Pomoc lidem bez domova

Charitní azylové domy poskytují útočiště lidem, kteří přišli o střechu nad hlavou nebo se ocitli v akutní nouzi. Jde o specifickou službu reagující na neopakovatelné lidské osudy, službu, která nemá zvláštní podporu občanů, daňových poplatníků. Klientům je zajištěna kromu ubytování základní hygiena, oblečení, vyprání prádla. Dále je klientům pomáháno s vyřizováním dokladů a sociálních dávek, s nástupy do ústavní léčby a sociálních zařízení, se sháněním zaměstnání apod.

Pomoc lidem bez domova Nízkoprahové denní centrum

Provozuje:Oblastní charita Česká Kamenice
Adresa: Tyršova 350, 407 21 Česká Kamenice
Telefon:412 582 602

Nízkoprahové denní centrum – služba je poskytována a využívána od 07:00 do 19:00 hod každý den nepřetržitě po celý rok. Pracovní terapie je pouze v pracovní den. Dopoledne je zajištěna pro nezaměstnané uživatele pracovní terapie pod vedením pracovního terapeuta; odpoledne je možno trávit volný čas podle zájmů uživatelů v domě nebo mimo něj. Uživatelům a příchozím zvenčí je zdarma poskytováno pečivo a čaj. V případě zájmu poskytují sociální pracovnice poradenství.

Základní činnosti poskytované služby

Další činnosti poskytované služby

Oblastní charita Česká Kamenice řeší problém absence podobného zařízení v regionu. Poskytování sociálních služeb v nízkoprahovém denním centru navazuje na ostatní poskytované služby. Komplexně a na úrovni odpovídající standardům řeší problematiku bezdomovců. Nízkoprahové denní centrum služeb poskytuje sociální služby uživatelům, ale také je aktivizuje, aby nerezignovali na svůj stav.

Pomoc lidem bez domova Azylový dům Litoměřice

Provozuje:Farní charita Litoměřice
Adresa: Marie Pomocné 48, 412 01 Litoměřice
Telefon:416 732 303
Mobil:606 807 438
E-mail:ad@fchltm.cz
Vedoucí:Pavla Soukupová
Kapacita:28 lůžek (15 – ubytovna, 13 – noclehárna)
Provozní doba: 1.4. – 30.9. 19:00-9:00
1.10. – 31.3. 18:00-9:00

Azylový dům v LitoměřicíchO klienty se stará 5 pracovníků nepřetržitém provozu. Přednostně jsou přijímáni lidé z Litoměřic a okolí, v případu nouze a volné kapacity z celé ČR.

Poskytované služby:

Pomoc lidem bez domova Středisko Azylové bydlení

Provozuje:Oblastní charita Most
Telefon:476 119 999
Mobil:775 713 306
E-mail:cenkovicova@charitamost.cz
Vedoucí:Mgr. Eva Čenkovičová

POSLÁNÍ

Oblastní charita Most ve středisku Azylové domy poskytuje ve svých zařízeních s nepřetržitým provozem lidem bez přístřeší nebo v krizové situaci pobytové a sociální služby na přechodnou dobu: v Azylovém domě Osek, v Azylovém domě Duchcov a v Centru „Rodina v tísni“ Osek. Tato pomoc je ve formě ubytování, poskytnutí sociálního poradenství, psychoterapie nebo sociální rehabilitace, možnosti stravy a osobní hygieny. Vedle těchto služeb realizuje Sociální rehabilitaci a Odborné sociální poradenství.

Pomoc lidem bez domova Azylový dům pro muže a ženy v Oseku

Provozuje:Oblastní charita Most
Adresa: ul. K. H. Borovského 311, 417 05 Osek
Telefon:417 822 161
Mobil:775 713 802
E-mail:nikolova@charitamost.cz
Vedoucí:Světlana Nikolova
Kapacita:25 osob (muži i ženy)

Azylový dům Osek

Stručné představení

Dům byl otevřen v roce 2002. Jedná se o třípodlažní budovu, která obsahuje 9 vybavených pokojů. Pokoje jsou dle velikosti dvou až třílůžkové. Je zde také společenská místnost, dílnička a na každém patře sociální zařízení a kuchyně.

