Ostatní střediska pomoci

Ostatní střediska pomoci Pomoc postiženým povodněmi

Provozuje:Diecézní charita Litoměřice
Adresa: Dómské náměstí 10, 412 01 Litoměřice
Telefon:416 731 452
E-mail:dchltm@dchltm.cz

Ostatní střediska pomoci Centrum sociální rehabilitace při Domově sv. Máří Magdalény

Provozuje:Diecézní charita Litoměřice
Adresa: nám. Jiřího 29, 407 56 Jiřetín pod Jedlovou
Telefon:412 379 211
E-mail:dmm.jiretin@dchltm.cz
Vedoucí:Hana Venturová
Kapacita:4 ženy, 1 matka s dětmi
Působnost:celá ČR
Číslo účtu:78-5209920257/0100
Identifikátor služby:8732156

Cílem služby je pomoci osobám s handicapem (osamělé ženy a matky s dětmi) dosáhnout samostatnosti, nezávislosti a soběstačnosti, a to rozvojem jejich specifických schopností a dovedností, posilováním návyků a nácvikem výkonu běžných, pro samostatný život nezbytných činností.

Centrum soc. rehabilitace je určeno pro 4 osamělé ženy s handicapem a jednu handicapovanou matku s dětmi z celé republiky. Není podmínkou, aby budoucí uživatelka služby byla před užíváním služeb Centra soc. rehabilitace uživatelkou služeb azylového domu Domov sv. Máří Magdalény.

Soc. rehabilitaci vhodně doplňuje služba Odborné poradenství pro osoby s handicapem, která uživatelkám nabízí psychologické, sociální a právní poradenství.

Služba zahrnuje tyto činnosti:

Ostatní střediska pomoci Domov se zvláštním režimem

Provozuje:Oblastní charita Česká Kamenice
Adresa: Tyršova 350, 407 21 Česká Kamenice
Telefon:412 582 602

Poslání Domova se zvláštním režimem

Způsob dosahování našeho poslání:

Cíle zařízení

Obecné cíle

Jako podpůrnou činnost k výše uvedeným cílům poskytujeme uživatelům možnost bydlení, osobního zázemí a stravování.

Cílová skupina a kritéria pro přijetí

Muži a ženy ve věku nad 45 let, kteří jsou v nepříznivé životní a sociální situaci, jsou ohroženi závislostí na alkoholu, nebo po léčbě ze závislosti na alkoholu. Dále uživatelé, kteří trpí psychickými poruchami. Nejsou upoutáni na invalidní vozík, nejsou zbaveni způsobilosti k právním úkonům a nejsou závislí na drogách.

Důvody nepřijetí zájemce o službu:

Ostatní střediska pomoci Individuální integrační programy

Provozuje:Farní charita Lovosice
Adresa: Žižkova 477/11, 410 02 Lovosice
E-mail:fch.lovosice@centrum.cz

Individuální integrační programy jsou službou, která je poskytována uznaným azylantům v Integračním azylovém středisku Ministerstva vnitra ČR Ústí nad Labem (Předlice), a to ve spolupráci se Správou uprchlických zařízení Ministerstva vnitra ČR a Diecézní charitou Litoměřice.

Individuální integrační programy jsou realizovány od června 2006 až dosud a zahrnují dva kurzy „Sociálně právní minimum“ a „Kulturně historický přehled“.

V roce 2007 se uskutečnilo celkem 34 kurzů v celkovém počtu 71,5 hodin a zúčastnilo se jich 99 frekventantů (opakovaně navštěvujících kurz).

Cílová skupina:
Uznaní azylanti (tj. cizinci, kterým byl přiznán v České republice azyl).

Ostatní střediska pomoci Centrum „Rodina v tísni“ v Oseku

Provozuje:Oblastní charita Most
Adresa: Husova 305, 417 05 Osek u Duchcova
Telefon:417 530 813
E-mail:wankovska@charitamost.cz
Vedoucí:Karolína Wankovská
Sociální pracovník:Jindřiška Vojtková
Provozní doba: nepřetržitý provoz

Centrum „Rodina v tísni“ je určeno pro skupiny lidí, kteří se ocitli v sociální nouzi, nebo v případech kdy je ohrožen vývoj dítěte.

Cílovou skupinou jsou:
Matky, které se ocitly v naléhavé krizi v osobním životě, je u nich snížena schopnost vlastními silami nebo z vlastních zdrojů zvládnout v potřebném čase těžkou životní situaci, oběti domácího násilí, osoby bez přístřeší, osoby v krizi, etnické menšiny.
Jejich děti a) předškolního věku, b) do 6 let, c) mladší děti 7 až 10 let, d) starší děti 11 až 15 let.

Realizované projekty sociálních služeb:

S podporou EU jsme rozšířili své sociální služby:
SROP 3.1: Celý dům Oblastní charita Most získala v roce 2004 od města Oseka za symbolickou cenu s cílem zavést nové sociální služby. V roce 2005 se podařilo získat dotace na rekonstrukci celého objektu cca 7 mil. Kč. Největší část tohoto objemu financí tvořila dotace EU – SROP 3.1., dále státní rozpočet ČR, finance od Nadace Renovabis a Nadace Via.

