Dětské projekty

Dětské projekty Klub Velryba – součást projektu Dům Jonáš

Provozuje:Farní charita Česká Lípa
Adresa: Dubická 992, 470 01 Česká Lípa
Telefon:487 829 877
Odpovědná osoba:Pavla Bošová
Kapacita:10 dětí / den
Působnost:místní

Děti při pečení

Individuální práce s dětmi

Jedná se o hlídání dětí v době individuálního vedení matky. Program je přizpůsoben věku dítěte, vychází z vývojových potřeb a zájmů dítěte. Pracovník sleduje psychomotorický, intelektový, emocionální, psychický a sociální vývoj dítěte, zaměřuje se především na oblasti, v nichž se dítě jeví jako opožděné, dále rozvíjí nadání dítěte v určitém směru.

Klub Velryba

V odpoledních hodinách se tento pracovník věnuje dětem školním ve věkovém rozsahu 6 – 15 let v Klubu Velryba. Při přijetí matky a dětí k pobytu provede tento pracovník pohovor s matkou, z kterého zjistí potřeby a zájmy dítěte – školní výsledky, eventuální nutnou pomoc při vypracovávání domácích úkolů, logopedické a jiné vady, včetně činností ve volném čase. V součinnosti s matkou pracovník naplánuje plnění potřeb dítěte. Pokud má matka zájem, řeší s ní i výchovné situace.

Pracovník má naplánovány i větší akce, které jsou rozloženy do průběhu celého roku (např. vítání jara, oslava velikonoc, den matek, dětský den, maškarní, mikulášská a vánoční besídka, návštěva kina, výstavy, ranče a jiné výlety do okolí).

Služba je bezplatná.

Dětské projekty AMICUS

Provozuje:Farní charita Lovosice
Adresa: Nádražní 805/16, 410 02 Lovosice
 Bc. Petra Bímonová, DiS (tel.: 731 604 005)
Provozní doba:
Po – Pá 14:00 – 17:00

AMICUS je nízkprahové zařízení pro děti a mládež ze sociálně a sociokulturně znevýhodněného prostředí z Lovosic. Slovo „Amicus" je latinského původu a v překladu znamená "přítel“ a proto se i my snažíme vytvořit takové prostředí, kde by byl člověk člověku přítelem. Dětem a mládeži nabízíme především vzdělávací a volnočasové aktivity, tj. možnost smysluplně trávit svůj volný čas. Vedle pravidelných aktivit pořádáme jednodenní výlety/akce a vícedenní pobyty. Možnost účastnit se pravidelných aktivit v zařízení je bezplatná. Nízkoprahové zařízení je otevřeno každý pracovní den, včetně prázdnin.

Cílová skupina:
Děti a mládež z Lovosic a okolí ve věku od 3 do 26 let v nepříznivé sociální situaci ze sociálně a sociokulturně znevýhodněného prostředí.

Obsah projektu:
V rámci zařízení jsou provozovány dva kluby. Jednak je to předškolní klub určený dětem v předškolním věku s obecným cílem připravit děti na školní docházku. Dále je to školní klub pro děti, které již nastoupily školní docházku s obecným cílem zkvalitnění života, pomoc se začleněním do společnosti (a pomoc s orientací v sociálním prostředí), navyšování a vyrovnávání šancí a předpokladů pro úspěšné zvládnutí školní docházky. Obsahem projektu je pak realizace výchovně-edukačních, volnočasových, kulturních, motivačních a jiných aktivit.

Komunitní centrum AMICUS
Komunitní centrum AMICUS na výletě

Platby:
Služba je poskytována bezplatně.

Zařízení je financováno z prostředků:
Ministerstva práce a sociálních věcí, sbírkového projektu „Pomozte dětem“, Ministerstva školství, Ústeckého kraje, Úřadu práce Litoměřice, Komunitní nadace Euroregionu Labe a města Lovosice.

Taneční soubor „Lačho Amicus“

Lačho Amicus (v překladu znamená „dobrý přítel", v romštině "lačho" znamená "dobrý", "amicus" v latině znamená "přítel") je taneční soubor, který vznikl v roce 2007. Od této doby vystupoval na řadě romských festivalů (mj. získal v červenci 2008 na první místo v rámci Různobarevného festivalu v Trmicích), ale i na řadě společenských akcí. "Lačho Amicus“ vystupuje s tradičními romskými tanci (tzv. čardáše) a s moderními tanci.

