Terénní programy

Terénní programy jsou terénní služby poskytované osobám, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy. Služba je určena pro problémové skupiny osob, uživatele návykových látek, osoby bez přístřeší,osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách a jiné sociálně ohrožené skupiny. Cílem služby je tyto osoby vyhledávat a minimalizovat rizika jejich způsobu života. Služba může být osobám poskytována anonymně.

Služba obsahuje zejména tyto základní činnosti: zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, pomoc při prosazování práv,oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

Terénní programy Magdala Chomutov a Teplice

Provozuje:Diecézní charita Litoměřice
Telefon:416 733 487
Cílová skupina:osoby komerčně zneužívané, osoby,které vedou rizikový způsob života, nebo jsou tímto způsobem života ohroženy.
Identifikátor služby:7908464

Projekt Magdala je terénní program, jehož prostřednictvím je nabízená pomoc ženám a dívkám,které se živí prostitucí.

Hlavními cíli programu je snižování zdravotních a bezpečnostních rizik spojených s tímto způsobem života prostřednictvím distribuce zdravotnického a hygienického materiálu, osvětové a informační činnosti, zprostředkování zdravotnických a dalších návazných služeb a dále stála a otevřená nabídka služeb, které mohou pomoci klientce, pokud se rozhodne změnit dosavadní způsob života (azylové bydlení, integrační programy).

Kontaktní práce je realizována v pravidelných čtrnáctidenních intervalech v odpoledních až nočních hodinách v okrese Chomutov a Teplice.

Terénní programy Terénní služba

Provozuje:Farní charita Lovosice
Adresa: Žižkova 477/11, 410 02 Lovosice
Telefon:416 531 146
Mobil:731 557 638
Vedoucí projektu:Dagmar Lendelová
Provozní doba:
Po – Pá 8.00 – 16.00

Terénní služba (pro osoby ohrožené sociálním vyloučením).

Cílová skupina:

Cíl služby:
Obecným cílem služby je zkvalitnění života osob, které jsou ohroženy sociálním vyloučením. Konkrétním cílem pak pomoc jednotlivcům a rodinám se zvládáním problémovým sociálních situací, zejména pomoci měnit a zvládat sociální situaci (pozitivně ovlivňovat jejich sociální situaci) a pomoci integrovat do společnosti.

Poskytované služby: