Humanitární pomoc

Jak jsme pomáhali v minulosti…

Misie

Zasílání balíčků do Indie a Afriky

Humanitární pomoc Romská osada Kojatice (Slovensko)

Provozuje:Diecézní charita Litoměřice
Adresa: Dómské náměstí 10, Litoměřice, 412 01 
Telefon:416 733 487
Fax:416 733 487
Odpovědná osoba:Edith Kroupová, vedoucí projektu

Cílem projektu je přispět k celkovému zlepšení sociální situace romské komunity při obci Kojatice v okrese Prešov v Košickém kraji ve Slovenské republice. Romská osada Kojatice se nachází v extraviliánu obce Kojatice a k trvalému pobytu je zde hlášeno 150 obyvatel, nicméně skutečný počet obyvatel zde žijících je vyšší. Tak jako jiné komunity v tomto regionu i v Kojaticích žijí romští obyvatelé v naprosto nevyhovujícím sociálním prostředí. Komplex problémů, který postihuje kojatické Romy zahrnuje nevyhovující bydlení ve „vaľkových chyžích“, které jsou postaveny bez kolaudace na obecních pozemcích, do kterých není zavedena voda a není k dispozici kanalizace. Prakticky všichni obyvatelé v produktivním věku jsou nezaměstnaní a vzhledem k nízké úrovni vzdělání bez perspektivy dosažení ekonomické nezávislosti a jsou závislí na systému sociálních dávek. Mezi dospělými členy komunity je rozšířen alkoholismus, jehož progrese nadále devastuje sociální prostředí jak uvnitř komunity, tak i negativně dopadá na vztahy vůči majoritě, dochází k zanedbávání povinné péče a výchovy nezletilých dětí.
Od roku 2002, kdy v osadě začala realizovat naše projekty se podařilo včlenit poskytované služby do institucionálního rámce sociálních programů Obecního úřadu Kojatice.

Cílovou skupinou projektu jsou obyvatelé osady Kojatice. Jednotlivé sociální služby a aktivity se dále zaměřují na konkrétní věkové skupiny obyvatel tj. děti předškolního věku, děti školního věku, dospělí v produktivním věku a senioři. Cílová skupina nepřímých beneficiantů jsou obyvatelé obce Kojatice, tj. příslušníci majority a orgány místní samosprávy.

Celý program je naplňován následujícími aktivitami:

Kojatice
Kojatice

Humanitární pomoc Mongolsko – Zavedení studijního programu sociální práce – Ulánbátar

Provozuje:Diecézní charita Litoměřice
Adresa: Dómské náměstí 10, Litoměřice, 412 01 
Telefon:416 733 487
Fax:416 733 487
Realizátor:Charita Česká Republika
Spoluřešitel:Diecézní charita Litoměřice
Projektový asistent:Roman Striženec

Projekt je financovaný ze zdrojů státního rozpočtu ČR v rámci rozvojové spolupráce České republiky

MPSV
Czech Republic Development Cooperation

Další informace o projektech Diecézní charity Litoměřice v Mongolsku se můžete dozvědět v souboru ke stažení

V roce 1990 došlo v souvislosti s globálními geopolitickými změnami v Mongolsku k hlubokým celospolečenským změnám, došlo k demokratizačním reformám a k transformaci ekonomiky z centrálně řízené na tržní. Tyto změny zasáhly široké společenské skupiny a přes množství pozitivních kroků Mongolsko trápí zejména vysoká míra chudoby. V posledních letech dochází v Mongolsku k reformě sociálního systému orientované zejména na decentralizaci služeb, reformu sociálních dávek, zavádění místních center poskytujících sociální služby a na rozvoj moderního systému sociální práce. Tento cíl má být dosahován prostřednictvím dílčích kroků, jako je vývoj metodologie pro sociální práci, vývoj školních osnov a studijního materiálu, zavedení systému akreditace vzdělávání v oblasti sociální práce a budování kapacit na centrální, regionální a místní úrovni. Podle odborníků Asijské rozvojové banky nepůsobí ve státní službě prakticky žádní sociální pracovníci v tradičním pojetí tohoto povolání. Přestože ve státní službě pracuje mnoho pracovníků na pozici „sociální pracovník“, jejich vzdělání bývá středoškolské a chápání tohoto povolání spočívá skutečně spíše ve výkonu administrativních činností. V prosinci 2005 došlo ke schválení zákonů, které jsou klíčové z hlediska rozvojového problému (obecný zákon o sociálním systému, zákon o sociálním zabezpečení pro osoby s postižením a zákon o sociálním zabezpečení pro seniory). Prostřednictvím nové legislativy je vymezován status a pracovní náplň sociálního pracovníka, je zaváděn systém vzdělávání a akreditací sociálních pracovníků prostřednictvím Národní rady pro akreditaci.

Přes všechny dosavadní kroky přetrvává jednoznačný deficit kapacity systému projevující se neschopností poskytovat příslušnému počtu klientů kvalitní sociální služby na odpovídající úrovni.

V zemi je mnoho sociálních problémů, jako např. alkoholismus, domácí násilí a sexuální zneužívání dětí, kriminalita mladistvích, fenomén „dětí ulice“, osamělí senioři. Vzhledem k tradičním celospolečenským postojům se jeví jako velmi problematická a obtížná situace lidí se zdravotním postižením. V Mongolsku je zaregistrováno převážně 115.000 osob se závažnějším zdravotním postižením, nicméně odborníci předpokládají skutečný počet vyšší a vykazující vzestupný trend. V typové struktuře postižení dominují postižení pohybového aparátu (asi 28.000 osob), duševní poruchy (přibližně 20.900 osob), nevidomí (přibližně 10.000 osob), neslyšící a lidé s vážnými poruchami řeči. V celkovém počtu se odhaduje dalších asi 42.000 osob, které trpí kombinovanými postiženími. Ze statistik Světové banky vyplývá, že míra chudoby mezi lidmi s postižením je významně vyšší než obecná míra chudoby v celkové populaci (zhruba o 52 procentních bodů), což zároveň indikuje, že osoby s postižením jsou zároveň jednou z nejzranitelnějších a nejohroženějších skupin mongolského obyvatelstva.

Obecně lze konstatovat, že faktory jako nedostatek kvalitních učitelů a odborníků, pomalé zavádění kurzů sociální práce, odlišné chápaní role sociálního pracovníka a nedostatek vytvořených pracovních míst pro sociální pracovníky způsobuje skutečnost, že v mongolském sociálním systému je zásadní deficit kvalifikovaných a motivovaných sociálních pracovníků. Tento deficit v konečném důsledku přispívá k velmi obtížné sociální situaci nejzranitelnějších skupin mongolské populace se všemi s tím spojenými sociálními důsledky.

Místo realizace projektu, hlavní město Mongolska Ulánbátar (oficiálně 844 tis. obyvatel, neoficiální odhady více než 1 mil obyvatel) je zároveň sídlem centrálních orgánů výkonné a správní moci. V souvislosti se značnou mírou centralizace a s dalšími faktory charakterizuje v posledním desetiletí Ulánbátar masivní imigrace venkovského obyvatelstva. Nově příchozí se usazují v jurtovištích (chášá) obklopujících centrum města a rozrůstá se zde konglomerát slumů. Životní podmínky v těchto oblastech jsou velmi obtížné, problémem je zejména zásobování vodou a hygienické podmínky obecně. Obecná míra nezaměstnanosti v Ulánbátaru a s ní spojená míra chudoby je příčinou výskytu sociálně patologických jevů, které jsou součástí rozvojového problému, a na který reaguje předkládaný projekt.

Záměrem projektu je přispět ke snížení chudoby postižených a zranitelných skupin obyvatelstva zlepšením jejich sociálně-ekonomické situace a zvýšením integrace do společnosti prostřednictvím posílení kapacit systému sociální práce a podpory jeho efektivní reformy.

