rozvíjení přirozených práv každého člověka a na křesťanském pojetí etických hodnot, zakotvených v Písmu svatém a v dokumentech sociálního učení katolické církve.

Charitní služba je poskytována lidem v ohrožení nebo nouzi bez ohledu na jejich věk, pohlaví, politické smýšlení, rodinné uspořádání, zdravotní stav, sexuální orientaci, sociální a ekonomickou situaci a postavení, jejich příslušnost k etnické nebo národnostní menšině, víře, náboženství a kultuře. Charitní služba v zahraniční je vykonávána s respektem vůči domácím kulturám a náboženským vyznáním.

Ostatní střediska pomoci Domov se zvláštním režimem

Provozuje:Oblastní charita Česká Kamenice
Adresa: Tyršova 350, 407 21 Česká Kamenice
Telefon:412 582 602

Poslání Domova se zvláštním režimem

Způsob dosahování našeho poslání:

Cíle zařízení

Obecné cíle

Jako podpůrnou činnost k výše uvedeným cílům poskytujeme uživatelům možnost bydlení, osobního zázemí a stravování.

Cílová skupina a kritéria pro přijetí

Muži a ženy ve věku nad 45 let, kteří jsou v nepříznivé životní a sociální situaci, jsou ohroženi závislostí na alkoholu, nebo po léčbě ze závislosti na alkoholu. Dále uživatelé, kteří trpí psychickými poruchami. Nejsou upoutáni na invalidní vozík, nejsou zbaveni způsobilosti k právním úkonům a nejsou závislí na drogách.

Důvody nepřijetí zájemce o službu:

Domy na půl cesty Dům na půl cesty – Česká Kamenice

Provozuje:Oblastní charita Česká Kamenice
Adresa: Tyršova 350, 407 21 Česká Kamenice
Telefon:412 582 602

Dům na půl cesty – služba je poskytována a využívána nepřetržitě 24 hodin denně každý den po celý rok. Existuje provázanost služeb s nízkoprahovým denním centrem. Dům na půl cesty poskytuje v nepřetržitém provozu zázemí pro mladé lidi ve věku od 18 – 26 let bez rodinného a sociálního zázemí. Jedná se zejména o děti z dětských domovů, popřípadě z jiných institucionálních zařízení nebo rozvrácených rodin.

Základní činnosti poskytované služby

Pomoc lidem bez domova Nízkoprahové denní centrum

Provozuje:Oblastní charita Česká Kamenice
Adresa: Tyršova 350, 407 21 Česká Kamenice
Telefon:412 582 602

Nízkoprahové denní centrum – služba je poskytována a využívána od 07:00 do 19:00 hod každý den nepřetržitě po celý rok. Pracovní terapie je pouze v pracovní den. Dopoledne je zajištěna pro nezaměstnané uživatele pracovní terapie pod vedením pracovního terapeuta; odpoledne je možno trávit volný čas podle zájmů uživatelů v domě nebo mimo něj. Uživatelům a příchozím zvenčí je zdarma poskytováno pečivo a čaj. V případě zájmu poskytují sociální pracovnice poradenství.

Základní činnosti poskytované služby

Další činnosti poskytované služby

Oblastní charita Česká Kamenice řeší problém absence podobného zařízení v regionu. Poskytování sociálních služeb v nízkoprahovém denním centru navazuje na ostatní poskytované služby. Komplexně a na úrovni odpovídající standardům řeší problematiku bezdomovců. Nízkoprahové denní centrum služeb poskytuje sociální služby uživatelům, ale také je aktivizuje, aby nerezignovali na svůj stav.

Charitní šatník Charitní šatník Česká Kamenice

Provozuje:Oblastní charita Česká Kamenice
Adresa: Tyršova 350, 407 21 Česká Kamenice
Provozní doba:
Po – Pá 8:00-13:00