ZPRÁVY CHARITY 12002

OBSAH

Duchovní slovo

Kdo to organizuje Tříkrálovou sbírku?

Charita? Kdybych nevěděl co s penězi,
tak je můžu dát někam na charitu a odepíšu si je z daní. Ale proč vlastně?
Když do firmy koupím nové auto, tak ho taky odepíšu a ještě se povozím.

Charita? Tam mi dají oblečení, až zase přijdou
mrazy. A možná z nich vyrazím i nějakou desetikorunu na chleba (tekutý).

Charita? Jé, tomu se věnovala lady Diana,
Kateřina Stočesová, Dagmar Havlová, Hana Zagorová a Lucie Bílá. Říkaly přece
na předávání cen v televizi, že dají svůj honorář na postižené děti,
zaběhlé pejsky a výzkum rakoviny. Taky bych dala sto tisíc, kdybych vyhrála Miss.

Charita? Aha, to jsou ty hodné paní a babičky,
které by tak rády pomáhaly, ale nemají na to. Tak by možná vypadala první myšlenka
mladého, talentovaného a perspektivního gymnazisty. Snad se neurazíte vy, které (a kteří)
jste předmětem jeho myšlenek. Nepotřebuje vás. Naštěstí. Zatím.

Říká se, že slova ženského rodu (mezi něž patří i vám velmi dobře
známé slovo Charita) označují něco pasivního, slabého, přijímajícího. U veřejnosti
má také takové „image“. Charitě se věnuje někdo, kdo nemá na podnikání,
nechce bojovat, radši se bude starat o ty, kterým stejně není pomoci.

Odvážím se tvrdit, že při čtení předchozího odstavce se vám
obrazně řečeno „otevírala kudla v kapse“. Víte sami, že je tomu téměř
stoprocentně naopak, než je tam psáno. Boj s lhostejností, povýšenou
shovívavostí, nezájmem, nedostatkem prostředků. Dávání peněz, prostředků, sil,
času. S podnikáním si složitost charitní agendy vůbec nezadá. A že těm, pro
které to děláte, možná opravdu není pomoci? Možná někdy opravdu není. Ale vzpomeňte
si na slova populární písničky: I cesta může být cíl.

Přestože sám do činnosti Charity zapojen nejsem, velmi si vás
všech vážím právě pro ten rozpor mezi tím, jak se vaše práce jeví a tím, jaká
opravdu je. Nejdůležitějším současným úkolem Tříkrálové sbírky v našem kraji
je, aby skutečnou práci Charity lidé poznali. Až potom budeme moci očekávat, že
přispějí větší částkou, než jakou by dali nějakému kolemjdoucímu žebrákovi.

Jan Macek, Jablonec nad Nisou

Informace DCH

Oznamujeme nové e-mailové adresy

Nové e-mailové adresy Diecézní charity Litoměřice

Hlavní adresa dchltm@dchltm.cz
Růžena Kavková – ředitelka DCH kavkova@dchltm.cz
Roman Striženec – asistent pro uprchlíky strizenec@dchltm.cz
Zita Plešerová – asistentka pro uprchlíky pleserova@dchltm.cz
Slávka Špicová – ekonomka DCH spicova@dchltm.cz
Blanka Škvorová – asistentka ředitelky skvorova@dchltm.cz
Eva Harcubová – koordinátorka TS harcubova@dchltm.cz
Zdenka Vašků – koordinátorka projektů vasku@dchltm.cz

S platností od 16.1.2002 platí výše uvedené
e-mailové adresy. Opravte si laskavě ve svém adresáři. Po nezbytně nutnou dobu
budou zatím v platnosti i adresy původní, ale jejich platnost bude brzy
ukončena.

Nový e-mail OCH Ústí nad Labem: usti@dchltm.czVÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2001

Upozorňujeme, že začínáme připravovat celodiecézní výroční
zprávu za rok 2001. Do 15.3.2002 rozešleme všem Charitám tabulku,
kde se vyplní příslušné údaje pro tuto výroční zprávu. Zároveň s těmito údaji
budeme potřebovat fotografie z Vašich zařízení, popřípadě i výtvarné práce klientů.

Uzávěrka pro zaslání výše uvedených podkladů: 15.4.2002!!!

Informace z Rady ředitelů SČKCH (konané ve dnech 20-21.2.2002)

SČKCH podala odvolání k Ústavnímu soudu ve věci zrušení
některých ustanovení zákona o církvích a náboženských společnostech. V této
záležitosti postupuje společně s Diakonií ČCE.

Celodiecézní kostelní sbírka na uprchlíky

proběhne v neděli 24.března 2002

(na všechny farnosti bude spolu se složenkami předán leták Pomoc cizincům na
území litoměřické diecéze v r.2002).

Charitní pouť

Již podruhé se bude konat pouť v Jablonném v Podještědí.

Termín: 8.6.2002
Program:
 • 11 hod. zahájení mší svatou
 • přednáška spiritualita v Charitě
 • volné vystoupení a předvedení práce s klienty v Charitě

  (možné zapojení dětí z FCH Rumburk a FCH Česká Lípa)
 • po 13.hod. možnost navštívit studánku sv. Zdislavy a prohlídka Lemberka

Organizace se ujme Bc.Kirchner z OCH Chrastava.

Prezentace činnosti Charity v Jablonném v Podještědí

V turistické sezóně od dubna do října 2002 máme možnost
prezentovat práci Charity v ambitech kláštera Jablonné v Podještědí na
dvou nástěnkách. Jedna je pro informace o práci SČKCH a Charitě všeobecně, druhá
bude k dispozici naší diecézi. Připravte si proto zajímavé materiály o Vaší
činnosti a fotografie, které se dají použít k tomuto účelu.