Celková kapacita AD Osek je maximálně 25 osob. V případě volné kapacity mohou být v jednom pokoji ubytováni společně manželé.

Poslání

Posláním AD v Oseku je poskytnout lidem bez přístřeší, nebo v krizové situaci ubytování na přechodnou dobu. S každým uživatelem je na základě jeho individuálních potřeb a možností sestaven plán pro jeho znovuzačlenění do společnosti.

Nabízené služby

Poskytnutí ubytování:

Pomoc při zajištění stravy:

Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:

Další služby:
Od roku 2008 v Azylovém domě Osek se úspěšně realizuje projekt Sociální rehabilitace, do kterého se mohou zapojit uživatelé služby azylový dům. Cílem projektu Sociální rehabilitace je dosažení samostatnosti, nezávislosti a soběstačnosti osob dlouhodobě nezaměstnaných, osob ohrožených sociálním vyloučením,osob znevýhodněných na trhu práce, osob po výkonu trestu, a to rozvojem jejich specifických schopností a dovedností, posilováním návyků a nácvikem výkonu běžných, pro samostatný život nezbytných činností alternativním způsobem využívajícím zachovaných schopností, potenciálů a kompetencí.

Cíle

Hlavním cílem je pomoci osobám, které se ocitli bez přístřeší pomoci zvládnout krizovou situaci tak, aby se dokázali znovu vrátit do běžné společnosti a naučili je využívat běžných zdrojů.
Poskytnout ubytování na přechodnou dobu včetně zajištění základních sociálních a hygienických potřeb.
Pomoci uživatelům zajistit si potřebné doklady, dávky a pod.
Pomoci uživatelům při hledání legální práce.
Pomoci uživatelům obnovit pracovní návyky pomocí pracovní terapie.
Pomoci uživatelům nalézt běžné ubytování.
Pomoci uživatelům řešit problémy, které je přivedli do azylového domu (např.: dluhy, nepříznivý zdravotní stav apod.).
Naučit uživatele pomocí postupných kroků samostatnosti a odpovědnosti.

Uživatelům, kteří potřebují jinou pobytovou službu ji pomůžeme zajistit (např.: ústav soc. péče, domov pro seniory, terapeutickou komunitu apod.).

Cílová skupina

Svéprávné osoby (muži i ženy) starší 18 let, kteří nemají kde bydlet, nebo se ocitli v krizové situaci (např.: po návratu z výkonu trestu, po návratu z ústavní výchovy, po ztrátě bydlení jakýmkoliv způsobem – podvod, rozpad rodiny, zadlužení, domácí násilí apod.)

Služby nemohou být poskytovány:

Osobám, jejichž zdravotní stav vyžaduje poskytnutí péče v ústavním zdravotnickém zařízení
Osobám, jež potřebují k péči o sebe pomoc druhé osoby (např.:snížená samoobslužnost).
Osobám, jež mají vážné akutní infekční onemocnění
Osobám, jejichž chování by závažným způsobem narušovalo kolektivní soužití v azylovém domě (např. závislí na tvrdých drogách).
Osobám, které odmítají spolupráci s personálem azylového domu.

Principy

Principy na jejichž základě je poskytována služba:

Podmínky pro poskytování služby

Průběh služby

Proces jednání se zájemcem o službu

Proces uzavírání smlouvy

Proces poskytování služby uživateli

Kde nás najdete

Azylový dům se nachází v dolní části města Osek, vedle kostela v objektu bývalé fary.

ESF EU OP-LZZ www.esfcr.cz
Projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

Pomoc lidem bez domova Azylový dům pro muže a ženy v Duchcově

Provozuje:Oblastní charita Most
Adresa: Nádražní 555/9, 419 01 Duchcov
Telefon:417 533 124
Mobil:775 713 803
E-mail:holomojova@charitamost.cz
Vedoucí zařízení:Iveta Holomojová
Kapacita:30 osob (1. patro 15 žen, 2. patro 15 mužů)
Provozní doba: nepřetržitý provoz

Azylový dům v Duchcově

Stručné představení

Dům zahájil svou činnost v polovině července 2005, kdy představitelé města a Oblastní charity Most podepsali Smlouvu o nájmu nebytových prostor. Oblastní charita podpisem této smlouvy zahájila provoz ve svém druhém Azylovém domě pro muže a ženy. Objekt je pro muže i ženy rozdělen podlažími. V patrech můžeme nalézt kuchyňky, hygienické zázemí a klubovny s televizorem.

