Oblastní charita Most

Adresa: P. Jilemnického 2457, 434 01 Most
Doručovací adresa:ulice Fr. Malíka čp.973, 434 01 Most
Telefon:476 119 999
Mobil:775 713 300
E-mail:cenkovicova@charitamost.cz
Webové stránky:www.charitamost.cz
Ředitel:Mgr. Eva Čenkovičová (tel.: 775 713 306)
IČ:70828920
Číslo účtu:3328710237/0100, 1017021646/5500
Provozní doba:
Po – Pá 7:00 – 15:00
Služby: Domácí péče Pomoc lidem bez domova Domy na půl cesty Domovy pro matky v tísni Charitní poradny Dětské projekty Terénní programy
Milí přátelé,

na našich webových stránkách bychom Vás rádi seznámili s činností jednotlivých středisek Oblastní charity Most. Naše Charita na Mostecku působí od roku 2000 a v části teplického regionu od druhé poloviny roku 2002. Mnoho dětí žije v tzv. sociálně vyloučených komunitách, ve znevýhodněném prostředí – a bez pomoci na tom nemohou příliš změnit.

Mnoho dospělých se, ne vždy vlastní vinou, ocitne v krizové situaci – bez střechy nad hlavou, bez rodiny atd.

Mnoho spoluobčanů se neobejde bez osobní asistence…

Alespoň některým z nich jsme mohli svou činností pomoci, zlepšit jejich životní situaci nebo alespoň pomoci zprostředkovaně. Oblastní charita Most provozuje *Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež ze sociálně slabých rodin „Sovička" a v Mostě Centrum sociálního poradenství v Mostě, Azylové domy pro dospělé v Duchcově a v Oseku u Teplic a dům Centrum "Rodina v tísni“ v Oseku. Pomoc zdravotně handicapovaným a seniorům formou pečovatelské služby a osobní asistence* poskytuje v Mostě, v Duchcově a v Oseku u Teplic. Od roku 2008 poskytuje sociální poradenství v sociálně vyloučených lokalitách v Litvínově a v Litvínově – Janově.

Cílem kvalitně poskytovaných sociálních služeb je umožnit lidem v nepříznivé sociální situaci využívat místní instituce, zůstat součástí přirozeného místního společenství, žít běžným způsobem života a zároveň, aby poskytovaná služba byla bezpečná a odborná, a aby rozvíjela důstojný život uživatelů. Pro poskytovatele takovýchto služeb je práce náročná a vyčerpávající, na straně druhé v ní můžeme najít velké vnitřní obohacení. Potěšující je, že o naši práci projevuje stále častěji zájem také široká veřejnost.


Dětské projekty Středisko komunitních klubů

Provozuje:Oblastní charita Most
Adresa: P. Jilemnického 2457, 434 01 Most
Telefon:476 119 999
Mobil:775 713 301
E-mail:stikova@charitamost.cz
Vedoucí:Jana Štiková
Cílová skupina:děti ze sociálně znevýhodněného prostředí ve věku od 6 do 15 let
Kapacita:50 dětí – dopoledne a odpoledne
Provozní doba: Po – Pá 8:00 – 17:00

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež je významnou částí Oblastní charity Most. Patří mezi nejstarší (otevřeno v r. 2000) a nejznámější projekty.

V současné době Středisko realizuje dva významné projekty, které mají společnou cílovou skupinu: sociálně vyloučené rodiny s dětmi a rodiny nacházející se v krizi.

Cíle a poslání:

Poskytované služby:

Kde nás najdete:

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Sovička a Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Rozmarýnek se nachází nedaleko centra města Mostu, v ulici P. Jilemnického 2459. 

ESF EU OP-LZZ www.esfcr.cz
Projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

Pomoc lidem bez domova Středisko Azylové bydlení

Provozuje:Oblastní charita Most
Telefon:476 119 999
Mobil:775 713 306
E-mail:cenkovicova@charitamost.cz
Vedoucí:Mgr. Eva Čenkovičová

POSLÁNÍ

Oblastní charita Most ve středisku Azylové domy poskytuje ve svých zařízeních s nepřetržitým provozem lidem bez přístřeší nebo v krizové situaci pobytové a sociální služby na přechodnou dobu: v Azylovém domě Osek, v Azylovém domě Duchcov a v Centru „Rodina v tísni“ Osek. Tato pomoc je ve formě ubytování, poskytnutí sociálního poradenství, psychoterapie nebo sociální rehabilitace, možnosti stravy a osobní hygieny. Vedle těchto služeb realizuje Sociální rehabilitaci a Odborné sociální poradenství.