Vystoupení v roce 2008
V roce 2008 vystoupil taneční soubor „Lačho Amicus“ na řadě kulturních a společenských akcích, ale také na romských festivalech:

Setkání s prezidentem
Soubor Lačho Amicus

Dětské projekty Středisko komunitních klubů

Provozuje:Oblastní charita Most
Adresa: P. Jilemnického 2457, 434 01 Most
Telefon:476 119 999
Mobil:775 713 301
E-mail:stikova@charitamost.cz
Vedoucí:Jana Štiková
Cílová skupina:děti ze sociálně znevýhodněného prostředí ve věku od 6 do 15 let
Kapacita:50 dětí – dopoledne a odpoledne
Provozní doba: Po – Pá 8:00 – 17:00

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež je významnou částí Oblastní charity Most. Patří mezi nejstarší (otevřeno v r. 2000) a nejznámější projekty.

V současné době Středisko realizuje dva významné projekty, které mají společnou cílovou skupinu: sociálně vyloučené rodiny s dětmi a rodiny nacházející se v krizi.

Cíle a poslání:

Poskytované služby:

Kde nás najdete:

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Sovička a Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Rozmarýnek se nachází nedaleko centra města Mostu, v ulici P. Jilemnického 2459. 

ESF EU OP-LZZ www.esfcr.cz
Projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

Dětské projekty Asistenční služba pro rodiny s dětmi

Provozuje:Oblastní charita Rumburk
E-mail:asrd@charitarumburk.cz
Kontaktní pracovníci:Dáša Minaříková

Poslání služby

Posláním služby je pomoc a podpora soběstačnosti rodiny s dětmi v jejím přirozeném prostředí nacházející se v tíživé sociální situaci, kterou sama nezvládá a chce ji zlepšit.

Působnost služby

Šluknovský výběžek

Cíl služby

Druhotným cílem (výstupem) může být nižší počet dětí odebraných do ústavní péče.

Cílová skupina

Cílovou skupinou jsou rodiny s dětmi, které se nacházejí v nepříznivé sociální situaci.

Věková struktura: Rodiče (pěstouni) bez omezení věku s dítětem/dětmi do 18 let.

Priority poskytovaných služeb

Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

Sociálně terapeutické služby

Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

Dětské projekty Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež – "Žijeme spolu"

Provozuje:Oblastní charita Rumburk
Adresa: Sukova 1055/24, 408 01 Rumburk
E-mail:nzdm@charitarumbuk.cz
Vedoucí:Kateřina Kočová
Provozní doba:
Po, Út, St, Pá 13:00 – 18:00
víkendové akce

Jedná se nízkoprahové zařízení pro děti a mládež ve věku 6–26 let.Přednáška Tento projekt vznikl v roce 1999 jako reakce na potřeby dětí a mládeže ve městě Rumburk a okolních obcích. Aktivity projektu jsou směřovány k mládeži, která nemůže a nechce využívat institucionálních zařízení a je neorganizovaná.V rámci klubovny mohou děti pravidelně navštěvovat truhlářskou dílnu, výtvarnou, keramickou, hudební. Klienti vystupují na různých kulturních akcích, jsou pro ně organizovány výlety a letní tábor, pravidelně jsou pořádány některé akce, jako „Šikulka“. Podle zájmů dětí jsou zprostředkovány besedy a přednášky např. na téma kriminalita, drogové závislosti, ale také přednášky o kosmetice, apod.Pracovníci projektu také pomáhají klientům při řešení tíživých situacích, poskytují individuální konzultace, případně nasměrují klienty k využití služeb občanské poradny.

Poslání

Naše služba poskytuje dětem a mládeži v nepříznivé sociální situaci pomoc, podporu a podmínky, které vycházejí z individuálních potřeb, motivují je a vedou k samostatnosti a usilují o pozitivní změnu v životním způsobu.