Celková kapacita zařízení je 30 osob.

Poslání

Posláním Azylového domu Duchcov je poskytnout lidem bez přístřeší nebo v krizové situaci ubytování na přechodnou dobu. S každým uživatelem je na základě jeho individuálních potřeb a možností sestaven plán pro jeho znovuzačlenění do společnosti.

Cíle

Hlavním cílem je pomoci osobám, které se ocitli bez přístřeší, pomoci zvládnout krizovou situaci tak, aby se dokázali znovu vrátit do běžné společnosti a naučili se využívat běžných zdrojů.
Poskytnout ubytování na přechodnou dobu včetně zajištění základních sociálních a hygienických potřeb.
Podstatou dosažení cíle je naplnění individuálních potřeb dle osobních cílů uživatele především v oblastech při pomoci:
 – zajištění si potřebných dokladů, dávek, splátkových kalendářů apod.
 – nabídka asistence či mediace pracovníkem v terénu
 – hledání legální práce.
 – obnovení pracovních návyků pomocí pracovní terapie.
 – nalezení běžného ubytování.
 – řešení problémů, které je přivedli do azylového domu (např.: dluhy,
nepříznivý zdravotní stav apod.).
 – naučit uživatele pomocí postupných kroků samostatnosti a odpovědnosti.
 – pomoc při zajištění jiné pobytové služby těm, kteří ji potřebují (např.: ústav sociální péče, domov pro seniory, terapeutickou komunitu apod.).
 – pomoc při obnovení kontaktů s rodinou

Cílová skupina

Svéprávné osoby (muži i ženy) starší 18 let, kteří nemají kde bydlet, nebo se ocitli v krizové situaci (např.: po návratu z výkonu trestu, po návratu z ústavní výchovy, po ztrátě bydlení jakýmkoliv způsobem – podvod, rozpad rodiny, zadlužení, domácí násilí apod.)

Služby nemohou být poskytovány:
Osobám, jejichž zdravotní stav vyžaduje poskytnutí péče v ústavním zdravotnickém zařízení
Osobám, jež potřebují k péči o sebe pomoc druhé osoby (např.: snížená samoobslužnost).
Osobám, jež mají vážné akutní infekční onemocnění
Osobám, jejichž chování by z důvodu duševní poruchy závažným způsobem narušovalo kolektivní soužití v azylovém domě.
Osobám, s aktivní závislostí na návykových látkách a alkoholu, kteří se odmítají léčit.
Osobám, které odmítají spolupráci s personálem azylového domu.

Podmínky pro poskytování služby

Volná kapacita
Vhodná cílová skupina

Principy

Personál pracuje v souladu se Standardy kvality sociálních služeb, s Listinou základních práv a svobod, Etickým kodexem sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách, Deklarací etických principů sociální práce a Kodexem charity České republiky a snaží se naplňovat dlouhodobé i manažerské cíle Azylového domu Duchcov.

Principy na jejichž základě je poskytována služba:

? Princip dodržování lidských práv – všichni pracovníci jsou vázáni Listinou Základních práv a svobod a to jak ve vztahu k uživatelům tak i ve vztahu ke všem ostatním lidem

? Etický princip – všichni pracovníci jsou vázáni Etickým kodexem pracovníka charity, který na křesťanských základech formuluje etické zásady v přístupu k uživatelům

? Individuální a rovný princip – každý uživatelem je vnímán a přijímán jako originální osobnost a s každým je pracováno na základě jeho konkrétních potřeb a možností bez ohledu na jeho původ, etnickou příslušnost, rasu či barvu pleti, sexuální orientaci, ekonomickou situaci, náboženské a politické přesvědčení a bez ohledu na to jak se podílí na životě celé společnosti. Vnitřní pravidla pro ochranu osob před předsudky a negativním hodnocením, ke kterému by mohlo dojít v důsledku poskytování sociální služby zajišťují příslušné Standardy.