Ekonomka DCH Litoměřice upozorňuje

legislativní změny s účinností od 01.01.2002 v zákonech:

 • 563/91 Sb. ve znění pozdějších novel (zákon o účetnictví)

  (Finanční zpravodaj č.12/2001 – OPATŘENÍ č.j 283/77 225/2001/
 • zák. č 337/1992 Sb. byl novelizován zák. č. 320/2001 Sb.
 • vyhláška MF č. 125/1993 Sb. (pojištění odpovědnosti) novelizována vyhl. č.
  487/2001 Sb.
 • Vyhl. č. 444/2001 Sb. – sazby stravného v cizí měně r.2002
 • Vyhl. č. 445/2001 Sb. – cestovní náhrady, výše stravného, náhrady za používání
  sil. motorových vozidel a výše průměrných cen PHM pro rok 2002.
 • zák. č.1/1991 Sb. o zaměstnanosti byl novelizován zák. č. 474/2001 Sb.

Informace koordinátorky projektů

Dotace MPSV pro rok 2002 – INFORMACE

Všechny FCH a OCH v diecézi obdržely návrhy dotací MPSV 2002
e-mailem 18.2.2002. Návrhy proto, že je možnost, se proti výši přidělené dotace
(a proti struktuře) odvolat. Odvolání musí být řádně zdůvodněné. Důvod
k odvolání není to, že letošní dotace je nižší než dotace loňská.

13.2. byly dotace schváleny ministrem a proto může být vyplaceno
1. čtvrtletí z návrhu dotací na rok 2002.

Do konce února MPSV zveřejní na svých www stránkách
(www.mpsv.cz) hodnocení
jednotlivých projektů. Na těchto hodnotících formulářích bude uvedeno:
kategorie vyhodnocení (3 nejvyšší, 1 nejnižší), počet získaných bodů
(maximální počet je 39), slovní vyjádření komise, zbytné finanční ná-klady atd.
Je tedy vhodné, aby žádost o navýšení dotace reagovala na toto hodnocení.

Podmínky MPSV pro čerpání dotace v roce 2002 – musí být
řádné a správné vyúčtování I. a II. kola + III. kola dotací 2001.

Znovu se budou odevzdávat audity účetnictví za rok 2001 u projektů,
které měly dotaci vyšší 1 mil. Kč (počítají se všechna kola dohromady).
Bude to projekt č. 128 Charitní domov sv. Vavřince (OCH Chrastava),
č. 129 Penzion charity v Libošovicích (OCH Sobotka) a 
č. 254 Domov pro matky s dětmi v tísni Liberec (OCH Liberec).

Dialog jako nástroj změny

je název kurzu, organizovaného vzdělávacím institutem SČKCH
v Praze. Je určen pracovníkům v pomáhajících profesích, ale nejen jim.
Prakticky instruuje všechny pracovníky, u nichž je dialog hlavním nástrojem jejich
práce. Ať už je to dialog s klientem, kolegou, nadřízeným, podřízeným, nebo
organizací, se kterou spolupracujeme.

Kurz si klade za cíl zaměřit se na tu část profesionality, která
se týká dialogu, a to ve všech možných formách.

Další ambicí je uvědomit si „slabá místa“ v dialogu
v nejrůznějších situacích a najít účinné nástroje pro zlepšení profesionální
kompetence a dovednosti vést dialog.

Forma kurzu je aktivizační, přičemž se střídají teoretické vstupy
s cvičeními, střídá se práce celé skupiny frekventantů s prací
v malých skupinách a ve dvojicích, pracuje se s konkrétními situacemi
z profese.

Lektorem kurzu je PhDr. Milan Kinkor – psycholog, supervizor a 
lektor. Ten se nemalou měrou podílí na uvolněné atmosféře, která v kurzu panuje,
a vzbuzuje pocit důvěry a možnosti bez rozpaků vyjadřovat svoje názory a pocity.

Termíny setkání jsou: 22.-23.1, 19.-20.2., 2-3.4.,28.-29.5., 25.-26.6. 2002.

Kurz je rozdělen na pět dvoudenních setkání po 12 hodinách,
tj. celkem 60 hodin a alternativně doplňuje hlavní kurz organizovaný ze zdrojů
projektu DCV a jehož začátek je 13.-14.2.

Pro koordinátory a jiné pracovníky placené z projektu DCV
je doplňkový kurz zdarma včetně ubytování, pro ostatní zájemce za zvýhodněnou
cenu 3.800,- Kč. Je zde možnost se ubytovat přímo v prostorách budovy
VI v Máchově ul. 7.

Zdenka Vašků, koordinátorka projektů

Tříkrálová sbírka 2002

V týdnu od 3.-8.ledna 2002 probíhala již druhá v pořadí
tzv. Tříkrálová sbírka pod patronací Sdružení Česká katolická charita.
Skupinky Tří králů Kašpara, Melichara a Baltazara bylo možné vidět snad
ve všech městech České republiky.

Celkem se zúčastnilo 7654 skupinek.

Výsledek byl ohromující, králové získali pro potřebné
31 840 852,60 Kč.

V litoměřické diecézi vyšlo do ulic 120 skupinek a dále se
připojilo 11 farností. Konkrétně bych chtěla poděkovat FÚ Libochovice, Kadaň,
Mašťov, Jestřebí, Nebužely, Srbská Kamenice, Krásná Lípa, Chřibská, Terezín,
Liblice a děkanství Litoměřice a Louny za zapojení do sbírky. Celkem se pro
litoměřickou diecézi vybralo 504 854 Kč. Zpět do místa výběru
se vrátí 70% a ty budou použity na konkrétní projekty jednotlivých farních
a oblastních charit naší diecéze. Zejména pro Domov pro matky s dětmi
v tísni Liberec a Jiřetín, pro Azylový dům a zdravotnické pomůcky
CHOPS Litoměřice, pro děti ze sociálně slabých rodin v mimoškolních klubech
v České Lípě, Mostě a Ústí nad Labem, pro ohroženou mládež v Rumburku
a v neposlední řadě pro seniory v penzionu Libošovice, v Domově
sv. Vavřince Chrastava a pro hospic sv. Štěpána Litoměřice.

Z celého srdce děkujeme všem, kteří se na této bohulibé
akci podíleli a věříme, že Tříkrálová sbírka bude i v dalších letech silnou
motivací pro každého, komu není lhostejné utrpení svých bližních.

Další informace jsou na stránce věnované
Tříkrálové sbírce.

Eva Harcubová, koordinátorka TS

Konkrétní využití prostředků získaných pro záměry FCH(OCH) litoměřické diecéze

FCH, OCH částka 70% záměry využití r. 2002
Liberec 47539,70 Kč AD pro matky s dětmi v tísni Liberec
Sobotka 31286,70 Kč vypracování projektové dokumentace penzionu
Česká Lípa 16907,60 Kč volnočasové aktivity dětí ze soc.slabých rodin
Ústí nad Labem 29092,50 Kč pomůcky pro komunitní centrum Světluška Ústí nad Labem
Mladá Boleslav 8539,30 Kč 50% pro penzion Libošovice, 50% pro hospic sv. Štěpána
Česká Kamenice 12496,20 Kč elektroinstalace pro pojízdnou plošinu (bezbariérový přístup)
Děčín 13803,20 Kč materiální a poradenská pomoc bezdomovcům
Most 5992,90 Kč vybavení předškolního klubu Sovička Most
Chomutov 16128,30 Kč nákup kompenzačních pomůcek pro CHOPS Chomutov
FCH Litoměřice 25876,50 Kč AD, vybavení pokojů, zdrav. pomůcky pro CHOPS Ltm.
DCH Litoměřice 2575,40 Kč pomoc dětem uprchlíků
Rumburk 11323,00 Kč letní pobytový tábor, víkendový pobyt pro ohrož. mládež
Děkanství Most 7000,00 Kč pro Domov pro matky s dětmi Jiřetín, pro uprchlíky
Teplice 65852,50 Kč technické zabezpečení provozu hum. šatníku
Jablonec nad N. 15288,40 Kč AD pro matky s dětmi v tísni Liberec, AD Naděje
Libochovice 2682,40 Kč Domov pro matky s dětmi Jiřetín
Lovosice 5494,40 Kč Dětský domov Litoměřice
Chrastava 11790,20 Kč rekonstrukce střechy Charitního domova sv. Vavřince
Mšeno u Mělníka 4144,00 Kč pro hospic sv. Štěpána Litoměřice
Žatec 4396,00 Kč 3300,- pro hospic sv. Štěpána, provoz šatníku Žatec
Fara Kadaň 8750,00 Kč pro Domov pro matky s dětmi v tísni Jiřetín, pro uprchlíky
Fara Mašťov 1750,00 Kč -''-
Fara Jestřebí 1050,00 Kč -''-
Fara Nebužely 1470,00 Kč -''-
Fara Srbská Kamenice 4200,00 Kč -''-
Děkanství Louny 2343,60 Kč -''-
Fara Krásná Lípa 175,00 Kč -''-
Fara Chřibská 595,00 Kč -''-
Fara Terezín 525,00 Kč -''-
Fara Liblice 1330,00 Kč -''-
CELKEM 360397,80 Kč  

Jak to probíhalo u nás

Jak jsme vykoledovali první padesátikorunu

border="1" align="right" alt="Tři králové v Rumburku">Letos jsme se rozhodli, že proti
loňskému roku, kdy chodily koledovat pouze dvě skupinky, zdvojnásobíme
v našem malém městě jejich počet. Tři skupinky obcházely město Rumburk,
čtvrtá – pojízdná jela do městečka Jiříkov, který se nachází v naší farnosti.
Naskákali jsme do auta v tomto obsazení: já jako asistent, koledníci – Tři králové
a náš pan farář P. Antonín, který nám dělal řidiče. Pomodlili jsme se,
aby nám cesta dobře dopadla a vyjeli jsme z Rumburku. Když jsme přijeli
do Jiříkova svítilo slunce, byla modrá obloha, všude plno bílého čistého sněhu,
prostě nádherný zimní den. Těšili jsme se na první koledování. Ale ouha!
Jak jsme zatočili z hlavní ulice do úzké postranní uličky, oslnilo pana
faráře sluníčko a malér byl hotov. Přistáli jsme v té největší sněhové
závěji, kterou před malou chvílí před námi nahrnula sněhová fréza. Tak a teď
jsme nemohli ani dopředu ani zpět. My všichni kromě otce Antonína jsme
z auta vylezli, abychom mu pomohli auto vytlačit, ale síly nám nestačily.
V tom za námi začalo vztekle troubit auto, posléze vylezl rozdurděný chlap
a začal se zlobit: „To jste si vybrali zrovna to nejlepší místo na parkování,“
hudral ironicky. „Ale pane, nezlobte se, vždyť pan farář tady stát vůbec
nechce. To sluníčko ho tak oslnilo a proto jsme zajeli do závěje a teď nemůžeme
vyjet“. Jak chlap slyšel „pan farář“ jeho reakce se změnila.
Zvolil tón mírnější a smířlivější. Začal všechny organizovat. Svého spolujezdce
poslal do své firmy nedaleko pro další chlapy, ale ani ve čtyřech nic se závějí
nesvedli. Až si někdo vzpomněl na lano a pomoc byla na světě. Auto bylo připevněno
za auto kverulanta, párkrát motor zabral a bylo uvolněno ze svého sněhového zajetí.
A jak to všechno dopadlo? Chlapík se s námi bodře rozloučil, popřál nám
pěkné koledování a ještě přispěl do naší kasičky padesátikorunou.