Cílová skupina zařízení

Cílem je minimalizovat možná rizika související s jejich způsobem života, umožnit jim lépe se orientovat v jejich sociálním prostředí a vytvářet podmínky, aby v případě zájmu mohly řešit svoji nepříznivou sociální situaci.

Cílovou skupinou NZDM jsou děti a mládež, které:

 1. zažívají nepříznivé sociální situace

  • konfliktní společenské situace
  • obtížné životní události
  • omezující životní podmínky
 2. jsou ve věkových skupinách

  • od 6 do 12 let
  • od 13 do 18 let
  • od 19 do 26 let
 3. žijí nebo se pohybují v konkrétní lokalitě, kterou lze vymezit

  • sociálně
  • geograficky
 4. vztahují se k nim další (doplňkové) charakteristiky

  • nemohou nebo nechtějí se zapojit do standardních volnočasových aktivit
  • vyhýbají se standardním formám institucionalizované pomoci a péče
  • dávají přednost pasivnímu trávení volného času
  • dávají přednost trávení volného času mimo domov
  • mají vyhraněný životní styl

Poskytované služby

Dětské projekty Komunitní centrum pro děti "Světluška"

Provozuje:Oblastní charita Ústí nad Labem
Adresa: Varšavská 42, 400 03 Ústí nad Labem - Střekov
Telefon:475 221 211
E-mail:svetluska@charitausti.cz
Vedoucí projektu:Jan Husák (tel.: 731 402 517)
Kapacita:30 dětí denně
Provozní doba: po – pá 13.00 – 18.00 hodin

logo Světluška
Komunitní centrum (dále jen KC) pro děti zahájilo svoji činnost 1. 7. 2002. Jeho posláním je na principech partnerství, vzájemné důvěry a respektování vůle uživatelů zlepšovat kvalitu života dětí ze sociálně znevýhodněných rodin předcházením sociálních a zdravotních rizik souvisejících se způsobem jejich života, vytvářet podmínky k řešení jejich nepříznivé sociální situace a vytvořit bezpečné a důvěrné prostředí, kam se budou rádi vracet.

KC Světluška je určeno dětem a mládeži od 7 do 18 let ze sociálně znevýhodněného prostředí v lokalitě Ústí nad Labem, dětem a mládeži, která svůj volný čas tráví na ulicích a postrádá aktivní náplň svého volného času, dětem a mládeži ohrožené záškoláctvím, konflikty se zákonem či závislostí na návykových látkách, dětem a mládeži z etnických menšin. Naším cílem je nabídnout jim možnost smysluplného trávení volného času, zvýšit pozitivní vnímání sebe samotného, ukázat jim co dovedou a následně je v tom podporovat, pomoci zlepšit jejich sociální schopnosti a dovednosti.

Komunitní centrum pro děti a mládež je otevřeno po – pá 13.00 – 18.00 hodin

Kapacita poskytovaných sociálních služeb: 30 dětí denně

Poskytované sociální služby:

Dětské projekty Centrum pro rodinu Archa

Provozuje:Oblastní charita Ústí nad Labem
Adresa: Poláčkova 2, 400 11 Ústí nad Labem - Dobětice
Telefon:475 212 314
Mobil:731 402 482
E-mail:archa@charitausti.cz
Vedoucí:Iva Jiránková, DiS. (tel.: 731 402 482)
Provozní doba:
Po – Pá 8:00 – 11:30 13:30 – 17:00

Centrum pro rodinu ARCHA Oblastní charity Ústí nad Labem je otevřeno od 1. července 2006. Sídlí mezi dvěma velkými ústeckými panelovými sídlišti Stříbrníky a Dobětice, kde žijí převážně mladé rodiny.

Způsob bydlení na sídlištích bez možnosti aktivního trávení volného času rodičů s dětmi a bez zázemí podporujícího tvořivé aktivity místní komunity vede k pocitu izolace, odosobnění mezilidských vztahů a sociálnímu vyloučení. Stísněné prostory panelákových bytů jsou častou příčinou depresí a zdravotních problémů. Rodinám neposkytují dostatečný prostor k vzájemnému setkávání a tvořivým hrám. V době špatného počasí a inverzí, které jsou v ústeckém regionu tak časté, nemají rodiče s dětmi kam jít. Rodiče na rodičovské dovolené pod tíhou stereotypního kolotoče péče o děti a domácnost často ztrácejí zdravé sebevědomí a sebedůvěru.