? Princip svobodné volby – každý uživatel si v konkrétní situaci musí sám zvolit způsob řešení své situace. Pracovníci mostecké charity mu mohou pouze navrhnout či doporučit možná řešení s tím, že ho upozorní na eventuální důsledky jeho jednání.

? Princip mlčenlivosti – všichni pracovníci jsou vázáni mlčenlivostí o věcech uživatelů, které se dozví v souvislosti s výkonem svého zaměstnání.

? Princip návratu do běžné společnosti – s uživatelem je pracováno tak, aby se neprohlubovala jeho závislost na poskytovaných službách, ale naopak, aby se učil v co největší míře přebírat odpovědnost za vlastní osobu.

? Vytváření podmínek a postupů pro uživatele a zaměstnance – vytváříme podmínky, tak, aby osoby, kterým poskytujeme sociální službu, mohli uplatňovat vlastní vůli při řešení své nepříznivé sociální situace a má písemně zpracovány pracovní postupy zaručující řádný průběh poskytování sociální služby a podle kterých postupuje, zajišťují příslušné Standardy.

Průběh služby

Proces jednání se zájemcem o službu
• zjištění toho, co uživatel od služby očekává a podání informací o službě
• představení azylového domu (poskytované služby, možnosti ubytovaných atd.)
• seznámení s podmínkami poskytování služby (cena za ubytování a poskytování služeb, další výdaje spojené s poskytováním služeb, způsob nástupu k ubytování a ukončení ubytování, povinnosti a práva uživatelů služeb atd.)
• seznámení s Řádem azylového domu
• dohodnutí podmínek a termínu možného nástupu
Proces uzavírání smlouvy
• dohodnutí individuálních podmínek pro poskytování služeb
• podpis Smlouvy o poskytování sociální služby
Proces poskytování služby uživateli
• tvorba Individuálního plánu
• zapojení do aktivit v rámci azylového domu
• realizace cílů stanovených v Individuálním plánu
• vyhodnocování Individuálního plánu

Pomoc lidem bez domova Noclehárna Duchcov

Provozuje:Oblastní charita Most
Adresa: Nádražní 555/9, 419 01 Duchcov
Telefon:417 533 124
Mobil:775 713 803
E-mail:holomojova@charitamost.cz
Vedoucí zařízení:Iveta Holomojová
Kapacita:5 osob
Provozní doba: duben – říjen: 20.00 – 8.00 hod
listopad – březen: 19.00 – 8.00 hod

Cíle služby

Noclehárna Duchcov je zabezpečit nocleh, osobní hygienu, ošacení a možnost ohřátí stravy člověku bez přístřeší nebo v krizi. Snížit tím sociální a zdravotní rizika plynoucí ze života na ulici. Vytvořit uživateli Noclehárny podmínky k zabezpečení základních lidských potřeb a dát mu tak prostor pro znovuzískání základních hygienických a společenských návyků jako předpokladu k:
 – hledání východiska z krizové situace
 – vytváření cesty ke schopnosti postavit se na vlastní nohy
 – možnosti získat celodenní ubytování v azylovém domě

Cena za noc na Noclehárně 50 Kč

Pomoc lidem bez domova Azylový dům Samaritán

Provozuje:Oblastní charita Ústí nad Labem
Adresa: Štefánikova 1, 400 01 Ústí nad Labem
Telefon:475 601 805
E-mail:samaritan@charitausti.cz
Vedoucí projektu:Mgr. Marian Moštík
Sociální pracovník:Bc. Vendula Filípková
Cílová skupina:muži, ženy bez domova ve věku 18-60 let
Kapacita:muži 22
ženy 10

Posláním Azylového domu Samaritán (dále jen AD) je nabídnout lidem, kteří se z různých důvodů ocitli bez domova, řešení, jak se postavit na vlastní nohy. Služba poskytuje poradenství a přechodné ubytování pro muže a ženy. Východiskem pomoci je individuální přístup ke každému, kdo naši službu vyhledá a má o ni zájem.

Respektování ztráty domova, způsobu života a porozumění uživatelům je základní hodnotou naší služby. Všichni zaměstnanci nabízejí uživatelům podporu a ochranu v komplikované osobní situaci. Azylový dům Samaritán nabízí partnerství, důvěru, důstojnost a bezpečný prostor k načerpání nových sil.