Pomoc lidem bez domova Azylový dům pro muže a ženy v Oseku

Provozuje:Oblastní charita Most
Adresa: ul. K. H. Borovského 311, 417 05 Osek
Telefon:417 822 161
Mobil:775 713 802
E-mail:nikolova@charitamost.cz
Vedoucí:Světlana Nikolova
Kapacita:25 osob (muži i ženy)

Azylový dům Osek

Stručné představení

Dům byl otevřen v roce 2002. Jedná se o třípodlažní budovu, která obsahuje 9 vybavených pokojů. Pokoje jsou dle velikosti dvou až třílůžkové. Je zde také společenská místnost, dílnička a na každém patře sociální zařízení a kuchyně.

Celková kapacita AD Osek je maximálně 25 osob. V případě volné kapacity mohou být v jednom pokoji ubytováni společně manželé.

Poslání

Posláním AD v Oseku je poskytnout lidem bez přístřeší, nebo v krizové situaci ubytování na přechodnou dobu. S každým uživatelem je na základě jeho individuálních potřeb a možností sestaven plán pro jeho znovuzačlenění do společnosti.

Nabízené služby

Poskytnutí ubytování:

Pomoc při zajištění stravy:

Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:

Další služby:
Od roku 2008 v Azylovém domě Osek se úspěšně realizuje projekt Sociální rehabilitace, do kterého se mohou zapojit uživatelé služby azylový dům. Cílem projektu Sociální rehabilitace je dosažení samostatnosti, nezávislosti a soběstačnosti osob dlouhodobě nezaměstnaných, osob ohrožených sociálním vyloučením,osob znevýhodněných na trhu práce, osob po výkonu trestu, a to rozvojem jejich specifických schopností a dovedností, posilováním návyků a nácvikem výkonu běžných, pro samostatný život nezbytných činností alternativním způsobem využívajícím zachovaných schopností, potenciálů a kompetencí.

Cíle

Hlavním cílem je pomoci osobám, které se ocitli bez přístřeší pomoci zvládnout krizovou situaci tak, aby se dokázali znovu vrátit do běžné společnosti a naučili je využívat běžných zdrojů.
Poskytnout ubytování na přechodnou dobu včetně zajištění základních sociálních a hygienických potřeb.
Pomoci uživatelům zajistit si potřebné doklady, dávky a pod.
Pomoci uživatelům při hledání legální práce.
Pomoci uživatelům obnovit pracovní návyky pomocí pracovní terapie.
Pomoci uživatelům nalézt běžné ubytování.
Pomoci uživatelům řešit problémy, které je přivedli do azylového domu (např.: dluhy, nepříznivý zdravotní stav apod.).
Naučit uživatele pomocí postupných kroků samostatnosti a odpovědnosti.

Uživatelům, kteří potřebují jinou pobytovou službu ji pomůžeme zajistit (např.: ústav soc. péče, domov pro seniory, terapeutickou komunitu apod.).

Cílová skupina

Svéprávné osoby (muži i ženy) starší 18 let, kteří nemají kde bydlet, nebo se ocitli v krizové situaci (např.: po návratu z výkonu trestu, po návratu z ústavní výchovy, po ztrátě bydlení jakýmkoliv způsobem – podvod, rozpad rodiny, zadlužení, domácí násilí apod.)

Služby nemohou být poskytovány:

Osobám, jejichž zdravotní stav vyžaduje poskytnutí péče v ústavním zdravotnickém zařízení
Osobám, jež potřebují k péči o sebe pomoc druhé osoby (např.:snížená samoobslužnost).
Osobám, jež mají vážné akutní infekční onemocnění
Osobám, jejichž chování by závažným způsobem narušovalo kolektivní soužití v azylovém domě (např. závislí na tvrdých drogách).
Osobám, které odmítají spolupráci s personálem azylového domu.

Principy

Principy na jejichž základě je poskytována služba:

Podmínky pro poskytování služby

Průběh služby

Proces jednání se zájemcem o službu

Proces uzavírání smlouvy

Proces poskytování služby uživateli

Kde nás najdete

Azylový dům se nachází v dolní části města Osek, vedle kostela v objektu bývalé fary.

ESF EU OP-LZZ www.esfcr.cz
Projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

Pomoc lidem bez domova Azylový dům pro muže a ženy v Duchcově

Provozuje:Oblastní charita Most
Adresa: Nádražní 555/9, 419 01 Duchcov
Telefon:417 533 124
Mobil:775 713 803
E-mail:holomojova@charitamost.cz
Vedoucí zařízení:Iveta Holomojová
Kapacita:30 osob (1. patro 15 žen, 2. patro 15 mužů)
Provozní doba: nepřetržitý provoz

Azylový dům v Duchcově

Stručné představení

Dům zahájil svou činnost v polovině července 2005, kdy představitelé města a Oblastní charity Most podepsali Smlouvu o nájmu nebytových prostor. Oblastní charita podpisem této smlouvy zahájila provoz ve svém druhém Azylovém domě pro muže a ženy. Objekt je pro muže i ženy rozdělen podlažími. V patrech můžeme nalézt kuchyňky, hygienické zázemí a klubovny s televizorem.

Celková kapacita zařízení je 30 osob.

Poslání

Posláním Azylového domu Duchcov je poskytnout lidem bez přístřeší nebo v krizové situaci ubytování na přechodnou dobu. S každým uživatelem je na základě jeho individuálních potřeb a možností sestaven plán pro jeho znovuzačlenění do společnosti.

Cíle

Hlavním cílem je pomoci osobám, které se ocitli bez přístřeší, pomoci zvládnout krizovou situaci tak, aby se dokázali znovu vrátit do běžné společnosti a naučili se využívat běžných zdrojů.
Poskytnout ubytování na přechodnou dobu včetně zajištění základních sociálních a hygienických potřeb.
Podstatou dosažení cíle je naplnění individuálních potřeb dle osobních cílů uživatele především v oblastech při pomoci:
 – zajištění si potřebných dokladů, dávek, splátkových kalendářů apod.
 – nabídka asistence či mediace pracovníkem v terénu
 – hledání legální práce.
 – obnovení pracovních návyků pomocí pracovní terapie.
 – nalezení běžného ubytování.
 – řešení problémů, které je přivedli do azylového domu (např.: dluhy,
nepříznivý zdravotní stav apod.).
 – naučit uživatele pomocí postupných kroků samostatnosti a odpovědnosti.
 – pomoc při zajištění jiné pobytové služby těm, kteří ji potřebují (např.: ústav sociální péče, domov pro seniory, terapeutickou komunitu apod.).
 – pomoc při obnovení kontaktů s rodinou

Cílová skupina

Svéprávné osoby (muži i ženy) starší 18 let, kteří nemají kde bydlet, nebo se ocitli v krizové situaci (např.: po návratu z výkonu trestu, po návratu z ústavní výchovy, po ztrátě bydlení jakýmkoliv způsobem – podvod, rozpad rodiny, zadlužení, domácí násilí apod.)

Služby nemohou být poskytovány:
Osobám, jejichž zdravotní stav vyžaduje poskytnutí péče v ústavním zdravotnickém zařízení
Osobám, jež potřebují k péči o sebe pomoc druhé osoby (např.: snížená samoobslužnost).
Osobám, jež mají vážné akutní infekční onemocnění
Osobám, jejichž chování by z důvodu duševní poruchy závažným způsobem narušovalo kolektivní soužití v azylovém domě.
Osobám, s aktivní závislostí na návykových látkách a alkoholu, kteří se odmítají léčit.
Osobám, které odmítají spolupráci s personálem azylového domu.

Podmínky pro poskytování služby

Volná kapacita
Vhodná cílová skupina

Principy

Personál pracuje v souladu se Standardy kvality sociálních služeb, s Listinou základních práv a svobod, Etickým kodexem sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách, Deklarací etických principů sociální práce a Kodexem charity České republiky a snaží se naplňovat dlouhodobé i manažerské cíle Azylového domu Duchcov.

Principy na jejichž základě je poskytována služba:

? Princip dodržování lidských práv – všichni pracovníci jsou vázáni Listinou Základních práv a svobod a to jak ve vztahu k uživatelům tak i ve vztahu ke všem ostatním lidem

? Etický princip – všichni pracovníci jsou vázáni Etickým kodexem pracovníka charity, který na křesťanských základech formuluje etické zásady v přístupu k uživatelům

? Individuální a rovný princip – každý uživatelem je vnímán a přijímán jako originální osobnost a s každým je pracováno na základě jeho konkrétních potřeb a možností bez ohledu na jeho původ, etnickou příslušnost, rasu či barvu pleti, sexuální orientaci, ekonomickou situaci, náboženské a politické přesvědčení a bez ohledu na to jak se podílí na životě celé společnosti. Vnitřní pravidla pro ochranu osob před předsudky a negativním hodnocením, ke kterému by mohlo dojít v důsledku poskytování sociální služby zajišťují příslušné Standardy.

? Princip svobodné volby – každý uživatel si v konkrétní situaci musí sám zvolit způsob řešení své situace. Pracovníci mostecké charity mu mohou pouze navrhnout či doporučit možná řešení s tím, že ho upozorní na eventuální důsledky jeho jednání.

? Princip mlčenlivosti – všichni pracovníci jsou vázáni mlčenlivostí o věcech uživatelů, které se dozví v souvislosti s výkonem svého zaměstnání.

? Princip návratu do běžné společnosti – s uživatelem je pracováno tak, aby se neprohlubovala jeho závislost na poskytovaných službách, ale naopak, aby se učil v co největší míře přebírat odpovědnost za vlastní osobu.

? Vytváření podmínek a postupů pro uživatele a zaměstnance – vytváříme podmínky, tak, aby osoby, kterým poskytujeme sociální službu, mohli uplatňovat vlastní vůli při řešení své nepříznivé sociální situace a má písemně zpracovány pracovní postupy zaručující řádný průběh poskytování sociální služby a podle kterých postupuje, zajišťují příslušné Standardy.

Průběh služby

Proces jednání se zájemcem o službu
• zjištění toho, co uživatel od služby očekává a podání informací o službě
• představení azylového domu (poskytované služby, možnosti ubytovaných atd.)
• seznámení s podmínkami poskytování služby (cena za ubytování a poskytování služeb, další výdaje spojené s poskytováním služeb, způsob nástupu k ubytování a ukončení ubytování, povinnosti a práva uživatelů služeb atd.)
• seznámení s Řádem azylového domu
• dohodnutí podmínek a termínu možného nástupu
Proces uzavírání smlouvy
• dohodnutí individuálních podmínek pro poskytování služeb
• podpis Smlouvy o poskytování sociální služby
Proces poskytování služby uživateli
• tvorba Individuálního plánu
• zapojení do aktivit v rámci azylového domu
• realizace cílů stanovených v Individuálním plánu
• vyhodnocování Individuálního plánu

Pomoc lidem bez domova Noclehárna Duchcov

Provozuje:Oblastní charita Most
Adresa: Nádražní 555/9, 419 01 Duchcov
Telefon:417 533 124
Mobil:775 713 803
E-mail:holomojova@charitamost.cz
Vedoucí zařízení:Iveta Holomojová
Kapacita:5 osob
Provozní doba: duben – říjen: 20.00 – 8.00 hod
listopad – březen: 19.00 – 8.00 hod

Cíle služby

Noclehárna Duchcov je zabezpečit nocleh, osobní hygienu, ošacení a možnost ohřátí stravy člověku bez přístřeší nebo v krizi. Snížit tím sociální a zdravotní rizika plynoucí ze života na ulici. Vytvořit uživateli Noclehárny podmínky k zabezpečení základních lidských potřeb a dát mu tak prostor pro znovuzískání základních hygienických a společenských návyků jako předpokladu k:
 – hledání východiska z krizové situace
 – vytváření cesty ke schopnosti postavit se na vlastní nohy
 – možnosti získat celodenní ubytování v azylovém domě

Cena za noc na Noclehárně 50 Kč

Ostatní střediska pomoci Centrum „Rodina v tísni“ v Oseku

Provozuje:Oblastní charita Most
Adresa: Husova 305, 417 05 Osek u Duchcova
Telefon:417 530 813
E-mail:wankovska@charitamost.cz
Vedoucí:Karolína Wankovská
Sociální pracovník:Jindřiška Vojtková
Provozní doba: nepřetržitý provoz

Centrum „Rodina v tísni“ je určeno pro skupiny lidí, kteří se ocitli v sociální nouzi, nebo v případech kdy je ohrožen vývoj dítěte.

Cílovou skupinou jsou:
Matky, které se ocitly v naléhavé krizi v osobním životě, je u nich snížena schopnost vlastními silami nebo z vlastních zdrojů zvládnout v potřebném čase těžkou životní situaci, oběti domácího násilí, osoby bez přístřeší, osoby v krizi, etnické menšiny.
Jejich děti a) předškolního věku, b) do 6 let, c) mladší děti 7 až 10 let, d) starší děti 11 až 15 let.

Realizované projekty sociálních služeb:

S podporou EU jsme rozšířili své sociální služby:
SROP 3.1: Celý dům Oblastní charita Most získala v roce 2004 od města Oseka za symbolickou cenu s cílem zavést nové sociální služby. V roce 2005 se podařilo získat dotace na rekonstrukci celého objektu cca 7 mil. Kč. Největší část tohoto objemu financí tvořila dotace EU – SROP 3.1., dále státní rozpočet ČR, finance od Nadace Renovabis a Nadace Via.

Dům se podařilo v roce 2005 úspěšně rekonstruovat a vzniklo velmi dobré zázemí pro služby, které jsou stále velmi vyhledávané. V třípodlažní budově se v přízemí se nachází centrum Pastelka – středisko „Denní péče o děti ze sociálně slabých rodin“, kancelář, pokoj pro imobilní klienty (krizový sociální byt) a místnost pro sociálně aktivizační činnost matek s dětmi. První patro slouží jako azylové bydlení pro matky s dětmi a podkrovní část pro klienty střediska Domu na půli cesty.

SROP 3.2.: Na rekonstrukci domu navazoval projekt na realizaci sociálních projektů v Centru rodiny v tísni v SROP 3.2. Cílem projektu bylo opatřit do nově opravené budovy domu v Oseku základní vybavení, stabilizovat a proškolit tým zaměstnanců (vzniklo sedm nových pracovních míst) a začít provozovat služby azylového domu pro ženy s dětmi, dětského klubu pro děti ze sociálně slabých rodin a školicích prostor organizace. Projekt byl úspěšně implementován. Oblastní charita Most rozšířila své služby, jak v počtu klientů a zaměstnanců tak v typu nabízených služeb. A nutno dodat, že o služby Centra Rodina v tísni je stále velký zájem a jeho kapacita je po celý rok zaplněna. Projekt byl prvním svého druhu v grantovém schématu Ústeckého kraje.

Kapacita sociálních služeb:

Provoz Centra Rodina v tísni je nepřetržitý se stálou přítomností personálu.

Zařízení v roce 2008 nabídlo azyl 19 matkám a 33 dětem v tísni. Zaměstnanci se snažili pomocí sociálního či právního poradenství, nabídkou výchovných, vzdělávacích a aktivizačních činností pomoci matce a jejím dětem k návratu do společnosti, k osamostatnění.

Ostatní střediska pomoci Sociální rehabilitace

Provozuje:Oblastní charita Most

Cílem projektu Sociální rehabilitace je dosažení samostatnosti, nezávislosti a soběstačnosti osob dlouhodobě nezaměstnaných, osob ohrožených sociálním vyloučením, osob znevýhodněných na trhu práce, osob po výkonu trestu, a to rozvojem jejich specifických schopností a dovedností, posilováním návyků a nácvikem výkonu běžných, pro samostatný život nezbytných činností alternativním způsobem využívajícím zachovaných schopností, potenciálů a kompetencí.

Ostatní střediska pomoci Odborné sociální poradenství

Provozuje:Oblastní charita Most

Cílem služby je zpřístupnit uživateli komplexní informace přispívající k řešení jeho nepříznivé sociální situace, zejména v oblasti sociální a základní právní a to v souvislosti s uplatňováním oprávněných nároků. Zprostředkovat uživateli kontakt se společenským prostředím a navazujícími službami. Poskytnout poradenství v oblastech orientace v sociálních systémech, práva, psychologie a zaměstnanosti, tak aby uživatel získal podporu při řešení svého problému, informace vedoucí k nápravě situace, zkušenosti pro předcházení či lepší zvládání obdobných obtížných situací.

ESF EU OP-LZZ www.esfcr.cz
Projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

Ostatní střediska pomoci Středisko Asistenčních služeb

Provozuje:Oblastní charita Most
Adresa: Moskevská 14/1, 434 01 Most
Mobil:775 713 803
E-mail:drahosova@charitamost.cz
Vedoucí střediska:Mgr. Tatyana Drahošová
Cílová skupina:Sociálně slabé rodiny s problémy s integrací

Centrum sociálního poradenství

Posláním Centra sociálního poradenství Oblastní charity Most je poskytovat informace, rady a podporu v oblasti sociální problematiky bydlení, financí a dluhů, zaměstnání a pracovně-právních vztahů, vzdělání, občansko-právních vztahů, rodinných a mezilidských vztahů, zdravotnictví a lidských práv. Služba je poskytována prostřednictvím Centra sociálního poradenství ve Středisku asistenčních služeb v Mostě.

Cílem je zlepšit kvalitu života klientů, není-li to možné, alespoň stabilizovat jejich situaci či zabránit jejímu zhoršování, řešením nepříznivé životní situace.

Základní činnosti při poskytování základního sociální poradenství:

Základní činnosti při poskytování odborného sociální poradenství:

Konkrétní kroky vedoucí k naplnění cílů:

Cílová skupina:

Věková struktura cílové skupiny:

Tato služba je poskytována v pracovních dnech od 8.00. do 16.00 hod. A poskytuje se celoročně.

Kontakt:
Tel: 775 713 302
E-mail: musilova@charitamost.cz

Terénní sociální práce v sociálně slabých rodinách

Posláním této služby je „ pomoc v nouzi“ sociálně slabým osobám a skupinám, které se pod vlivem objektivních a subjektivních faktorů ocitli na pokraji sociálního vyloučení. Usilujeme o jejich postupné začleňování do společnosti, o posílení tolerance a respektu vůči nim a o předcházení vzniku sociálně nežádoucích jevů.
Služba je poskytována v přirozeném prostředí klientů v Mostě a okolí.

Cílem služby je:

Konkrétní kroky vedoucí k naplnění cílů:

Cílová skupina:

Věková struktura cílové skupiny:

Oblastní charita Most poskytuje služby v pracovních dnech od 8.00. do 16.00 hod. Služba se poskytuje celoročně.

Charitní pečovatelská služba

Posláním Charitní pečovatelské služby je zajistit v rámci primární péče ve vlastním sociálním prostředí uživatele takový rozsah a kvalitu potřebné sociální péče, aby uživatel zůstal co nejdéle ve svém přirozeném prostředí.

Cílem poskytovaných služeb je:

Cílová skupina:

Věková struktura cílové skupiny:

Konkrétní kroky vedoucí k naplnění cílů:

Fakultativní úkony

Pečovatelskou službu zajišťuje tým zkušených pečovatelek s požadovaným vzděláním. Služba se poskytuje v domácnostech uživatelů služeb, včetně domácností v domech s pečovatelskou službou.
Doba dostupnosti služby v pracovní dny je od 8.00 – 16.00. Služba se poskytuje celoročně.

Významnou součásti poskytovaných služeb je psychická podpora, pomoc při prosazovaní práv a zájmu, zprostředkování a zajištění různých právních záležitosti, návštěvy klientů v nemocnici, příprava a pomoc klientům při jejich oslavách a životních jubileích, pomoc při přípravě věcí do nemocnice, setrvání pečovatelky s klientem ve vážném zdravotním stavu, zprostředkování potřebných kontaktů, informaci a zajištění odborného poradenství. Tyto služby našim klientům poskytujeme zdarma.

Osobní asistence

Posláním Osobní asistence je zajistit v rámci primární péče ve vlastním sociálním prostředí uživatele takový rozsah a kvalitu potřebné sociální péče, aby uživatel zůstal co nejdéle ve svém přirozeném prostředí. Osobní asistence není léčbou, ale vyrovnáním nepříznivého stavu.

Cílem poskytovaných služeb je:

Konkrétní kroky vedoucí k naplnění cílů:

Významnou součástí poskytovaných služeb je psychická podpora, pomoc při prosazování práv a zájmů. Zprostředkování zajištění různých právních záležitostí, návštěvy uživatelů služeb v nemocnici. Pomoc při oslavách a životních jubileích. Zprostředkování potřebných kontaktů, informací a zajištění odborného poradenství. Tyto služby poskytujeme našim uživatelům služeb zdarma.
Částka, kterou si uživatel přispívá na služby, činí Kč 75,-/hod.
Danou službu zajišťuje zkušený tým osobních asistentek s požadovaným vzděláním. Služba se poskytuje v domácnostech uživatelů služeb.
Oblastní charita Most poskytuje služby po dohodě s uživatelem služeb. Služba se poskytuje celoročně.