Zdeňka Ondrušová, FCH Rumburk

Tři králové vykoledovali i euro

Tříkrálová sbírka v Chomutově skončila letos daleko
úspěšněji než ta loňská. Šest skupinek koledníků si nakonec od lidí vykoledovalo
23040,40 Kč, což je o patnáct tisíc více než v loňském roce.

„Je to super, jsem moc spokojený a chtěl bych hlavně
poděkovat všem lidem, kteří přispěli,“ podělil se o bezprostřední dojmy
z výsledku zdejší tříkrálový asistent Michael Hubert, který zároveň stručně
popsal i její průběh. „Chodilo se po domácnostech, firmách i náměstích,
obešli jsme Chomutov, Jirkov, Droužkovice a Údlice, vždy jsme se pohybovali
spíše v centru.“ Podle jeho slov se všichni Kašparové, Melicharové
a Baltazarové setkali s nejrůznějšími reakcemi, od těch odmítavých až po
vstřícné.

Sedmdesát procent vykoledovaných peněz půjde na předem
schválené záměry. Konkrétně zde v Chomutově budou peníze použity na nákup
zdravotních pomůcek pro klienty, o něž se stará ošetřovatelská a pečovatelská
služba v Chomutově.

Obsah šesti zapečetěných kasiček spatřil světlo světa 9. ledna
po poledni u místostarosty Chomutova Ladislava Tůmy, kde se všechny zapečetěné
pokladničky rozpečeťovali a jejich obsah se přepočítával. Druhá otevřená kasička
vydala ze svého nitra kuriózní koledu. Většina přítomných tak mohla poprvé na
vlastní oči spatřit mince v hodnotě jednoho eura.

FCH Chomutov

Vykoledované peníze půjdou na dětské centrum

align="right" alt="Tři králové v Ústí nad Labem">Tříkrálovou sbírku,
kterou v Ústí nad Labem organizovala místní Oblastní charita, vynesla letos
více než třikrát tolik co loni. Zatímco v minulém roce vhodili dárci do
kasiček 13.245 Kč, letos to bylo 41.560,68 korun.

Šest skupinek koledníků z řad dětí a mládeže koledovalo
od 3. do 8.ledna v ústeckém centru, v trmických ulicích, Makru, Globusu
a Carrefouru. Nejvíce se vybralo v Makru. Podnikatelé, kteří sem jezdí na
nákupy, byli nejen nejštědřejší, ale také se zajímali o informace o zdejší
Charitě. Děti, které koledovaly, byly z akce nadšené a přihlásili se
k účasti i pro příští rok. Jako památku na své koledování obdržely od
Charity pamětní účastnický list.

Za výtěžek loňské Tříkrálové sbírky zakoupila Oblastní charita
válendy pro klienty v rámci rozšíření kapacity azylového domu. Letošní
výtěžek chtějí využít při realizaci projektu na zřízení centra komunitní práce
pro děti a mládež. Toto centrum by mělo sloužit předškolním i školním dětem
ze sociálně slabých rodin. Děti by se zde mohly účastnit různých zájmových
aktivit, ty malé by se zde připravovaly na nástup do školy a větším by se
pomáhalo s učením.

OCH Ústí nad Labem

Tříkrálová sbírka poprvé se skauty

Mostecká Tříkrálová sbírka letos probíhala ve spolupráci
s místní organizací skautů. Ti přislíbili svou pomoc poté, co je ředitelka
Oblastní charity navštívila v jejich centru a také se bez problémů zapojili.
Bylo možno z jejich středu vybrat i tři vedoucí skupinek, což bylo pro nás
přínosem. Ukázalo se totiž, že o děti by nebyla až tak nouze jako o právě
dobrovolníky nad 18 let. I přes přísliby a domluvenou spolupráci, právě ti pak
chyběli. Do ulic tedy vyšli skauti, společně s několika farníky z mostecké
farnosti a také někteří zaměstnanci Oblastní charity.

Celá akce byla sledována místním tiskem, včetně zapečetění
i rozpečetí pokladniček a využití výtěžku ze sbírky roku 2001. Letošní
Tříkrálová sbírka v Mostě nám potvrdila důležitost oslovit k účasti
nejen členy z farnosti, ale především více mládežnické spolky,
školy a příznivce.

Eva Čenkovičová, OCH Most

Jak jsme koledovali

Chtěli bychom se s Vámi podělit o několik postřehů
z našich cest za koledou. Nejprve musíme zdůraznit, že všichni naši
koledníci i vedoucí skupinek se hodně těšili, ale i trochu obávali reakcí
oslovených lidí.

Protože jsme koledníky vybírali z řad našich dětí
z klubovny, která se soustřeďuje na děti z narušených rodin, docházelo
často k situacím, kdy děti slíbily účast, ale nepřišly. A tak jsme na poslední
chvíli sháněli náhradu a někdy se za třetího krále musel převléci vedoucí skupiny.
Naopak jsme měli jednoho chlapce (Lukáše) a jednu dívku (Denisu), kteří byli
našimi „sluníčky“, protože Ti chodili každý den. Bylo to pro ně určitě
velmi náročné kvůli velkým mrazům, ale oni nám dodávali stále novou chuť a sílu.
Patří jim za to velký dík!

Je velmi zajímavé, jak se jednotliví lidé chovali, když nás
slyšeli zpívat u svých dveří. Skupinky, které obcházely tzv. vilové čtvrti
bývaly velmi zklamané. Lidé, u kterých zazvonili, často jen koukali za záclonou
a ani po zazpívání koled nepřišli otevřít. Jiná byla situace v pečovatelském
domě. Babičky a dědečkové rádi otevřeli a s námi si i zazpívali a vzpomínali
na své mládí. Dětem přispěli do pokladničky a dávali jim i různé malé sladkosti
a ovoce. Moc se nám tam líbilo, jsme rádi, jak děti viděli, že i ti potřební
nám mají co dát. Nejen po té hmotné stránce, ale i z té duchovní.