Uživatelům azylového domu pomáháme s orientací v právní a sociální oblasti souvisejících se ztrátou bydlení a zaměstnání, podporujeme jejich aktivní hledání bydlení a zaměstnání a zvyšování kvalifikace.

Naším cílem je také působení v oblasti prevence bezdomovectví v Ústí nad Labem, zaměstnávání osob znevýhodněných na trhu práce a zvýšení povědomí veřejnosti o problematice bezdomovectví.

Cílová skupina AD Samaritán:

ženy a muži bez domova ve věku od 18 do 65 let, kteří jsou fyzicky soběstační a mají platný průkaz totožnosti

Azylový dům Samaritán neposkytuje přechodné ubytování a odborné poradenství osobám agresivním a osobám s akutním infekčním onemocněním.

Činnost zařízení je zajištěna nepřetržitě.

Kapacita:

Poskytované sociální služby:

 1. přechodné ubytování
  AD pro muže poskytuje 2 stupně ubytování. I. stupeň ubytování jsou dva čtyřlůžkové pokoje. II. stupeň ubytování jsou čtyři dvoulůžkových a dva třílůžkový pokoje. Na obou stupních ubytování jsou k dispozici WC a sprchy, kuchyňský kout, kulturní místnost, počítačová místnost s připojením na internet a prostor pro kouření.

  Ubytování v AD pro ženy je zajištěno v jednom čtyřlůžkovém, jednom třílůžkovém a ve dvou dvoulůžkových pokojích. K dispozici je WC a sprcha, kuchyňský kout, kulturní místnost, počítačová místnost a prostor pro kouření.

  Uživatelé mají k dispozici prádelnu s automatickou pračkou, sušárnu a  žehličku.

  Pokoje jsou vybaveny lůžkem s lůžkovinami, botníkem, šatní skříní.

 2. podmínky pro přípravu stravy
  Uživatelé mají k dispozici kuchyňský kout, který obsahuje dvouplotýnkový vařič, rychlovarnou konvici, kuchyňskou linku vybavenou nádobím pro přípravu stravy a mycí prostředky. Pro přípravu stravy lze využít mikrovlnné trouby a lednice.
 3. sociální poradenství
  Základní poradenství poskytuje informace o nárocích, službách a možnostech, které mohou vyřešit nebo zmírnit obtížnou situaci uživatele.

  Odborné poradenství využívá k řešení problému uživatelů „přístup orientovaný na úkoly“. Základním prvkem tohoto přístupu je individuální plánování, které slouží uživateli hledat východiska z obtížných situací. Postupně dochází k plnění naplánovaných cílů v oblasti zaměstnání, bydlení, zdravotního stavu a osobních problémů. Sociální pracovník sleduje naplňování cílů a v případě, že nedochází k naplňování cílů, navrhuje možnosti přehodnocení a hledání jiných cest tak, aby došlo ke zmírnění nebo vyřešení nepříznivé situace uživatele. Po navození změny, dosažení cíle se celý průběh práce zhodnotí a uživatel si volí další postupy řešení své situace.

 4. další služby
  • duchovní program
   Klientům nabízíme možnost navštívit mše v kostele Nanebevzetí Panny Marie, informujeme o různých aktivitách z oblasti duchovního života a pořádáme pravidelná setkání klientů s knězem. Vycházíme z toho, že skutečná proměna vyžaduje změnu celého člověka. Naším cílem je tedy starat se nejen o materiální ale i duchovní stránku člověka.
  • rekreační program
   Uživatelům AD je třeba nabídnout vhodnou alternativu k jejich obvyklému trávení volného času. Prvky tohoto programu se realizují v týdenních činnostech, ale i v mimořádných akcích. Pravidelné činnosti zahrnuje relaxace (televize, hudba) a intelektuální podněty (četba, noviny, stolní hry) v klubu AD, sportovní aktivity na hřišti AD (badminton, fotbal, nohejbal). V rámci jednorázových akcí se klienti fotbalových turnajů, šachových turnajů a kolektivních besed. OCH ÚL pořádá pro klienty společná setkávání při příležitosti oslav Velikonoc, svátku Cyrila a Metoděje, Vánoc a Nového roku, sportovní aktivity, kulturní aktivity.
  • vzdělávací program
   Kurz PC, aktivní vyhledávání pracovních příležitostí, vytváření písemných prezentací k pracovním pohovorům.

