Farní charita Lovosice

Adresa: Kostelní 146/1, 410 02 Lovosice
Telefon:416 531 146
Mobil:731 604 005
E-mail:fch.lovosice@centrum.cz
Webové stránky:www.fchlovosice.cz
Ředitel:Bc. Petra Szaffnerová Bímonová, DiS (tel.: 731 604 005)
IČ:46770321
Číslo účtu:1003992329/0800
Služby: Domácí péče Charitní šatník Dětské projekty Terénní programy
  • nízkprahové zařízení pro děti a mládež ze sociálně a sociokulturně znevýhodněného prostředí
  • charitní pečovatelská služba
  • charitní šatník
  • terénní služba (pro osoby ohrožené sociálním vyloučením)
  • tříkrálová sbírka
  • individuální integrační programy

Tříkrálová sbírka v lovosicíchPosláním Farní charity Lovosice je pomoc lidem v nouzi, vycházející z křesťanských zásad bez ohledu na jeho příslušnost k rase, národnosti, náboženství, státní a politickou příslušnost.

Farní charita Lovosice byla zřízena v roce 1993 a až do roku 1996 byla dobrovolnou charitou (tj. bez vlastní právní subjektivity), realizující některé drobné sociální služby a projekty (provozovala charitní šatník) a věnující se sociálně-pastorační činnosti.

V letech 1996 až 2004, i když s přiznanou právní subjektivitou, pokračovala v předešlých aktivitách, tj. v provozování drobných sociálních služeb (nepřerušení provozu charitního šatníku).

Rokem 2004 došlo k významné změně. Farní charita Lovosice se profesionalizovala, začala mnohem více cíleně směrovat své aktivity vzhledem k místním potřebám (realizace drobných, a spíše krátkodobých projektů). V roce 2004 tak Farní charita Lovosice již realizovala řadu pravidelných aktivit, zaměřených zejména na práci s dětmi a mládeží ze sociálně znevýhodněných rodin, zajištění volnočasových aktivit a posléze se také zapojila do celonárodní Tříkrálové sbírky. Významným krokem bylo sestavení záměru pro rok 2005, a sice vybudování nízkoprahového zařízení pro děti i a mládež ze sociálně znevýhodněného prostředí. Tento záměr byl uskutečněn, a v roce 2005 byl provoz zařízení skutečně zahájen.

Výlet na Malou pevnost

Dětské projekty AMICUS

Provozuje:Farní charita Lovosice
Adresa: Nádražní 805/16, 410 02 Lovosice
 Bc. Petra Bímonová, DiS (tel.: 731 604 005)
Provozní doba:
Po – Pá 14:00 – 17:00

AMICUS je nízkprahové zařízení pro děti a mládež ze sociálně a sociokulturně znevýhodněného prostředí z Lovosic. Slovo „Amicus" je latinského původu a v překladu znamená "přítel“ a proto se i my snažíme vytvořit takové prostředí, kde by byl člověk člověku přítelem. Dětem a mládeži nabízíme především vzdělávací a volnočasové aktivity, tj. možnost smysluplně trávit svůj volný čas. Vedle pravidelných aktivit pořádáme jednodenní výlety/akce a vícedenní pobyty. Možnost účastnit se pravidelných aktivit v zařízení je bezplatná. Nízkoprahové zařízení je otevřeno každý pracovní den, včetně prázdnin.

Cílová skupina:
Děti a mládež z Lovosic a okolí ve věku od 3 do 26 let v nepříznivé sociální situaci ze sociálně a sociokulturně znevýhodněného prostředí.

Obsah projektu:
V rámci zařízení jsou provozovány dva kluby. Jednak je to předškolní klub určený dětem v předškolním věku s obecným cílem připravit děti na školní docházku. Dále je to školní klub pro děti, které již nastoupily školní docházku s obecným cílem zkvalitnění života, pomoc se začleněním do společnosti (a pomoc s orientací v sociálním prostředí), navyšování a vyrovnávání šancí a předpokladů pro úspěšné zvládnutí školní docházky. Obsahem projektu je pak realizace výchovně-edukačních, volnočasových, kulturních, motivačních a jiných aktivit.

Komunitní centrum AMICUS
Komunitní centrum AMICUS na výletě

Platby:
Služba je poskytována bezplatně.

Zařízení je financováno z prostředků:
Ministerstva práce a sociálních věcí, sbírkového projektu „Pomozte dětem“, Ministerstva školství, Ústeckého kraje, Úřadu práce Litoměřice, Komunitní nadace Euroregionu Labe a města Lovosice.

Taneční soubor „Lačho Amicus“

Lačho Amicus (v překladu znamená „dobrý přítel", v romštině "lačho" znamená "dobrý", "amicus" v latině znamená "přítel") je taneční soubor, který vznikl v roce 2007. Od této doby vystupoval na řadě romských festivalů (mj. získal v červenci 2008 na první místo v rámci Různobarevného festivalu v Trmicích), ale i na řadě společenských akcí. "Lačho Amicus“ vystupuje s tradičními romskými tanci (tzv. čardáše) a s moderními tanci.

Vystoupení v roce 2008
V roce 2008 vystoupil taneční soubor „Lačho Amicus“ na řadě kulturních a společenských akcích, ale také na romských festivalech:

Setkání s prezidentem
Soubor Lačho Amicus

Domácí péče Charitní pečovatelská služba

Provozuje:Farní charita Lovosice
Adresa: Žižkova 477/11, 410 02 Lovosice
Telefon:416 531 146
Mobil:731 604 005
Vedoucí projektu:Bc. Petra Bímonová, DiS
Provozní doba: Služba je poskytována každý pracovní den a v případě potřeby i během víkendů a státních svátků, je poskytována od 8.00 do 16.00 hodin (v případě potřeby uživatelů může být přizpůsobena).

Charitní pečovatelská služba je terénní službou, která je poskytována v domácnostech jednotlivých uživatelů a v případě potřeby i mimo ni. Charitní pečovatelská služba byla zřízena v roce 2006 a nabízí své služby občanům v Lovosicích jejích spádových obcích.

Cíle a cílová skupina:
Cílovou skupinou jsou senioři a zdravotně znevýhodnění občané, nacházející se v nepříznivé sociální situaci, žijící ve městě Lovosice a přilehlých obcích, vyznačujících se omezenou dostupností služeb podobného charakteru, případně jejich nedostatkem.

Cílem služby je poskytování úkonů pečovatelské služby, které umožní uživatelům o nejdéle setrvat v jejich přirozeném sociálním prostředí.

Poskytované služby a provozní doba:
Obsahem poskytování je poskytování úkonů (bio-psycho-sociálního a spirituálního charakteru), které umožní uživatelům služby co nejdéle setrvat v jejich přirozeném sociálním prostředí.

Poskytujeme tyto služby:

Služba je poskytována každý pracovní den a v případě potřeby i během víkendů a státních svátků, je poskytována od 8.00 do 16.00 hodin (v případě potřeby uživatelů může být přizpůsobena).

Charitní šatník Charitní šatník Lovosice

Provozuje:Farní charita Lovosice
Adresa: Nádražní 805, 410 02 Lovosice
Mobil:731 604 005
Provozní doba:
Po 9:00-12:00 13:00-16:00
St 9:00-12:00 13:00-16:00

Charitní šatník poskytuje materiální pomoc občanům, kteří se ocitli v hmotné nouzi (zejména je poskytováno ošacení, obuv, bytové textilie apod.).

„Děkujeme vám všem, kteří jste přispěli darováním použitého šatstva či obuvi, jež bude pomocí pro ty, kteří ji potřebují.“,
pracovníci Farní charity Lovosice

Nové prostory našeho Charitního šatníku naleznete v prostoru ubytovny, zadní vchod – přijměte pozvání a navštivte nás.

Ostatní střediska pomoci Individuální integrační programy

Provozuje:Farní charita Lovosice
Adresa: Žižkova 477/11, 410 02 Lovosice
E-mail:fch.lovosice@centrum.cz

Individuální integrační programy jsou službou, která je poskytována uznaným azylantům v Integračním azylovém středisku Ministerstva vnitra ČR Ústí nad Labem (Předlice), a to ve spolupráci se Správou uprchlických zařízení Ministerstva vnitra ČR a Diecézní charitou Litoměřice.

Individuální integrační programy jsou realizovány od června 2006 až dosud a zahrnují dva kurzy „Sociálně právní minimum“ a „Kulturně historický přehled“.

V roce 2007 se uskutečnilo celkem 34 kurzů v celkovém počtu 71,5 hodin a zúčastnilo se jich 99 frekventantů (opakovaně navštěvujících kurz).

Cílová skupina:
Uznaní azylanti (tj. cizinci, kterým byl přiznán v České republice azyl).

Terénní programy Terénní služba

Provozuje:Farní charita Lovosice
Adresa: Žižkova 477/11, 410 02 Lovosice
Telefon:416 531 146
Mobil:731 557 638
Vedoucí projektu:Dagmar Lendelová
Provozní doba:
Po – Pá 8.00 – 16.00

Terénní služba (pro osoby ohrožené sociálním vyloučením).

Cílová skupina:

Cíl služby:
Obecným cílem služby je zkvalitnění života osob, které jsou ohroženy sociálním vyloučením. Konkrétním cílem pak pomoc jednotlivcům a rodinám se zvládáním problémovým sociálních situací, zejména pomoci měnit a zvládat sociální situaci (pozitivně ovlivňovat jejich sociální situaci) a pomoci integrovat do společnosti.

Poskytované služby: