Tříkrálová sbírka 2007

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA

Letošní zimu, stejně tak jako vloni, bude v jednotlivých místech litoměřické diecéze organizována Tříkrálová sbírka prostřednictvím farních a oblastních charit, popřípadě jednotlivých farností. Minulá Tříkrálová sbírka byla již pošesté uskutečněna na území celé republiky a tím se podařilo obnovit tradici. Tato akce se setkala s velkým ohlasem a v České republice bylo vybráno 54 676 842,- Kč. Ze sbírky byla financována řada charitních projektů jako jsou např. Domovy pro matky s dětmi v tísni, Azylové domy, Domy na půl cesty, humanitární pomoc při přírodních, ekologických, nebo humanitárních katastrofách (více na www.charita.cz)

Tříkrálová sbírka vychází z usnesení České biskupské konferenceCharita Česká republika byla organizací této sbírky pověřena. Tříkrálová sbírka je povolena podle zákona o veřejných sbírkách č117/2001 Sb.

Tříkrálová sbírka není akcí pouze církevní, ale všeobecně charitní. Posláním Charity je pomáhat těm nejpotřebnějším – lidem v nouzi bez ohledu na jejich vyznání, rasu nebo národnost.

Cílem sbírky je, kromě jiného, pozvat veřejnost a umožnit občanům ČR podílet se na charitním díle. Je také velkou šancí zapojit do realizace celé akce mládež ze základních a středních škol.

Začátkem ledna 2007, tj. od 2.1. – 14.1.2007 v období Slavnosti zjevení Páně – Tří králů budou chodit do domácností, institucí a po ulicích v celé ČR skupinky Tří králů s koledou a budou do zapečetěných pokladniček vybírat příspěvky od občanů.

Každá skupinka koledníků bude mít vedoucího. Vedoucí skupinky bude plně odpovídat za svěřenou pokladničku a dále bude schopen informovat případné zájemce o účelu TS a o činnosti Charity ČR. Každý vedoucí skupinky musí být označen průkazkou se jménem, na níž bude podpis litoměřického pana biskupa a ředitelky Diecézní charity Litoměřice. Číslo průkazky bude odpovídat číslu zapečetěné pokladničky.

Akce bude podporována celostátní propagační kampaní, řízenou ze sekretariátu Charity. Kampaň bude zahrnovat reklamní spoty v televizi, rádiu i propagaci sbírky v tisku. Dále bude TS propagována na úrovni diecéze a farních charit. Z důvodu bezpečnosti bude o akci informována také policie.

Konkrétním účelem sbírky v roce 2007 je pomoc rodinám a lidem v nouzi u nás i v zahraničí a podpora charitního díla.

Děkujeme Vám za pochopení a věříme, že tuto akci podpoříte


Kontakt

Koordinátor Tříkrálové sbírky:
Ing. Martina Hrabáčová
tel.: 416 731 452, mobil 603 175 785
e-mail: projekty@dchltm.cz
Diecézní charita Litoměřice, Dómské nám. 10, 412 01 Litoměřice