Pomoc lidem bez domova Noclehárna Samaritán

Provozuje:Oblastní charita Ústí nad Labem
Adresa: Štefánikova 1, 400 01 Ústí nad Labem
Telefon:475 601 805
E-mail:samaritan@charitausti.cz
Vedoucí projektu:Mgr. Marian Moštík
Kapacita:13 mužů
Cílová skupina:muži bez domova 18 – 65 let
Provozní doba: denně od 18.00 do 8.00 hodin

Základní lidské potřeby jako teplo, možnost přenocování, hygiena, ošacení jsou nezbytně nutné pro každého člověka, který je momentálně bez financí a nemá kde spát. Posláním Noclehárny Samaritán je nabídnout lidem bez domova a finančního příjmu právě tyto základní lidské potřeby. Každému, kdo naši službu vyhledá, nabídneme prostor pro načerpání nových sil a podporu na základě individuálního přístupu.

Respektování ztráty domova, způsobu života a porozumění uživatelům naší služby je základní hodnotou našeho zařízení. Všichni zaměstnanci nabízejí uživatelům noclehárny podporu a ochranu v komplikované osobní situaci při hledání východisek z krizové situace. Noclehárna Samaritán nabízí partnerství,důvěru, důstojnost a bezpečný prostor.

Cílová skupina Noclehárny Samaritán:

muži bez domova ve věku od 18 do 65 let, kteří jsou fyzicky soběstační

Noclehárna Samaritán neposkytuje přechodný nocleh uživatelům drog, agresivním osobám, osobám s akutním infekčním onemocněním.

Činnost zařízení je zajištěna denně od 18.00 do 8.00 hodin

Kapacita: 13 mužů

Noclehárna Samaritán poskytuje přechodný nocleh v jednom prostoru se třinácti lůžky. Uživatelé mají k dispozici kulturní místnost pokoj je vybaveny lůžkem s lůžkovinami, botníkem a šatní skříní. Uživatelé mají k dispozici sprchový kout a WC. Pro vykonání osobní hygieny mají k dispozici toaletní mýdlo, šampón, jednorázový holící strojek a osušku.

Poskytované sociální služby:

Pomoc lidem bez domova Centrum pomoci Samaritán

Provozuje:Oblastní charita Ústí nad Labem
Adresa: Štefánikova 1, 400 01 Ústí nad Labem
Telefon:475 601 805
E-mail:samaritan@charitausti.cz
Vedoucí projektu:Mgr. Marian Moštík
Kapacita:možnost poskytnout službu denně až 50 uživatelům
Cílová skupina:ženy a muži bez přístřeší
Provozní doba: pondělí – pátek: 8 – 18

Základní lidské potřeby jako teplo, možnost najíst se, osprchovat, obléct se, jsou nezbytně nutné pro každého člověka žijícího osamoceně na ulici v nevyhovujících podmínkách. Posláním Centra pomoci je vytvoření základních podmínek k přežití a podpora v řešení obtížné životní situaci. Podpora je poskytována všem lidem kteří se ocitli na ulici a jsou bez finančního příjmu.

Respektování ztráty domova či způsobu života je základní hodnotou Centra pomoci Samaritán. Pracovníci centra nabízejí uživatelům podporu v komplikované životní situaci formou spolupráce a respektují jejich osobní názory. Centrum pomoci nabízí partnerství, důvěru a bezpečné zázemí pro načerpání nových sil.

Cílová skupina Centra pomoci Samaritán:

ženy a muži bez přístřeší

Centrum pomoci neposkytuje služby osobám pod vlivem alkoholu a jiných drog, agresivním osobám, osobám s akutním infekčním onemocněním.

Činnost zařízení je zajištěna denně od pondělí do pátku od 8.00 do 18.00 hodin

Kapacita:

možnost poskytnout službu denně až 50 uživatelům

Poskytované sociální služby: