Tříkrálová sbírka 2006

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA

Letošní zimu stejně tak jako vloni bude v jednotlivých místech litoměřické diecéze, prostřednictvím farních a oblastních charit, popřípadě jednotlivých farností, organizována Tříkrálová sbírka. Minulá Tříkrálová sbírka byla již pošesté uskutečněna na území celé republiky a tím se podařilo obnovit tradici. Tato akce se setkala s velkým ohlasem a v České republice bylo vybráno 62 708 825,- Kč. Ze sbírky byla financována řada charitních projektů, jako jsou např. Domovy pro matky s dětmi v tísni, Azylové domy, Domy na půl cesty, Komunitní centra pro děti a mládež ze sociálně znevýhodněného prostředí, Domovy pokojného stáří, humanitární pomoc při přírodních, ekologických, nebo humanitárních katastrofách. Na pomoc obětem tsunami věnovaly Charity z Tříkrálové sbírky celkem 3 510 560 Kč. Projekty České katolické charity, které jsou částečně z těchto prostředků financovány, mají dlouhodobý charakter, stále se tedy rozvíjejí.

Začátkem ledna 2006 od 2.1. – 8. 1. 2006 v období Slavnosti zjevení Páně – Tří králů budou chodit do domácností, institucí a po ulicích v celé ČR skupinky Tří králů s koledou a budou do zapečetěných typizovaných pokladniček vybírat příspěvky od občanů. Každá skupinka koledníků bude mít vedoucího staršího 18ti let. Vedoucí skupinky bude plně odpovídat za svěřenou pokladničku, která bude opatřena logem České katolické charity a bude zapečetěna. Dále bude vedoucí skupinky schopen informovat případné zájemce o účelu TS a o činnosti SČKCH. Každý vedoucí skupinky bude označen průkazkou se jménem, na níž bude podpis litoměřického pana biskupa a ředitelky Diecézní charity Litoměřice. Číslo průkazky bude odpovídat číslu zapečetěné pokladničky. Pro ověření pravosti koledníků, na požádání předloží vedoucí skupinky občanský průkaz, jehož číslo bude také uvedeno na průkazce.

V litoměřické diecézi bude Tříkrálová sbírka oficiálně zahájena 2. ledna 2006, v 8:30 požehnáním koledníků v kapli sv. Vavřince biskupské rezidence a setkáním s panem biskupem.

V r. 2006 je obecným účelem sbírky pomoc rodinám a lidem v nouzi u nás i v zahraničí a podpora charitního díla.


Kontakt

Koordinátor Tříkrálové sbírky:
Ing. Martina Hrabáčová
tel.: 416 731 452, mobil 603 175 785
e-mail: projekty@dchltm.cz
Diecézní charita Litoměřice, Dómské nám. 10, 412 01 Litoměřice