Předmětem projektu Centrum pro rodinu ARCHA je posilovat prvořadou a nezastupitelnou úlohu rodiny a rodičovské výchovy. Centrum pro rodinu ARCHA vytváří prostor pro rozvoj místní komunity, vzájemné setkávání, komunikaci, výměnu zkušeností, vzdělávání, hru dětí a vyplnění volného času, kulturu a další prospěšné činnosti. Podporuje přirozenou integraci dětí se zdravotním handicapem v místní komunitě. Je prevencí civilizačních chorob a společenských problémů (kriminalita dětí, závislost na drogách, vandalství).

Centrum pro rodinu ARCHA nabízí rodinné, vzdělávací a sociální programy pro rodiče a děti. Našimi programy chceme přispět k tomu, aby se rodiny mohly vzájemně setkávat, vzdělávat, aktivně trávit volný čas a realizovat své nápady v příjemném a bezpečném prostředí, pomoci tak odbourávat sociální izolaci, preventivně působit proti dětské kriminalitě, pomáhat v obtížných životních situacích a všemožně podpořit rodinu a rodinné vztahy jako nezpochybnitelný základ pro zdravý vývoj a výchovu dětí.

Činnost zařízení je zajištěna denně 8.00 – 12.00 a 13.30 – 17.00 hodin

Kapacita poskytovaných služeb: 30 dětí s rodiči / den

Poskytované služby:

Dětské projekty Centrum služeb pro rodinu "Světluška"

Provozuje:Oblastní charita Ústí nad Labem
Adresa: Varšavská 42, 400 03 Ústí nad Labem - Střekov
Telefon:475 221 211
E-mail:svetluska@charitausti.cz
Vedoucí projektu:Jan Husák (tel.: 731 402 517)

Posláním Centra služeb pro rodinu Světluška je, na základu vzájemné důvěry a respektování vůle uživatelů posilovat prvořadou a nezastupitelnou úlohu rodiny a rodičovské výchovy u rodin s dětmi ve věku do 15-ti let, které jsou ohroženy dopady dlouhodobé krizové sociální situace, kterou nedokáží sami bez pomoci překonat, a u kterých existují další rizika ohrožení jejich vývoje.

Centrum služeb pro rodinu Světluška je otevřeno: po – pá 7.00 – 15.30
Klub pro děti: 7.00 – 12.00 hodin
Terénní práce: 12.30 – 15.30 hodin

Kapacita:

Poskytované sociální služby:

Dětské projekty Terénní programy

Provozuje:Oblastní charita Ústí nad Labem
Adresa: Varšavská 42, 400 03 Ústí nad Labem - Střekov
Telefon:475 221 211
E-mail:svetluska@charitausti.cz
Vedoucí projektu:Jan Husák (tel.: 731 402 517)

Terénních programy poskytují – na základu vybudování vzájemné důvěry a při respektování vůle uživatelů – pomoc lidem, kteří se ocitli v nepříznivé životní situaci a  podporu snahy o snížení jejich společenských bariér, nerovností a bezpráví. Terénní programy jsou určeny osobám žijícím v sociálně vyloučených komunitách, osobám, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy a etnickým menšinám. Cílem projektu je zvyšování sociálních kompetencí jedince, podpora rodiny při řešení problémů uvnitř rodiny, podpora a pomoc při řešení krizových situací v dané komunitě.

Terénní programy probíhají od pondělí do čtvrtka od 8.00 do 15.30 hodin

Kapacita poskytovaných sociálních služeb: 50 kontaktů / měsíc

Poskytovaná sociální služba:

Dětské projekty Nízkoprahový klub Tykadlo

Provozuje:Oblastní charita Ústí nad Labem
Adresa: Poláčkova 2, 400 11 Ústí nad Labem - Dobětice
Telefon:475 212 314
Mobil:731 402 482
E-mail:archa@charitausti.cz
Vedoucí projektu:Iva Jiránková, DiS.