ZPRÁVY CHARITY 22006

OBSAH

Duchovní slovo

Velikonoce

Staré národy očekávaly spásu od svých model a bohů, osvícenství od učenců, Tolstoj od chudých, Karel Marx od proletariátu. Tolik lidí je v očekávání a tolik spasitelů v nebezpečí, že prohlédnou Spasitele.

Velikonoce jsou nejvlastnějším svátkem spásy. Bůh a člověk se stali skrze smrt a vzkříšení Ježíše Krista jedno, to znamená, že v Kristově smrti je Bůh jako člověk a v jeho vzkříšení dostává člověk podíl na Božím životě. Rudé jizvy jeho ran jsou jako pečetě, které potvrzují, že spása platí pro všechny doby a všechny místa. Neboť zmrtvýchvstalý Pán je nese na svém oslaveném těle a při nanebevstoupení je bere s sebou ke svému Otci. Bůh usiluje o člověka a o svět až do prolití vlastní krve. Těch pět ran je jako pět smyslů člověka: zahrnují vše , co člověk dělá a snáší. Na nich se ukazuje velikonoční způsob života.

Rukama člověk pracuje a tvoří. Rukama člověk slouží a modli se. Rukama ale také boří a zabíjí. Ježíšovy ruce jsou probodány. Jeho ruce nejsou sevřené v pěsti, ale otevřené k pomoci a rozdělují Boží dary. Nic nepřiměje sily a mocnosti tohoto světa k odzbrojování a k pomoci hladovějícím, dokud nebudou jejich ruce probodané jako ruce Spasitele.Vždycky záleží na rukou. Ony rozhodují o tom, zda velikonoční radost zvítězí, nebo zda bude jen příjemným svátkem jara.

Nohy vedou člověka k hříchu nebo ke spáse. Uvádějí člověka do života, nebo do smrti. Člověk je vždycky neklidným Božím nomádem, věčným poutníkem. Teprve nohy, které jsou poznamenány Kristovými ranami, jdou také po Božích cestách… Boží cesty vedou často jinudy než široké cesty současníků. Kdo se vydává po Božích cestách vydává se směrem, který jde často proti tomu, co je „in". Cesty Boží jsou jen málokdy v souladu s módními trendy. Křesťané mají usilovat o to, aby Ježíšovy stopy nebyly na cestách tohoto světa zaváty, aby se lidé vrátili zpět ze scestí a slepých uliček na cestu, která vede k životu. Křesťané jsou zajišťovateli stop Zmrtvýchvstalého, aby hledající mohli přijít velikonočnímu Kristu na stopu. Existuje pouze jedna cesta, která vede k životu, a to je cesta toho, který o sobě řekl: "Já jsem cesta, pravda a život“ (Jan 14,6)

Z článku kardinála Joachima Meisnera zpracoval P. J. Steliva

Informace DCH

Exercicie Naundorf

Diecézní charita Litoměřice počátkem dubna opět pořádala duchovní cvičení pro zájemce z řad zaměstnanců farních a oblastních charit včetně ošetřovatelské služby.

Čtvrtek až sobotu před Květnou nedělí tak mohlo prožít 28 účastníků exercicií pod vedením P. Miroslava Fialy, prezidenta SČKCH. Rekreační zařízení Sv. Uršuly v Naundorfu v Saském Švýcarsku nás přivítalo ještě plné stavebního ruchu při úpravách komunikací. Příjemné ubytování vonělo novotou, společenská budova, kde probíhal celý program exercicií, působila velice přívětivým dojmem.

Letošní téma Charita a otázky dneška přednesl P. Fiala velmi odborně a s humorným nadhledem. V sedmi přednáškách postupně rozebral vztah člověka s Bohem, zdravotníka a pacienta. Důraz v charitní práci kladl hlavně na zakotvení člověka v Božím řádu.

Zvolené téma, příjemné prostředí, výborná strava a jarní slunečné počasí, to vše byl rámec užitečně vyplněných dnů na exerciciích u sester Panny Marie schönstattské.

Přednáška – Naundorf
Procházka v Naundorfu

Mons. P. Posád žehnal v Jiřetíně a Oseku

Dne 30.3.2006 se po modernizaci uskutečnilo slavnostní požehnání Domova sv. Máří Magdalény v Jiřetíně pod Jedlovou. Domovu požehnal litoměřický biskup Mons. Pavel Posád. Rekonstrukce probíhala za provozu a byla financována z prostředků Diecézní charity Litoměřice, z příspěvků Nadace České spořitelny, Lions-Club Essen a Caritasverband Bamberg.

Po požehnání biskup benedikoval Centrum „Rodina v tísni“ v Oseku. Toto zařízení je zcela nové a vzniklo pro potřeby rodin a jedinců, kteří se octli v sociální tísni nebo je ohrožen vývoj dítěte.

Požehnání Domova sv. Máří Magdaleny
Zpívající děti

Setkání ředitelů charit a setkání asistentů TS

Dne 21.2.2006 se na DCH Litoměřice uskutečnilo setkání ředitelů charit a asistentů TS. Pozvání přijal také o.biskup Mons. Pavel Posád, který v úvodu všechny povzbudil duchovním slovem a poděkoval všem, kteří se zapojili do Tříkrálové sbírky. Po vyhodnocení výsledků TS asistenti pokračovali v diskusi o TS, pro ředitele pak program probíhal zvlášť.

Z programu:

  • Dotace MPSV, výsledky,námitky – Ing. Martina Hrabáčová
  • Humanitární středisko DCH Litoměřice – p. Roman Střiženec
  • Krizový fond – paní Růžena Kavková, ředitelka DCH
  • Pouť charity, exercicie, 15 let charity – paní Růžena Kavková, ředitelka DCH

Pozvánka na přednášku

27.4.2006 se uskuteční na DCH Litoměřice přednáška na téma Standardy sociálních služeb, jejíž přednášejícím bude ředitel VOŠ Olomouc Mgr. Martin Bednář,Ph.D.

Charitní pečovatelská služba v Sobotce

Od 1.3.2006 zahájila OCH Sobotka novou činnost – Charitní pečovatelskou službu. Tel. 493 572 205, mob. 724 015 581, adresa Malé nám. 2, 507 43 Sobotka. Pracovnicemi CHPS jsou Ilona Jelínková a Eva Letošníková. Číslo účtu: 35-615 2460 257/0100

Ekonomické informace

Kdo ještě nezaslal vyúčtování Tříkrálové sbírky, Sbírky na Charitu a Sbírky na uprchlíky 2005, učiňte tak do 30.4.2006. Vyúčtování zasílejte na DCH Litoměřice spolu s příslušnými fotokopiemi dokladů.

Povodně 2006

Tisková zpráva Diecézní charity Litoměřice

Pomoc občanům postiženým povodněmi

Monitoring postižených oblastí

Povodně 2006 – LitoměřiceDiecézní charita Litoměřice zahájila aktivity pomoci občanům postiženým povodněmi monitorováním situace v povodí Labe v úseku Kly – Hřensko.

Své aktivity koordinuje s ostatními nevládními organizace (Diakonie ČCE, ADRA, Člověk v tísni, Maltézská pomoc) a orgány samosprávy.

Distribuce humanitární pomoci

Dosud proběhla distribuce humanitárního materiálu (dezinfekce, nářadí, hygienické prostředky, zdrav. materiál, pracovní oděvy) do skladů humanitární pomoci ve Štětí (7.4.2006 v hodnotě Kč 65.000,-) a v Litoměřicích (11.4.2006 v hodnotě Kč 55.582,20).

Vysoušeče

Povodně 2006 – LitoměřiceDiecézní charita Litoměřice má k dispozici 110 ks kondenzačních vysoušečů v hodnotě Kč 330.000,-, z nichž 50 zapůjčila Oblastní charitě Ústí nad Labem pro oblast Ústí nad Labem – Hřensko, 20 ks bylo zapůjčeno Městskému úřadu ve Štětí, 10 ks zapůjčeno Obecnímu úřadu Kly a 3 ks obecnímu úřadu Žalhostice.

WAP

Pro odstraňování následků povodní zakoupila Diecézní charita Litoměřice 2 ks vysokotlakých čističů WAP v hodnotě Kč 20.000,-, z nichž jeden byl zapůjčen Obecnímu úřadu Kly a druhý Městskému úřadu ve Štětí.

Měření vlhkosti

Diecézní charita Litoměřice bude na základě požadavku občanů provádět bezplatné měření vlhkosti v zatopených obytných objektech. Měření vlhkosti je možné objednat na tel. č . 416 731 452.

Roman Striženec, Diecézní charita Litoměřice

Plakát na pomoc občanům postiženým záplavami

Záplavy 2006

Co se děje v charitách

OCH Most

Karneval v Sovičce

Rej karnevalových masek – Most10. 3. 2006 proběhl v komunitním centru Sovička „Rej karnevalových masek“. Akce byla uspořádána pro děti všech věkových skupin, které byly rozděleny do dvou kategorií. Masky byly dokonalé, sešlo se zde několik Spidermanů, lékařka, orientální tanečnice, pistolníci, vodník a spousta dalších atraktivních masek. V mladší kategorii zvítězila maska roztleskávačky a ve starší kategorii čarodějnice.

Matějská pouť

Sovička na Matějské poutiZačátek jara přivítaly děti z klubu „Sovička“ výletem do našeho hlavního města na Matějskou pouť. Každým rokem je jeden den vyhrazen pro handicapované děti a děti znevýhodněné, kteří mohou projít všemi atrakcemi zdarma.

Dětí se zúčastnilo spousta, proto velký dík patří vychovatelkám, dobrovolníkům i praktikantům, kteří se o ně dokázali postarat. Den se opravdu vydařil, o čemž svědčil i ruch v autobuse na zpáteční cestě a jiskřičky v očích dětí.

Turnaj ve stolním hokeji

Turnaj ve stolním hokejiVe čtvrtek 9. 3. 2006 pořádal odpolední klub Sovička turnaj ve stolním hokeji. Sportovní klání probíhalo v prostorách dětského klubu CVČ. Pořadatelem akce byl pan Hasil Jakub.

Výsledky turnaje jsou evidovány v celostátním registru a ti nejlepší postupují do dalších kol.

Otevření domu "Rodina v tísni"

Dům Rodina v tísniDne 30. března se uskutečnilo slavnostní otevření domu rodiny v tísni, kterému požehnal litoměřický biskup Pavel Posád. Zařízení bude sloužit matkám s dětmi v nouzi a mladým lidem, kteří nemají po odchodu z dětského domova kam jít.

OCH Liberec

Přinášíme Vám informace o činnosti OCHL. Od 31. ledna do 15. února 2006 proběhl ve spolupráci s Obchodní akademií Liberec projekt Základy práce s počítačem a Internet pro matky z Domova sv. Anny. Matky docházely do Obchodní akademie, kde se jim tři l odpoledne v týdnu věnoval lektor výuky na PC. Hlídání dětí bylo zajištěno v Domově sv. Anny, a tak se maminky výuce mohly věnovat opravdu s plným nasazením. Dle malé ankety, která byla mezi maminkami uspořádána, měl největší úspěch internet a jeho vyhledávače, obsluhování emailové schránky, přeposílání obrázků či tzv. chatování (čti četování). Naučily se však i psát dopis ve Wordu a následně ho upravit, vytvářely tabulky v Excelu a další práci s dokumenty. Po ukončení kurzu matky získaly osvědčení, které jim pomůže zvýšit uplatnění na trhu práce, což bylo hlavním cílem tohoto projektu financovaného z prostředků EU a Libereckého kraje.

Kurz PC (foto: Ing. Ludmila Krabsová
Kurz PC (foto: Ing. Ludmila Krabsová

Ve středu 8. března jsme měli vzácnou návštěvu. Přijela k nám Česká televize natáčet dokument o životě v  Domově pro cyklus Kde peníze pomáhají. Projekt Domov pro matky s dětmi v tísni získal ve výběrovém řízení 7. ročníku sbírky Pomozte dětem 125 000,- Kč. Paní ředitelka Jana Jurkovová se štábu České televizi věnovala s plným pracovním nasazením, poskytla rozhovor, provedla štáb a ukázala všechny naše prostory Domova. Naše hlavní sociální pracovnice Alena Ježková byla též zapojena do natáčení, asistovala při rozhovorech s klientkami Domova a podávala další doplňující informace. Dokument přispěje k zviditelnění práce oblastních charit a  informuje veřejnost o kvalitním využití prostředků ze sbírkových projektů, za což jsme vděční.

Romana Plischková

FCH Rumburk

Zprávičky z Farní charity Rumburk

Po dlouhé zimě konečně přišlo jaro a my se vám hlásíme s našimi akcemi, které již proběhly a zároveň které nás čekají.

I my jsme s klienty klubovny oslavili svátek zamilovaných uspořádáním Valentýnské zábavy, kde byly připraveny různé soutěže aj. Vítězové byli oceněni drobnými dárky.

Další akcí bylo kadeřnické a kosmetické odpoledne. Jak již sám název napovídá, šlo o krášlení nejen dívek, ale i chlapců.

Valentýnská zábava – Rumburk
Valentýnská zábava – Rumburk

Naší zatím největší akcí od počátku roku byl 1. ročník romského plesu. Pro účastníky byla připravena bohatá tombola, ve které byl hlavní cenou ovocný dort, věnovaný cukrárnou Venezie Rumburk. K tanci a poslechu hrály dvě živé romské kapely – TERNE ČAVE A BLACK BOYS. Všichni byli krásně a svátečně oblečeni, byla zvolena královna a král plesu. Na výzdobě naší klubovny, kde se akce konala, se podíleli i někteří klienti. Účast byla veliká a odezva velmi kladná, určitě tedy připravíme 2. ročník romského plesu.

Podle rčení „sportem ke zdraví“ jsme navštívili kuželkový klub ve Šluknově, kde si klienti zahráli a poměřili své síly.

Chystáme další akce, o kterých vás budeme průběžně informovat.

Ještě krátce o ostatních projektech FCH. V březnu senioři společně se zaměstnanci FCH a přáteli z Německa a Polska oslavili MDŽ. Akce se zúčastnilo 8 žen. Všichni se těší na další spolupráci s FEZ Zittau. Dne 19. března pořádala FCH výlet na brtnické ledopády. Počasí se vydařilo, příroda všechny potěšila krásnou scenérií. Zúčastnilo se 21 osob.

M. Huruglicová a D. Neidhardtová
Farní charita Rumburk

OCH Česká Lípa

Návštěva biskupa a představitelů města Mittwenda na Farní charitě v České Lípě

Biskup Pavel Posád v České LípěV pátek dne 17.3.2006 se uskutečnilo příjemné setkání na půdě Farní charity v České Lípě. Toto setkání bylo zorganizováno na žádost starosty partnerského města Mittweida a jejich katolického kněze. Již od konce léta 2005 se představitelé města Mittweida zajímali o aktivity naší Farní charity a tak po dlouhém hledání společného možného termínu se uskutečnilo dlouho očekávané setkání. Jelikož jsme byli požádáni o prezentaci organizace, přizvali jsme na setkání ty, kteří na projektech spolupracují.

Především jsme pozvali pana biskupa Pavla Posáda a paní ředitelku Diecézní charity Růženu Kafkovou, dále místostarostu České Lípy pana Jiřího Pazourka, zástupce Krajského úřadu v Liberci paní Čepičkovou a Gruntovou, a dále katolického kněze V. Matějku, katolického kněze ThLic. Petra Kubíčka, JCD., kněze českobratrské církve evangelické Mgr. Marka Lukáška, kazatele Jednoty Bratrské Mirka Boše, psychologa Mgr. Stanislava Opelku, starostu města Mittweida M.Damm, katolického kněze farnosti Mittweida a bývalého starostu města Mittweida, vedení a pracovníky Farní charity.

Setkání s pohoštěním proběhlo v nově zrekonstruované a vybavené vzdělávací místnosti v Domě Jonáš. Ačkoliv jsme byli nuceni začátek setkání posunout zhruba o jednu hodinu z důvodu sněhové kalamity na cestě z Německa do Čech, nikomu to nevadilo. V příjemném přátelském hovoru hodina uběhla velmi rychle. Měli jsme alespoň dostatek času se vzájemně sblížit a poznat. Po příjezdu německé návštěvy vedení a pracovníci Farní charity prezentovali současné i plánované projekty organizace. Prezentace byla plná živých dotazů ze strany německé návštěvy a při prohlídce Domu Jonáš přicházely nové otázky týkající se provozování projektů.

Setkání v České LípěNejvětší zájem vzbudily současné projekty Domu pro matky s dětmi v tísni a chráněná dílna a pak plánované projekty pracovních rehabilitací, intervenčního střediska pro oběti domácího násilí a nízkoprahový klub. Rozvinula se živá diskuze o financování jednotlivých projektů především ze zdrojů EU a o sociálních zákonech jednotlivých zemí.

Na závěr jsme byli pozváni na oběd hrazený z prostředků města Česká Lípa a po obědě se návštěva odebrala prohlédnout si místní kostel Baziliku všech Svatých. Velice nás potěšilo pozvání pro nás na návštěvu Mittweidy a jejich místní katolické charity.

FCH Litoměřice

Co proběhlo a na co se mohou těšit klienti CHD svatá Zdislava, DPS Švermova ulice, DPS ul. Kosmonautů, Dům seniorů a azylový dům?

Po úspěšném průběhu Tříkrálové sbírky, kterou již tradičně FCH pořádala, klienti CHD sv. Zdislava nezaháleli. I když nám počasí příliš nepřálo, někteří obyvatelé našli odvahu a vydali se na vycházky do města. Jiní, když to šlo, se procházeli po zahradě, aby měli tu správnou kondici. Tu si udržují i pravidelnými rozcvičkami při hudbě. Je obdivuhodné, jak někteří z nich se i přes zdravotní potíže účastní cvičení pravidelně. Velikonoční svátky se blíží, a tak klienti vyrábí výzdobu. Vystřihují z barevné vlnité lepenky květiny, barví vajíčka, zdobí květináče. V březnu přišly klientům zatančit děti z DDM Rozmarýn. Vystoupení se velmi líbilo. Velký ohlas měl i program k oslavě MDŽ v DPS ul. Kosmonautů, na který byli klienti pozváni. Zpívaly jim Bábinky z penzionu u Trati a hudební skupina Křešičanka. I k nám, do CHD zavítá Křešičanka v době Velikonoc se svým programem. Už se na ně těšíme.

V DPS Švermova ulice a ulice Kosmonautů bylo také co dělat. Klienti i tady pravidelně cvičí a někteří z nich pravidelně dochází do pěveckého sboru. V únoru v DPS Švermova ulice proběhl maškarní ples, na který byli pozváni klienti CHD i Domu seniorů. Také tady se připravovali na svátky jara. Obyvatelé vystřihovali slepičky z vlnité lepenky, malovali na květináče emailovými barvami motivy jara, modelovali z tvrdnoucí hmoty zvířátka apod. V březnu se uskutečnil zájezd do mosteckého divadla na představení Lucerna. I tato akce měla velký ohlas.

Také v domě seniorů proběhlo několik akcí, ale také přípravy na Velikonoce. Senioři vyráběli velikonoční dekorace, pekli perník. Během března se začalo trénovat na blížící se turnaj v šipkách, plánovaný na začátek dubna. Mimo to se klienti schází k pravidelnému cvičení.

V azylovém domě se někteří uživatelé věnují kresbě, fotografování, textilní technice, modelování a hraní na hudební nástroje. V lednu a únoru proběhla v prostorách zařízení Diakonie ČCE – střediskem křesťanské pomoci výstava prací. Výstava byla zahájena vernisáží, kterou moderoval senátor Z. Bárta.

Služby azylového domu jsou podpořeny v projektu „Podané ruce“ z Evropského a Sociálního fondu a státního rozpočtu.

Díky vzájemné spolupráci mezi CHD sv. Zdislava, DPS ve Švermově ulici, DPS v ulici Kosmonautů a Domem seniorů se mohou klienti těšit na celodenní výlet, který se plánuje na měsíc červenec. Cílem výletu je Harrachov, kde i v letních měsících bude určitě krásně.

Za FCH Litoměřice
Ivana Kretová, ergoterapeut

Dopis misionáře z Indie

Drazí přátelé ve vlasti,

Už se přibližujeme k době, kdy nám celá příroda hlásá radost ze života. Všechno se probouzí a velikonoční svátky nám připomínají, že Bůh nás má rád a dělá, co je možné i nemožné, aby nás obohatil. Začínáme zde také pravidelný nový školní rok a spousta dětí se hrne do našich škol, aby se připravily na slušný život.

Mám radost, že naše školy mají právem dobré jméno a zaslouží si oblíbení všech, ale ještě více se radujeme, že křesťanský duch se rozšiřuje kolem nás – ve městě a ve vesnicích. Bůh stvořil člověka, aby byl věrným obrazem boží dokonalosti, a k tomu potřebujeme pracovat, aby se celá lidská společnost zdokonalila materiálně, ale potom také duševně a povýšila se až k podobnosti našeho ideálu, který je Boží syn, člověk spojený s Bohem. To je naše snaha a práce, kterou děláme s důvěrou a láskou.

Jak jsem vám už dříve psal, dostali jsme tuto naší asamskou oblast jako pole naší apoštolské práce a po těchto osmdesáti letech pokrok je, díky Bohu, očividný. Ale nikdy se nesmíme zastavit. Často obdivuji, co se udělalo a modlím se, aby práce pokračovala, a aby POLE VYDALO KLASY, a aby zasvítil šťastný den pro všechny lidi dobré vůle. Také se modlím za naší vlast, která potřebuje dobré a svaté dělníky, aby si celá Evropa připomněla své křesťanské základy.

Vzpomínám si na vás a prosím, abyste se angažovali v civilizační práci a v misionářském nadšení, připravit pro Pána Boha svět, kde ON se může cítit doma, a kde všichni jsme jedna dobrá rodina.

Jak vidíte, ještě se nevzdávám, ale pokračuji ve své práci zde. Vím, že také vy budete pokračovat pomáhat nám v naší práci, a že se budete modlit, aby milost Boží obnovila svět, jak to hlásá náš středoevropský papež. Modlím se za vás, a také prosím o modlitbu a zdravím vás všechny.

Boží láska budiž s vámi

v srdci Váš J. Med SDB

Sbírkové konto

Komerční banka Litoměřice, č.účtu: 174441471/0100
Variabilní symboly:

01 domácí péče
02 pomoc lidem bez domova
03 domovy pokojného stáří
04 charitní poradny
05 pomoc uprchlíkům
06 humanitární pomoc do zahraničí
07 dětská komunitní centra
08 domov pro matky s dětmi
09 pomoc zdravotně postiženým
10 pomoc těžce nemocným
11 živelné katastrofy
12 ostatní střediska pomoci

Děkujeme všem, kteří nám svými příspěvky a svou prací pomohli a stále pomáhají sloužit našim potřebným.