Na koledu jsme vyrazili i na vesnice patřící do naší farnosti.
Bylo velmi milé, když na nás lidé už čekali a když jsme náhodou přešli nějaká
vrátka, tak nebyli líní a vyběhli ven, aby na nás zavolali: „pojďte k nám!
U nás jste ještě nebyli!“ I zde si děti vykoledovaly mnoho cukroví a čokoládek.

Závěrem bychom chtěli poděkovat všem účastníkům, kteří nám pomáhali.
A všem dárcům, kteří takto pomohli, svým méně úspěšným bližním, bychom chtěli
popřát pokojný další rok.

Irena Hrnčířová, FCH Česká Lípa

Jak jsme putovali s Třemi králi v naší OCH

align="right" alt="Tři králové v Sobotce">Naše farnost se zapojila do této akce ve velkém počtu a to jak
starší i mladší farníci, dobrovolníci z Charity, personál penzionu tak
i žáci místní základní školy. Při setkáních na děkanství v Sobotce se
utvořilo 14 skupinek , které si rozdělily trasy a dobu svého putování.

Od 3. ledna, kdy nám místní pan děkan Zdeněk Maryška požehnal,
jsme se vydali na cestu za dary. Každý den odpoledne zavítalo několik skupinek
do soboteckých rodin, kde se setkali ve většině případů s pochopením a někde
je dokonce už vyhlíželi. V pátek odpoledne bylo v akci nejvíce skupinek
a byla také největší zima. Ale všichni byli stateční jen je pak na faře musela
rozehřívat čajem paní ředitelka OCH Libuše Kollová.

align="left" alt="">Na sobotu a neděli jsme měli vyjednané putování Tří králů
v obchodním centru OLYMPIA a HYPERNOVĚ v Mladé Boleslavi.
Oba zástupci těchto firem, jak pan Šimek, tak pan Šiška nám vyšli mimořádně
vstříc. Takže v sobotu dopoledne nastrojení kluci ze základní školy nejprve
obešli náměstí s obchody v Sobotce a pak se vyjelo s auty
dobrovolníků a dalšími nastrojenými králi, tentokráte i děvčaty,
do Mladé Boleslavi. Tam, jelikož neznají naši práci přímo, tak jako u nás
v Libošovicích nebo Sobotce, jsme se museli více představovat. Při oslovování
kupujících, které jsme žádali o dary pro náš projekt, jsme jim řekli o smyslu
naší práce a našich záměrech. Děti ustrojené za Tři krále své role zvládaly
perfektně, zpívaly i odpovídaly na dotazy spolu s dospělými a celou akci
podmalovávala velmi krásná zvuková nahrávka namluvená p. R.Lukavským.
Reakce většiny oslovených byla pozitivní, vesměs se zajímali na co konkrétně
přispívají. Tam se s koledníky sešel také redaktor Mladoboleslavského
deníku p. Šimek. Mimo fotografií našich koledníků udělal i rozhovor s naší
ředitelkou OCH pro Radiožurnál. Také oslovil s mikrofonem i dárce a ptal
se jich zda znají Charitu a myslí si, že je potřebná. Většinou oslovení
odpovídali, že ji považují za potřebnou.

V neděli ale také probíhala sbírka i u nás
v Libošovicích a tu si vzali za svou zaměstnanci penzionu. Obešli všechny
místní občany, požádali o dary a na dveře jim vyznačili symbol Tří králů.
Poslední den sbírky byla celá akce ukončena svěcením bytů a všech prostor
v našem penzionu. Nejdříve kněz promluvou připomněl význam a účel Charity,
pak zaměstnanci zazpívali a babičky i dědečkové sami přispěli na další budovu
penzionu, což byl hlavní záměr naší sbírky.

Celkem jsme vybrali 44.695,30 Kč. Proti našemu předpokladu a 
loňskému úspěchu, to bylo méně, ale nevadí nám to. Zase jsme získali o jednu
zkušenost navíc, že se nemusí nic opakovat. A tak – zaplať Pán Bůh za ty dary.

Libuše Kollová, OCH Sobotka

Tři králové v Chrastavě

align="right" alt="Tři králové v Chrastavě">V úterý 8. ledna jste na náměstí a jeho blízkosti mohli
potkat skupinku tří králů. Jednomu z nich vysela na krku kasička
s penězi, druhý rozdával z proutěného koše malé cukříky a kalendáříky
s motivem tří králů a charity, třetí z nich držel v ruce křídu
a na veřeje či dveře obchodů a domů psal podivná písmena.

V lidovém zvyku nacházíme kus krásného folklóru a kus
skutečné události, která se stala před více než dvěma tisíci lety. V období
okolo Tří králů chodily tříčlenné skupinky dětí i dospělých převlečeni
za pastýře nebo krále a koledovali. Lidé tak mohli něco darovat, děti se rády
předvedli, navštěvovali opuštěné, nemocné a staré lidi – šlo o vzájemné předávaní
radosti a úsměvu.

align="left" alt="">Tento cíl mělo i Sdružení Česká katolická charita, když druhým
rokem pořádalo celorepublikovou Tříkrálovou sbírku na charitu. Dále si kladlo za
cíl formovat veřejnost k sociálnímu cítění, k pomoci bližnímu, umožnit
občanům podílet se na charitní práci a získávat prostředky pro činnost všech
složek Sdružení ČKCH.

V našem mikroregionu se sbírky ujala Oblastní charita
Chrastava. Tříkrálové koledníky vytvořili skauti ze střediska Hrádek nad Nisou.
V samotné Chrastavě se vybralo 3.738,30 Kč, v Hrádku nad Nisou činila
sbírka 13.104,80 Kč. A jaká je další cesta těchto peněz?
70% z celkové vybrané částky využijeme
na rekonstrukci střechy budovy Charitního domova sv. Vavřince. Zbývajících 30%
ze sbírek bude využito na humanitární pomoc, rozvojový fond a režii sbírky.

Myslím si, že sbírka splnila své cíle, když mnoho z vás
upřímně a s úsměvem na rtech darovalo nějaký obnos s cílem pomoci
potřebným. Na tomto místě bych chtěl velmi poděkovat Vám všem, kteří jste
přispěli na tuto sbírku, dále pak Slávce a Jardovi Čarnogurským i všem hrádeckým
skautům, kteří se ochotně sbírky ujali. Odměnou jim byla radost z četných
vykoledovaných sladkostí, ovoce nebo šišky salámu, které, jistě uznáte, se do
kasičky nevejdou. Skauti se s nimi vypořádali sami, mohu říct velmi úspěšně.
Škoda, že nejsou také v Chrastavě.

Matouš Kirschner, ředitel OCH Chrastava

Uzávěrky periodika ZPRÁVY CHARITY v r. 2002

V letošním roce budeme Zprávy Charity vydávat, podobně jako
v roce minulém, 6 × ročně (1× za dva měsíce). Příspěvky k nám zasílejte
průběžně, nejpozději do datumů uzávěrek jednotlivých čísel:

číslo vydání datum uzávěrky
č.1/2002 10.2.2002
č.2/2002 15.4.2002
č.3/2002 10.6.2002
č.4/2002 10.8.2002
č.5/2002 15.10.2002
č.6/2002 8.12.2002

Co se děje v našich charitách

Spolupráce mezi školami a FCH Rumburk je úspěšná

Již tradiční je dobrá spolupráce se Střední zdravotnickou školou
v Rumburku, kdy budoucí zdravotní sestřičky vytipované Mgr. V. Rusínovou,
navštěvují své malé přátele z projektu „Asistenční služba pro rodiče
s handicapovanými dětmi“ a dělají jim „velké sestry“ – tráví
s nimi svůj volný čas a věnují se jim, hrají si s nimi nebo chodí na
procházky. Vedení SZŠ, Mgr. Věře Rusínové a budoucím sestřičkám, SPC Rumburk,
které zajišťuje potřebné rodiny, všem patří poděkování za dobrou spolupráci
v roce 2001. Tento projekt bude pokračovat i v roce 2002.

Farní charita Rumburk navázala koncem roku 2001 spolupráci se
Střední odbornou školou, SOU a PŠ ve Šluknově. Díky děvčatům z této školy
se podařilo zajistit krásné pláštíky pro biblické postavy Kašpara, Melichara
a Baltazara na Tříkrálovou sbírku 2002, děvčata je dobrovolně a zdarma ušila
pod vedením své odborné mistrové. Za tuto pomoc děvčatům a vedení školy, která
nám ušití umožnila, patří velké poděkování. Na základě úspěšného jednání
s panem Mgr. Svobodou, bude spolupráce v roce 2002 s touto
školou rozšířena o odbornou praxi žáků této školy v nízkoprahovém zařízení
projektu Poradna pro ohroženou mládež. V tomto projektu budou spolupracovat
se sociálními pracovníky FCH Rumburk Šárkou Todorovou (absolventkou této školy)
a Helenou Buckovou. Pod jejich vedením se budou podílet na poskytování aktivizačních
služeb pro děti a mládež z ohroženého prostředí z celého Šluknovského výběžku.

Třetí poděkování patří Základní škole U nemocnice 5 v Rumburku.
Na závěr roku 2001 se jim podařilo pod vedením Mgr. Táni Vítové a s laskavým
svolením ředitelem této školy Dr. Jaroslava Duby, uspořádat sbírku
„Děti dětem“. Jednalo se o vánoční humanitární sbírku hraček, ošacení,
obuvi a školních potřeb pro potřebné děti uprchlíků z uprchlického tábora
Červený Újezd u Teplic. Sbírka měla obrovský úspěch, vždyť děti, které přicházejí
do tohoto tábora jsou většinou ze zemí, kde teplé oblečení nikterak nepotřebují.
Navíc byla tato pomoc kvalitní, vzorně připravena, roztříděna a přinesla radost
jak dětem ze školy U nemocnice v Rumburku, tak dětem potřebným i jejich
rodičům. Děkujeme!

Zdeňka Ondrušová, FCH Rumburk

Jarmark neziskovek se stal tradicí

Jako každoročně se v pondělí 4. února konal v Kulturním
domě v Litoměřicích tradiční Jarmark neziskových organizací Litoměřicka.
Tato akce proběhla v rámci kampaně 30 dní pro občanský sektor a zúčastnilo
se jí více než dvacítka organizací z celého okresu (např. Diakonie ČCE,
Farní charita Litoměřice, Diecézní charita Litoměřice, Středisko ekologické
výchovy Sever, Svaz tělesně postižených a mnohé další). Veřejnost se zde dozvěděla
více o činnosti vystavujících neziskových organizací. Během dne zde vystoupily
dva dětské pěvecké soubory, zatancovaly a zazpívaly romské děti z Farní
charity Roudnice nad Labem, příchozí si mohli zasoutěžit na rotopedu, dát si
změřit tlak u sestřiček z CHOPS Litoměřice, zakoupit si výrobky
z chráněné dílny Diakonie ČCE.

Postřehy z romských osad na východním Slovensku

V rámci humanitární pomoci SČKCH do zahraničí jsme jako
diecézní charita získali možnost zažádat u humanitárního oddělení SČKCH o finanční
prostředky na realizaci vlastního projektu pomoci do zahraničí. Při úvahách, zda
a kterým směrem se v tomto ohledu vydat, jsme brali v potaz skutečnost,
že jako diecéze dosud nemáme vlastní zkušenost s humanitárními aktivitami
v zahraničí a snažili jsme se tedy o technicky, personálně, materiálně
i finančně co nejméně náročný projekt. Jako možné oblasti našeho působení
připadali v úvahu Bulharsko, Rumunsko a Slovensko. Poté, co jsme vzali
v úvahu výše uvedená kritéria jsme se rozhodli zaměřit svou pozornost na
oblast Slovenska, kde jsme jako zdroj sociálních problémů označili romské osady
na východě. Padlo rozhodnutí provést sociální šetření v této oblasti. Toto
šetření proběhlo ve dnech 14.1-16.1.2002 a realizovali jej pracovník DCH Litoměřice
Roman Striženec a P. Pavel Procházka v romských osadách v okrese Prešov.

Během cesty navštívili pracovníci osady Svinia, Kojatice,
Hermanovce, Uzovské Pekliany, Jarovnice a Rychnava.

Osady vznikaly ve vnějším okruhu obcí usazováním Romů, kteří si
v nich stavěli improvizované příbytky. Původní osady respektovaly teritoriální
zvyklosti a rodové zákonitosti Romů a umožňovaly tak relativně bezproblémové
fungování tradičních komunit. Soužití bylo poměrně bezproblémové i vůči majoritní
společnosti, která využívala Romy pro sezónní a námezdné práce. K narušení
tohoto systému docházelo v dobách, kdy se státní aparát pokoušel
tzv. „romskou otázku“ necitlivě řešit. Docházelo ke stavbám bytovek,
sestěhovávání rodin, které měly různé sociální statusy a nakonec k rozvrácení
celého společenského systému komunit.

Vlastní dojem z osad je rozporuplný. Na jedné straně je
první dojem příchozího, který vstoupí do osady, nesmírná bída, nepořádek, špína
a chaos. Na straně druhé jsem si po několika pozváních do rodin uvědomoval,
že Romové nepůsobí nešťastným nebo utrápeným dojmem. Chovali se velice přívětivě,
působili radostně a uvolněně. Oproti tomu jsem se v některých osadách setkal
s mladíky čichajícími toluen, se zprávami o úžernících a žloutenkových
epidemiích. Také jsem si velice dobře uvědomoval, že mnoho procesů, které
v romské komunitě probíhají, zůstává nepoučenému pozorovateli skrytých.
Jsou to procesy a normy pro jejichž dešifrování je nezbytně nutné vědět, ke
které rodině aktéři těchto procesů patří, jaké pozice v rodině zastávají apod.

I přes tyto nejistoty jsme vytipovali osadu, ve které dosud
nepůsobí žádná nevládní organizace, která není příliš rozlehlá, a ve které bychom
mohli působit.

Na základě tohoto šetření jsme v současné době zahájili
zpracovávání projektu pro působení týmu DCH Litoměřice v obce Kojatice.
Cílem projektu bude vstoupit jako organizace do romské komunity v osadě
Kojatice, (ne)získat důvěru obyvatel a připravit pole pro možnou dlouhodobější
(spolu)práci. Chceme toho dosáhnout dvěma třítýdenními pobyty v letních
měsících, které budou orientovány především na práci se školní a předškolní
mládeží – organizaci výtvarných, motivačních, vzdělávacích a volnočasových aktivit.
Dalším cílem je podrobnější zmapování sociální situace komunity, identifikace
nejvážnějších problémů, identifikace problémů v soužití s majoritní
společností a na základě těchto poznatků vypracování dlouhodobějšího a 
komplexnějšího programu pomoci.

HLEDÁME DOBROVOLNÍKY

Dne 20.2.2002 bylo na setkání Kolegia humanitární pomoci schváleno
přidělení prostředků na realizaci projektu v obci Kojatice ve výši
100 000,- Kč. V současné době tedy začínáme pracovat na přípravě celé
akce. Žádáme FCH a OCH, které mají kontakty na dobrovolníky, kteří by se chtěli
tohoto projektu zúčastnit aby je nakontaktovali na Romana Strižence z DCH
Litoměřice (tel 0416/731452, mobil: 0603/943233)

Předpoklady dobrovolníků:

 • středoškolské vzdělání
 • schopnost pobývat v extrémních podmínkách
 • komunikativnost
 • schopnost týmové práce
 • organizační schopnosti
 • kladný vztah k dětem

Roman Striženec, DCH Litoměřice

Humanitární pomoc do zahraničí

Rok po katastrofálním zemětřesení v Indii lidé opět bydlí

(Praha, Gujarat-Indie) Téměř přesně rok od katastrofálního
zemětřesení v západní Indii, bude dokončena první nová vesnice Raidhanpar
v provincii Gujarat. Na obnově celkem jedenácti vesnic se kromě indické
vlády, mezinárodních nevládních organizací podílí Sdružení Česká katolická
charita (SČKCH). Díky solidaritě českých občanů s oběťmi zemětřesení mohla
Charita poskytnout lidem v postižených oblastech nejen okamžitou humanitární
pomoc, ale také podpořit výstavbu nových obydlí.

„Do dnešního dne se na kontu Pomoc Indii sešlo více než
dva a čtvrt milionu korun,“ uvedla vedoucí humanitárního oddělení SČKCH
Květa Princová. „Loni v únoru jsme poslali ihned po zemětřesení dvakrát
čtvrt milionu korun partnerské organizaci Caritas India na nákup nejnutnějších
potřeb pro postižené. Prvních 250 tisíc jsme uvolnili z Tříkrálové sbírky.
Uhradili jsme také leteckou zásilku léků. V srpnu jsme přispěli více než
jedním milionem právě na výstavbu domků a obnovu vesnic,“ vypočítává Princová.

Ve vesnici Raidhanpar stojí již 214 nových domků, do konce
letošního června by měla být dokončena výstavba ostatních desíti vesnic.
Podle Princové celková obnova této oblasti stižené zemětřesením postupuje plynule
a je plánovaná na tři roky. „V druhé fázi by ve vesnicích měla vyrůst
„obecní“ sanitární zařízení a měly by se obnovit vodní zdroje. Třetí fáze počítá
s budováním škol, komunitních zařízení a dokončením infrastruktury
v těchto obcích.“ Podle Princové zašle Charita zbývající milion do
Indie letos v březnu. „Tím však pomoc končit nebude. Mezinárodní
společenství Charit plánuje vyzvat své národní členy k další podpoře. Jde
o podporu a obnovení hospodářského života a zemědělství v této oblasti.“

Na tento účel je stále možno zasílat finanční dary na konto
1011017777/5500 u Raiffeisenbank Praha 1, Vodičkova 38,
variabilní symbol 107 – Indická republika.

tisková zpráva SČKCH

Krátce z charitního světa

Vzdělávací středisko zahájilo činnost

Vzdělávací středisko při CARITAS VOŠs zahájilo od ledna 2002
činnost. Nabídka zahrnuje 35 akcí, od jednodenních seminářů až po desetidenní
pokračující kurzy. Bližší informace je možné získat na tel: 068/5820 90 20,
e-mail: vzdelavani@caritas-vos.cz

Zemřel generální sekretář Caritas Europa

Po těžké nemoci zemřel v neděli 10. února v nemocnici
Aix-la- Chapelle v německých Cáchách ve věku 52 let generální sekretář Caritas
Europe (CE) Hermann Icking. Svou funkci zastával od února 1996, za tuto dobu
vybudoval bruselskou centrálu organizace Caritas Europa sdružující 44 národních
Charit.

V prosinci loňského roku Hermann Icking ze zdravotních
důvodů odstoupil. V souvislosti s tím ocenili představitelé CE jeho
významný podíl, kterým přispěl sedmi roky své práce pro evropskou charitní
centrálu.

Funkcí sekretáře byl prozatím pověřen Rakušan Bruno Kapfer,
dosud koordinátor pro azylovou a přistěhovaleckou problematiku. Nová volba
generálního sekretáře Caritas Europa se uskuteční koncem května v Lisabonu.

Stane se maškarní karneval tradicí?

V letošním roce se Oblastní charita v Uherském Brodě
rozhodla, jako poděkování tříkrálovým koledníkům a pro radost všech dětí
z města a okolí, uspořádat maškarní karneval, který se konal 27.ledna 2002
ve velkém sále místního kulturního domu. K dobré atmosféře přispěla i 
skutečnost, že všechny děti byly odměněny sladkostmi, které pro ně darovali
sponzoři. Karneval se všem líbil a již teď víme, že i v následujícím roce
budeme tuto akci opakovat a věříme, že se charitní karneval stane tradicí.

Nové charitní centrum Sblížení pro děti

Ve čtvrtek 14. února 2002 otevřela Charita Šumperk centrum pro
děti, které nese název Sblížení. Kapacita centra je 20 až 50 dětí a bude otevřeno
všem dětem, ať už českým, romským, nebo dětem cizinců z nedalekého uprchlického
tábora. S pracovníky centra a dobrovolníky ze šumperských škol budou děti
v mimoškolním čase jezdit na výlety, pracovat v kroužcích, ale bude tu
pro ně také doučování.

Společný program pro děti je skutečnou možností ke sblížení
lidí bez ohledu na rasu, národnost či náboženství.

Rybičko zlatá, přeju si

Diecézní charita České Budějovice vyhlašuje dětskou výtvarnou soutěž

na téma

„Rybičko zlatá, přeju si“

určenou pro dětí do 15 let.

Soutěžní práce zhotovené libovolnou technikou přijímají

do 19. dubna 2002 na adrese:

Diecézní charita České Budějovice

Kanovnická 16, České Budějovice 370 01

Všechny práce vyhodnotí odborná porota a vítězové obdrží věcné dary.

Výstava se koná od 24. dubna do 8. května v chodbě
kláštera na Piaristickém náměstí v Českých Budějovicích.

Vybraní autoři obdrží pozvánku na slavnostní vyhodnocení spojené s vernisáží,
které se koná 24. dubna v 10.00 hodin.

Bližší informace získáte na telefonních číslech DCH ČB:

038/6351125, 038/6353120

Kontakty na zajímavá charitní zařízení z jiných diecézí

Domov Agapé: resocializační zařízení pro
děti a mládež 12-15 let, které užívají drogy

Provozuje: Charita Opava

Adresa: Přerovská 36, 747 95 Suché Lazce

Telefon: 0653/794 599

E-mail: domov.agape@charita.opava.cz">domov.agape@charita.opava.cz

WWW: www.charita.opava.cz

Vedoucí: Mgr. Renáta Hoffmanová

Kapacita a působnost: 15 klientů z celé ČR

Nabízí a poskytuje:

 • 24 hodinovou péči vychovatelů, terapeutů, soc. pracovníka, psychologa
 • pobyt dítěte na dobu až jednoho roku v klidném venkovském prostředí

Cena pobytu: 65 Kč/den

Program zahrnuje: skupinové a individuální terapie, rodinnou
terapii, školní docházku v prostorách domova, výchovně zájmovou činnost,
nabídku duchovního programu, pomoc při poznávání sebe sama, pomoc k získávání
základních, životně důležitých dovedností k dalšímu hodnotnému životu bez drog.

Sbírkové konto DCH Litoměřice

Komerční banka Litoměřice, č.účtu: 174441471/0100

Variabilní symboly:

01 domácí péče
02 pomoc lidem bez domova
03 domovy pokojného stáří
04 charitní poradny
05 pomoc uprchlíkům
06 humanitární pomoc do zahraničí
07 ostatní střediska pomoci
08 domov pro matky s dětmi
09 pomoc zdravotně postiženým
10 pomoc těžce nemocným
11 aktuální pomoci