Cílová skupina:

Charitní poradny Středisko Společné soužití

Provozuje:Oblastní charita Most
Adresa: Budova Chemoprojektu, Ruská č.p. 945, 436 01 Litvínov
Telefon:476 762 209
Mobil:603 148 127
E-mail:drapak@charitamost.cz
Vedoucí zařízení:Kristián Drapák
Cílová skupina:Sociálně slabé rodiny s problémy s integrací

Středisko vzniklo v lednu 2008 a jeho posláním je poskytovat sociální poradenství a sociální terénní práci v rodinách, které jsou v nepříznivé sociální situaci a nejsou schopny tuto situaci řešit vlastními silami nebo s pomocí svých blízkých. Působí v Litvínově (ubytovna Bílý sloup) a v Litvínově – Janově, kde pomáhá rodinám a jejím příslušníkům se sociálně integrovat do prostředí v němž žijí. Cílem je obnovení funkce, které by rodina měla plnit včetně dostatečné výchovy a socializace dětí.

Odborné sociální poradenství

V Litvínově poskytujeme odborné sociální poradenství ve dvou poradnách a to:

Sociální poradna v Litvínově – Adresa: ul. Ruská čp. 945, budova Chemoprojektu, Litvínov
kontakt tel.: 476 762 202, 476 762 209, 476 762 210

Sociální poradna na sídlišti Janov – Adresa: ul. Hamerská čp. 22, Litvínov
kontakt tel.: 476 741 001

sociální poradce: Jan Čaban
mail: caban@charitamost.cz

Poslání:

sociálního poradenství je bezplatné, nestranné a důvěrné poskytování rad, informací a pomoci osobám v nepříznivé sociální a životní situaci, a také osobám, které jsou touto situací ohroženy.

Cíl:

Cílem námi poskytovaných služeb je podpořit uživatele služby, aby mohli svoji tíživou životní situaci řešit sami, tzn. uplatňovat svá práva a nároky, plnit své povinnosti, nežít způsobem života, který vede ke konfliktům se společností, umět řešit naléhavé krize v osobním životě vlastními silami, z vlastních zdrojů a v potřebném čase.

Cílová skupina:

Uživatelé této služby, o kterých také mluvíme jako o klientech nebo návštěvnících poradny, jsou dospělí (dospívající) lidé, kteří si z důvodu svého sociálního znevýhodnění nemohou jinak zajistit řešení své nepříznivé sociální situace a případná jiná pomoc je pro ně nedostupná. Důvodem může být sociální potřebnost, akutní krize, zdravotní handicap, špatná informovanost, omezená schopnost komunikovat, nedostatek financí, bezradnost, akutní krize, předsudky okolí, nefungující zázemí a rodinné vztahy, neexistující či narušené sociální návyky apod.

Služba je poskytována ve všední dny od 8 hodin do 16 hodin.

Ostatní střediska pomoci Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Domino v Litvínově

Provozuje:Oblastní charita Most
Mobil:603 148 127
E-mail:drapak@charitamost.cz
Vedoucí zařízení:Kristián Drapák
Cílová skupina:děti a mládež ve věku od 15ti do 26ti let
Kapacita:100 uživatelů za rok

Poslání

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež „Domino“ realizuje službu tak, aby byla umožněna maximální přístupnost, tedy ve snaze odstranit časové, prostorové, psychologické a finanční bariéry, které by bránily cílové skupině vyhledat prostory zařízení či využít nabídky poskytovaných služeb.

Cíl:

Poradenským a podpůrným charakterem služby vytvářet dětem a mladým lidem rovnocenné podmínky k uplatnění ve společnosti s ostatními.

Cílová skupina

Děti a mládež 15-26 let

Poskytujeme služby a poradenství v těchto oblastech:

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež v Litvínově funguje tak, aby umožnilo všem maximální přístupnost. Tedy snaží se odstranit časové, prostorové, psychologické a finanční bariéry, které by bránily cílové skupině vyhledat prostory zařízení či využít nabídky poskytovaných služeb.

Časový rozsah poskytování služby:

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež funguje denně a služba je poskytována v ulici Hamerská.č. p. 22 v Janově u Litvínova.

Pondělí od 12:00 do 18:00
Úterý od 12:00 do 18:00
Středa od 12:00 do 18:00
Čtvrtek od 12:00 do 18:00
Pátek od 12:00 do 18:00

O víkendech jsou pro děti pořádány jednorázové aktivity a činnosti.

ESF EU OP-LZZ www.esfcr.cz
Projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.