Tříkrálová sbírka 2004

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA

Letošní zimu stejně tak jako vloni byla v jednotlivých místech litoměřické diecéze, prostřednictvím farních a oblastních charit i jednotlivých farností organizována Tříkrálová sbírka. Tříkrálová sbírka byla již počtvrté uskutečněna na území celé republiky a stala se tradicí. I letos se tato akce setkala s velkým ohlasem a v České republice bylo vybráno 44 799 607,90 Kč. Ze sbírky bude financována řada charitních projektů, jako jsou Domovy pro matky s dětmi v tísni, Azylové domy, Domy na půl cesty a jiné.

Tříkrálová sbírka není akcí pouze církevní, ale všeobecně charitní. Posláním České katolické charity je pomáhat těm nejpotřebnějším – lidem v nouzi bez ohledu na jejich vyznání, rasu nebo národnost.

V litoměřické diecézi bylo letos vykoledováno 772 998,90 Kč. Výtěžek Tříkrálové sbírky 2004 bude využit dle záměrů. Část Tříkrálové sbírky 2004, která je určená na humanitární pomoc do zahraničí, bude podle prezidenta SČKCH Miloslava Fialy směřována na pomoc obětem zemětřesení v Íránu.

Poděkování

Diecézní charita děkuje všem, kteří přispěli do této sbírky za jejich štědrost a ochotu se podělit s potřebnými, pro které je tato sbírka určena. Nezapomínáme ani na všechny, kteří se podíleni na organizaci sbírky ve farnostech, kostelech a na farních a oblastních charitách. Jim patří naše upřímné poděkování za čas věnovaný této akci, energii, píli a trpělivost.

V lednu 2004 na 53. plenárním zasedání České biskupské konference, se biskupové podrobně zabývali průběhem a výsledky letošní Tříkrálové sbírky. Vyjadřují charitním pracovníkům i dobrovolníkům své poděkování a pověřují SČKCH organizováním této sbírky i v dalších letech, a to opět na celém území ČR.


Kontakt

Koordinátor Tříkrálové sbírky:
Zdenka Broumská
tel.: 416 731 452, mobil 603 175 785
e-mail: projekty@dchltm.cz
Diecézní charita Litoměřice, Dómské nám. 10, 412 01 Litoměřice