Cílem projektu je do roku 2010 zavést vhodný vzdělávací program Sociální práce, který bude vycházet z potřeb systému sociální práce, včetně zajištění podpory a posílení kapacit odpovídajících orgánů státní správy a dalších subjektů činných v oblasti sociální práce a vzdělávání a  poskytnout systematickou podporu motivovaným sociálním pracovníkům, kteří kvůli nedostatku příležitostí nepracují ve svém oboru v přímé práci s klienty, a umožnit jim získat praktické zkušenosti a zároveň zpřístupnit kvalitní sociální služby postiženým a zranitelným skupinám v Ulánbátaru.

V rámci projektu vznikne v Ulánbátaru studijní středisko pro studenty oboru sociální práce vybavené výpočetní technikou a odbornou literaturou. Vybraní studenti (absolvují v zařízeních která poskytují sociální služby klientům odborné praxe dle cíleně vytvořené metodiky zaměřené zejména na podporu kompetencí studentů potřebných pro praktický výkon budoucí profese.

Mongolsko
Mongolsko

Humanitární pomoc Mongolsko – podpora mateřské školy pro děti z chudých rodin Erdenet

Provozuje:Diecézní charita Litoměřice

V červenci 2007 předal pracovník Diecézní charity Litoměřice výtěžek Tříkrálové sbírky 2007 v Litoměřicích ve výši 2.000,- USD partnerské organizaci Caritas Mongolia.

Tento dar byl využit na vybavení mateřské školky pro děti z chudých rodin ve městě Erdenet severně od Ulánbátaru.

Děti v Mongolsku
Děti v Mongolsku

Humanitární pomoc Mongolsko – podpora dětského domova Savio Children’s Home

Provozuje:Diecézní charita Litoměřice

Během své pracovní cesty, v rámci realizace projektů rozvojové spolupráce, uzavřel pracovník Diecézní charity Litoměřice darovací smlouvu s partnerskou organizací Salesiáni Dona Bosca, zastoupenou jejím ředitelem P. Paulem Leungem SDB. Na základě této darovací smlouvy byl převeden výtěžek Tříkrálové sbírky ve výši USD 7.000,- na účet partnerské organizace.

Tyto finanční prostředky budou použity na rekonstrukci nevyhovujících podlah a na zakoupení školního minibusu v zařízení Savio Children’s Home ve čtvrti Amgalan hlavního města Ulánbátaru.

V souvislosti se společenskou transformací mongolské společnosti v 90. letech se v zemi objevilo mnoho nových sociálních problému. Jednou z nejpalčivěji vnímaných výzev byl fenomén tzv. dětí ulice, dětí, které z nejrůznějších důvodů ztratily domov a rodinné zázemí a živořily v ulicích hlavního města Ulánbátaru.

Salesiáni Dona Bosca nabízí pomoc těmto dětem ulice od roku 2001, kdy na okraji hlavního města vznikl domov „Savio Children’s Home“, který dětem poskytuje ubytování, stravu a vzdělání. Přes velmi skromné podmínky, ve kterých se snaží Salesiáni dětem pomáhat se v posledních třech letech počet dětí bez domova rapidně snížil a velmi optimistická je i skutečnost, že děti, které dospěly v domovech Salesiánů již dnes zakládají vlastní rodiny a přes strastiplnou minulost žijí běžnými životy.

V současné době žije v domově 24 chlapců a 6 dívek ve věku od 7 let.

Přes tyto dobré zprávy trvá i dnes potřeba tohoto druhu pomoci a vzhledem k tomu, že toto zařízení je plně odkázáno na dobročinnost dárců byl příspěvek občanů Litoměřicka přijat s velikou radostí a všem dárcům, kteří přispěli svým darem během Tříkrálové sbírky patří veliký dík potřebných mongolských dětí.

Děkovný dopis z Mongolska