Tříkrálová sbírka 2003

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA

Letošní zimu stejně tak jako vloni bude v jednotlivých místech litoměřické diecéze, prostřednictvím farních a oblastních charit, popřípadě jednotlivých farností, organizována Tříkrálová sbírka. Minulá Tříkrálová sbírka byla již podruhé uskutečněna na území celé republiky a tím se podařilo obnovit tradici. Tato akce se setkala s velkým ohlasem a v České republice bylo vybráno 37 milionů Kč. Ze sbírky byla financována řada charitních projektů, jako jsou Domovy pro matky s dětmi v tísni, Azylové domy, Domy na půl cesty a jiné.

Tříkrálová sbírka nebude akcí pouze církevní, ale všeobecně charitní. Posláním České katolické charity je pomáhat těm nejpotřebnějším - lidem v nouzi bez ohledu na jejich vyznání, rasu nebo národnost.

Začátkem ledna 2003 od 3.1. - 8.1. 2003 v období Slavnosti zjevení Páně - Tří králů budou chodit do domácností, institucí a po ulicích v celé ČR skupinky Tří králů s koledou a budou do zapečetěných pokladniček vybírat příspěvky od občanů. Zároveň v období vánoc budou do domácností roznášeny letáky se složenkami, kterými budou moci dárci také přispět na účel sbírky.

Každá skupinka koledníků bude mít vedoucího staršího 18ti let. Vedoucí skupinky bude plně odpovídat za svěřenou pokladničku a dále bude schopen informovat případné zájemce o účelu TS a o činnosti SČKCH. Každý vedoucí skupinky musí být označen průkazkou se jménem, na níž bude podpis litoměřického pana biskupa a ředitelky Diecézní charity Litoměřice. Číslo průkazky bude odpovídat číslu zapečetěné pokladničky.

Akce bude podporována celostátní propagační kampaní, řízenou ze sekretariátu ČKCH. Kampaň bude zahrnovat reklamní spoty v televizi, rádiu i propagaci sbírky v tisku. Dále bude TS propagována na úrovni diecéze a farních charit.

Před začátkem sbírky se musí dle zákona ze dne 28. února 2001 o veřejných sbírkách a o změně některých zákonů (zákon o veřejných sbírkách), § 11 zajistit zapečetění pokladniček za dozoru odpovědného pracovníka městského nebo obecního úřadu.

O akci bude informována i policie, z důvodů bezpečnosti.

Děkujeme Vám za pochopení a věříme, že tuto akci podpoříte