Dům se podařilo v roce 2005 úspěšně rekonstruovat a vzniklo velmi dobré zázemí pro služby, které jsou stále velmi vyhledávané. V třípodlažní budově se v přízemí se nachází centrum Pastelka – středisko „Denní péče o děti ze sociálně slabých rodin“, kancelář, pokoj pro imobilní klienty (krizový sociální byt) a místnost pro sociálně aktivizační činnost matek s dětmi. První patro slouží jako azylové bydlení pro matky s dětmi a podkrovní část pro klienty střediska Domu na půli cesty.

SROP 3.2.: Na rekonstrukci domu navazoval projekt na realizaci sociálních projektů v Centru rodiny v tísni v SROP 3.2. Cílem projektu bylo opatřit do nově opravené budovy domu v Oseku základní vybavení, stabilizovat a proškolit tým zaměstnanců (vzniklo sedm nových pracovních míst) a začít provozovat služby azylového domu pro ženy s dětmi, dětského klubu pro děti ze sociálně slabých rodin a školicích prostor organizace. Projekt byl úspěšně implementován. Oblastní charita Most rozšířila své služby, jak v počtu klientů a zaměstnanců tak v typu nabízených služeb. A nutno dodat, že o služby Centra Rodina v tísni je stále velký zájem a jeho kapacita je po celý rok zaplněna. Projekt byl prvním svého druhu v grantovém schématu Ústeckého kraje.

Kapacita sociálních služeb:

Provoz Centra Rodina v tísni je nepřetržitý se stálou přítomností personálu.

Zařízení v roce 2008 nabídlo azyl 19 matkám a 33 dětem v tísni. Zaměstnanci se snažili pomocí sociálního či právního poradenství, nabídkou výchovných, vzdělávacích a aktivizačních činností pomoci matce a jejím dětem k návratu do společnosti, k osamostatnění.

Ostatní střediska pomoci Sociální rehabilitace

Provozuje:Oblastní charita Most

Cílem projektu Sociální rehabilitace je dosažení samostatnosti, nezávislosti a soběstačnosti osob dlouhodobě nezaměstnaných, osob ohrožených sociálním vyloučením, osob znevýhodněných na trhu práce, osob po výkonu trestu, a to rozvojem jejich specifických schopností a dovedností, posilováním návyků a nácvikem výkonu běžných, pro samostatný život nezbytných činností alternativním způsobem využívajícím zachovaných schopností, potenciálů a kompetencí.

Ostatní střediska pomoci Odborné sociální poradenství

Provozuje:Oblastní charita Most

Cílem služby je zpřístupnit uživateli komplexní informace přispívající k řešení jeho nepříznivé sociální situace, zejména v oblasti sociální a základní právní a to v souvislosti s uplatňováním oprávněných nároků. Zprostředkovat uživateli kontakt se společenským prostředím a navazujícími službami. Poskytnout poradenství v oblastech orientace v sociálních systémech, práva, psychologie a zaměstnanosti, tak aby uživatel získal podporu při řešení svého problému, informace vedoucí k nápravě situace, zkušenosti pro předcházení či lepší zvládání obdobných obtížných situací.

ESF EU OP-LZZ www.esfcr.cz
Projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

Ostatní střediska pomoci Středisko Asistenčních služeb

Provozuje:Oblastní charita Most
Adresa: Moskevská 14/1, 434 01 Most
Mobil:775 713 803
E-mail:drahosova@charitamost.cz
Vedoucí střediska:Mgr. Tatyana Drahošová
Cílová skupina:Sociálně slabé rodiny s problémy s integrací

Centrum sociálního poradenství

Posláním Centra sociálního poradenství Oblastní charity Most je poskytovat informace, rady a podporu v oblasti sociální problematiky bydlení, financí a dluhů, zaměstnání a pracovně-právních vztahů, vzdělání, občansko-právních vztahů, rodinných a mezilidských vztahů, zdravotnictví a lidských práv. Služba je poskytována prostřednictvím Centra sociálního poradenství ve Středisku asistenčních služeb v Mostě.

Cílem je zlepšit kvalitu života klientů, není-li to možné, alespoň stabilizovat jejich situaci či zabránit jejímu zhoršování, řešením nepříznivé životní situace.

Základní činnosti při poskytování základního sociální poradenství:

Základní činnosti při poskytování odborného sociální poradenství:

Konkrétní kroky vedoucí k naplnění cílů:

Cílová skupina:

Věková struktura cílové skupiny:

Tato služba je poskytována v pracovních dnech od 8.00. do 16.00 hod. A poskytuje se celoročně.

Kontakt:
Tel: 775 713 302
E-mail: musilova@charitamost.cz

Terénní sociální práce v sociálně slabých rodinách

Posláním této služby je „ pomoc v nouzi“ sociálně slabým osobám a skupinám, které se pod vlivem objektivních a subjektivních faktorů ocitli na pokraji sociálního vyloučení. Usilujeme o jejich postupné začleňování do společnosti, o posílení tolerance a respektu vůči nim a o předcházení vzniku sociálně nežádoucích jevů.
Služba je poskytována v přirozeném prostředí klientů v Mostě a okolí.

Cílem služby je:

Konkrétní kroky vedoucí k naplnění cílů:

Cílová skupina:

Věková struktura cílové skupiny:

Oblastní charita Most poskytuje služby v pracovních dnech od 8.00. do 16.00 hod. Služba se poskytuje celoročně.

Charitní pečovatelská služba

Posláním Charitní pečovatelské služby je zajistit v rámci primární péče ve vlastním sociálním prostředí uživatele takový rozsah a kvalitu potřebné sociální péče, aby uživatel zůstal co nejdéle ve svém přirozeném prostředí.

Cílem poskytovaných služeb je:

Cílová skupina:

Věková struktura cílové skupiny:

Konkrétní kroky vedoucí k naplnění cílů:

Fakultativní úkony

Pečovatelskou službu zajišťuje tým zkušených pečovatelek s požadovaným vzděláním. Služba se poskytuje v domácnostech uživatelů služeb, včetně domácností v domech s pečovatelskou službou.
Doba dostupnosti služby v pracovní dny je od 8.00 – 16.00. Služba se poskytuje celoročně.

Významnou součásti poskytovaných služeb je psychická podpora, pomoc při prosazovaní práv a zájmu, zprostředkování a zajištění různých právních záležitosti, návštěvy klientů v nemocnici, příprava a pomoc klientům při jejich oslavách a životních jubileích, pomoc při přípravě věcí do nemocnice, setrvání pečovatelky s klientem ve vážném zdravotním stavu, zprostředkování potřebných kontaktů, informaci a zajištění odborného poradenství. Tyto služby našim klientům poskytujeme zdarma.

Osobní asistence

Posláním Osobní asistence je zajistit v rámci primární péče ve vlastním sociálním prostředí uživatele takový rozsah a kvalitu potřebné sociální péče, aby uživatel zůstal co nejdéle ve svém přirozeném prostředí. Osobní asistence není léčbou, ale vyrovnáním nepříznivého stavu.

Cílem poskytovaných služeb je:

Konkrétní kroky vedoucí k naplnění cílů:

Významnou součástí poskytovaných služeb je psychická podpora, pomoc při prosazování práv a zájmů. Zprostředkování zajištění různých právních záležitostí, návštěvy uživatelů služeb v nemocnici. Pomoc při oslavách a životních jubileích. Zprostředkování potřebných kontaktů, informací a zajištění odborného poradenství. Tyto služby poskytujeme našim uživatelům služeb zdarma.
Částka, kterou si uživatel přispívá na služby, činí Kč 75,-/hod.
Danou službu zajišťuje zkušený tým osobních asistentek s požadovaným vzděláním. Služba se poskytuje v domácnostech uživatelů služeb.
Oblastní charita Most poskytuje služby po dohodě s uživatelem služeb. Služba se poskytuje celoročně.

Cílová skupina:

Ostatní střediska pomoci Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Domino v Litvínově

Provozuje:Oblastní charita Most
Mobil:603 148 127
E-mail:drapak@charitamost.cz
Vedoucí zařízení:Kristián Drapák
Cílová skupina:děti a mládež ve věku od 15ti do 26ti let
Kapacita:100 uživatelů za rok

Poslání

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež „Domino“ realizuje službu tak, aby byla umožněna maximální přístupnost, tedy ve snaze odstranit časové, prostorové, psychologické a finanční bariéry, které by bránily cílové skupině vyhledat prostory zařízení či využít nabídky poskytovaných služeb.

Cíl:

Poradenským a podpůrným charakterem služby vytvářet dětem a mladým lidem rovnocenné podmínky k uplatnění ve společnosti s ostatními.

Cílová skupina

Děti a mládež 15-26 let

Poskytujeme služby a poradenství v těchto oblastech:

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež v Litvínově funguje tak, aby umožnilo všem maximální přístupnost. Tedy snaží se odstranit časové, prostorové, psychologické a finanční bariéry, které by bránily cílové skupině vyhledat prostory zařízení či využít nabídky poskytovaných služeb.

Časový rozsah poskytování služby:

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež funguje denně a služba je poskytována v ulici Hamerská.č. p. 22 v Janově u Litvínova.

Pondělí od 12:00 do 18:00
Úterý od 12:00 do 18:00
Středa od 12:00 do 18:00
Čtvrtek od 12:00 do 18:00
Pátek od 12:00 do 18:00

O víkendech jsou pro děti pořádány jednorázové aktivity a činnosti.

ESF EU OP-LZZ www.esfcr.cz
Projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.